Pražský sborník historický XLVI

Pražský sborník historický XLVI
ISBN: 978-80-86852-85-0
Availability: in stock
including VAT
your price370,00 Kč
ps
Pražský sborník historický XLVI

Obsah:

Na paměť profesorky Zdeňky Hledíkové (1938–2018)

Studia et commentationes
Jiří Smrž: Pražští mečíři ve středověku a raném novověku
Marie Buňatová: Podnikání žen v raně novověké Praze a jejich zapojení do obchodu s kramářským zbožím
Jiří Pešek – Nina Lohmann: Praha – Vídeň – Varšava: Tři hlavní města nových republik. Pokus o komparativní pohled na jejich vývoj v prvním desetiletí po Velké válce
Olga Fejtová, Sociální politika hlavního města Prahy v meziválečném období. Komunální institucionální péče ve středoevropském kontextu

Materialia
Ota Halama, Anna Marie Trejtlarová z Krošvic († 9. ledna 1626)
Agata Bryłka-Jesionek, Siedemnastowieczna codzienność w świetle czeskich druków kalendarzowych (w zbiorach Archivu hlavního města Prahy)
Lukáš Pátý, Nemocnice jako několikasetletý předmět dohadování mezi státními a městskými úřady. Správní dějiny Všeobecné fakultní nemocnice a její fond v Archivu hlavního města Prahy
Václav Ledvinka, Praha a Vídeň 1945–2005. Plánování rozvoje města a organizace výstavby ve dvou středoevropských metropolích
Ex archivo metropolis Pragae Zlata Brátková, Cech pražských zlatníků, stříbrníků a výrobců galanterie ve fondu Archivu hlavního města Prahy

Recensiones librorum

Recensiones complexivae
Ludmila Sulitková, Drážďanské městské knihy
Jiří Pešek, Osobnosti německé intelektuální Prahy 19. a 20. století v bohemisticko-germanistických publikacích

Pragensia
Barbora Půtová, Královská cesta. Všední i sváteční život v proměnách času (Miroslava Přikrylová)
Jaroslav Jiřík – Jiří Vávra – Miroslava Šmolíková – Milan Kuchařík a kol., Hroby barbarů v Praze-Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů (Otakara Řebounová)
Prag – Residenz des Habsburgers Ferdinand I. 1526–1564, (edd.) Jaroslava Hausenblasová – Marie Šedivá Koldinská (Jiří Pešek)
Evelyn Reitz, Discordia concors. Kulturelle Differenzerfahrung und ästhetische Einheitsbildung in der Prager Kunst um 1600 (Jiří Pešek)
Jiří Lukas – Miroslava Přikrylová, Pražské veduty 18. století. Prague vedute of the 18th century (Lubomír Slavíček)
Marek Pučalík, Křižovníci v době vrcholného baroka za generalátu Františka Matouše Böhmba 1722–1750 (Tomáš Sekyrka)
Jiří Lukas – Petr Píša – Michael Wögerbauer, Svaté obrázky. Pražská devoční grafika 18. a 19. století (Martin Omelka)
Milan Hlavačka – Pavel Cibulka et al., Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781–1939. Ideje, legislativa, instituce (Peter Heumos)
Jan Vobořil, Vlivní muži pražských předměstí. Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861–1914 (Jan Schwaller)
Martin Minařík, V národních barvách. Akcionářský pivovar na Smíchově v letech 1869–1945 (Jan Škoda)
Kateřina Piorecká – Karel Piorecký, Praha avantgardní. Literární průvodce metropolí v letech 1918–1938; Anja Tippnerová, Permanentní avantgarda? Surrealismus v Praze (Jiří Pešek)
Jindřich Marek – Ivo Pejčoch – Jiří Plachý – Tomáš Jakl, Padli na barikádách. Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945 (Jiří Pešek)

Urbana
Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí. Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren, 2 sv., (edd.) Olga Fejtová – Michaela Hrubá – Václav Ledvinka – Jiří Pešek – Ludmila Sulitková (Jiří Smrž)
Krakau – Nürnberg – Prag. Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Herkunft, Nationalität, Mobilität, Mentalität, (Hrsg.) Michael Diefenbacher – Olga Fejtová – Zdzisław Noga (Jiří Brňovják)
Radek Bláha et al., Hradec Králové. Historie, kultura, lidé (Tomáš Kavka)
Arnold Esch, Rom. Vom Mittelalter zur Renaissance 1378–1484 (Jan Hrdina)
Marcin Grulkowski, Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne; Najstarsze księgi kamlarskie Głównego Miasta Gdańska z XIV–XV wieku, (ed.) Marcin Grulkowski; Księgi małoletnich Głównego Miasta Gdańska z XV wieku, (ed.) Marcin Grulkowski (Martin Nodl)
Liber Vetustissimus Gorlicensis. Das älteste Görlitzer Stadtbuch. Nejstarsza księga miejska zgorzelecka. 1305–1416 (1423). Teil/część 1 (1305–1343), (edd.) Krzysztof Fokt – Christian Speer – Maciej Mikuła (Hana Pátková)
Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452, (edd.) Alena M. Černá – František Šmahel (Hana Pátková)
Libri Civitatis X. Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456, (edd.) Tomáš Klír a kol. (Tadeáš Kovařík)
Markus Gneiß, Das Wiener Handwerksordnungsbuch (1364–1555). Edition und Kommentar (Jiří Smrž)
Martin Elbel, Město a klášter. Františkánský konvent v raně novověké Olomouci (Ivana Čornejová)
Karel Waska a kol., Dějiny města Plzně 2. 1788–1918 (Ivana Ebelová)
Sozialgeschichte Wiens 1740–2010. Soziale und ökonomische Ungleichheiten, Wanderungsbewegungen, Hof, Bürokratie, Schule, Theater, (Hrsg.) Andreas Weigl – Peter Eigner – Ernst Gerhard Eder (Olga Fejtová)
Michal Janata, Velkoměsta v 19. a 20. století – křižovatky změn. Urbanistické strategie v komparativní perspektivě (Jiří Pešek)

Varia historica
Zins und Gült. Strukturen des ländlichen Kreditwesens in Spätmittelalter und Frühneuzeit, (Hrsg.) Kurt Andermann – Gerhard Fouquet (Martin Nodl)

Seznam vyobrazení
Seznam autorů

Archiv hl. města Prahy, Praha 2018, rozměr 155 x 207 mm, 511 str., česky, ISBN 978-80-86852-85-0