Pražský sborník historický XXXIX

Pražský sborník historický XXXIX
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps
Pražský sborník historický XXXIX
 
Obsah
 
Studie

Miloš Dvořák, Zahraniční a zemský obchod na pražském trhu

v letech 1620–1707 – styky českých měst s Prahou.

Obchodní biogramy pražských křesťanských velkoobchodníků

a obchodníků se zahraničním kupeckým a šmejdířským zbožím

v letech 1620–1707.............................................................................7

Naďa Machková Prajzová, Profese služky v Praze na sklonku

19. a v prvních desetiletích 20. století. Služebná na trhu práce..........151

Jan Županič, Realismus či tradice? K heraldickému sebevyjádření

nové šlechty a obcí v 19.–21. století.................................................175

Anna L. Staudacher, Židovští nalezenci z Čech a Moravy

ve Vídni a v Praze (1784–1868)....................................................... 197

Jiří Mikuláš, Děti v životě pražského skladatele a ředitele kůru

Vinzenze Maschka (1755–1831)...................................................... 223

Tomáš Jiránek, Dětství v Praze ve třicátých letech 19. století

v pamětech Emanuela Salomona z Friedbergu-Mírohorského.......... 245

Materiály

Martin Omelka – Otakara Řebounová, Poznámky ke zbožnosti

a pohřebnímu ritu malostranského barokního měšťanstva ve světle

archeologických nálezů.................................................................268

Jana Konvičná, Portrét (nejenom) pražského magistrátního

registrátora a českého lexikografa Josefa Ranka...............................299

Recenze

Petr Juřina a kol., Náměstí Republiky – výzkum století

(Otakara Řebounová)...................................................................... 314

Milan Polák – Jitka Slavíková, Město Královské Vinohrady

(Ondřej Bastl).................................................................................317

Přemysl Veverka – Radomíra Sedláková – Dita Dvořáková –

Petr Krajči – Zdeněk Lukeš – Pavel Vlček, Slavné pražské vily

(Barbora Lašťovková)...................................................................... 319

Franz Kafka im sprachnationalen Kontext seiner Zeit.

Sprache und nationale Identität in öffentlichen Institutionen

der böhmischen Länder, (Hrsg.) Marek Nekula – Ingrid

Fleischmann – Albrecht Greule (Kateřina Čapková).........................321

2

Franz Heigl, Geschichte der Stadt. Von der Antike

bis ins 20. Jahrhundert (Olga Fejtová)..............................................325

Stadtbilder der Neuzeit. 42. Arbeitstagung des Südwestdeutschen

Arbeitskreises

für Stadtgeschichtsforschung in Zürich vom

14.–16. November 2003, (Hrsg.) Bernd Roeck (Olga Fejtová).......... 330

Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše

v 19. století, (edd.) Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Malíř

(Veronika Knotková)........................................................................337

Miroslav Flodr, Brněnské městské právo po smrti notáře Jana

(1359–1389); Miroslav Flodr, Nálezy brněnského městského práva.

Svazek I. (–1389); Miroslav Flodr, Brněnské městské právo

na konci středověku (1389 – konec 15. století) (Petr Kreuz)............. 343

Bernd Rüdiger – Karsten Hommel, Kriminalität und Kriminalitätsbekämpfung

in Leipzig in der Frühen Neuzeit. Der Bestand

„Richterstube“ im Stadtarchiv Leipzig (Petr Kreuz)......................... 348

Zločin a trest ve Dvoře Králové nad Labem, (ed.) Jindřich Francek

(Petr Kreuz)....................................................................................353

Torben Giese, Moderne städtische Imagepolitik in Frankfurt am Main,

Wiesbaden und Offenbach (Tomáš Kavka).......................................355

Musa pedestris. Sborník ke stému čtyřicátému výročí městského

archivu v Plzni a šedesátým narozeninám Jaroslava Douši,

(ed.) Adam Skála (Jan Schwaller)...................................................360

Antonín Kalous, Matyáš Korvín (1443–1490). Uherský a český král

(Jana Konvičná)............................................................................. 363

Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Das Beispiel

der Habsburgermonarchie, (Hrsg.) Johannes Frimmel –

Michael Wögerbauer (Olga Fejtová)...............................................368

Milan Hlavačka – Magdaléna Pokorná – Tomáš W. Pavlíček,

Collective and Individual Patronage and Culture of Public

Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries

in Central Europe (Tomáš Kavka)................................................... 374

Zdeněk Dragoun a kolektiv, Archeologický výzkum v Praze

v letech 2009–2010....................................................................... 379

Seznam vyobrazení...........................................................................499

Seznam autorů.................................................................................. 502