Pražský sborník historický XXXVI

Pražský sborník historický XXXVI
Availability: in stock
including VAT
your price190,00 Kč
ps

Pražský sborník historický sv. XXXVI

OBSAH
Studie
Michael Diefenbacher, Obchod norimberského patriciátu orientovaný
na východ na příkladu Tucherů v době kolem roku 1500
(přeložil Tomáš Rataj) .......................................................................7
Kai Wenzel, Konfese a chrámová architektura. Dva luteránské kostely
v Praze v předvečer třicetileté války. 1. díl (přeložil Tomáš Rataj) ...... 31
Oldřich Kortus, Praha za saského vpádu v letech 1631 a 1632 ................. 105
Hana Zimmerhaklová, Institucionální a ekonomické podmínky
Stavovského divadla v první polovině 19. století ............................. 185
Tomáš Jelínek, Politika pražské radnice v oblasti tělovýchovy a sportu
do roku 1938 ................................................................................. 201
Recenze
Miroslav Flodr, Brněnské městské právo po smrti notáře Jana
(1359–1389) (Dominik Budský) ....................................................... 232
Pamětní kniha města České Lípy 1461–1722, (ed.) Ivana Ebelová a kol.
(Dominik Budský)........................................................................... 234
Krzysztof Kopiński, Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia
z Wrocławiem w późnym średniowieczu (Olga Fejtová) .................. 236
Vladimír Segeš, Prešporský pitaval. Zločin a trest v stredovekej
Bratislave (Petr Kreuz) ....................................................................240
Karolina Adamová – Jiří Šouša, Spravedlnost v českém výtvarném
umění (Petr Kreuz) ........................................................................ 246
Z Bardejova do Prešporku. Spoločnosť, súdnictvo a vzdelanosť
v mestách v 13.–17. storočí, (edd.) Enikö Csukovits – Tünde
Lengyelová (Petr Kreuz) ................................................................. 248
Ingo Koppenborg, Hexen in Detmold. Verfolgung in der lippischen
Residenzstadt 1599–1669 (Petr Kreuz) ............................................ 259
Ondřej Jakubec a kol., Ku věčné památce. Malované renesanční
epitafy v českých zemích (Kateřina Jíšová) ...................................... 262
Herbert Haupt, Das hof- und ho efreite Handwerk im barocken
Wien 1620 bis 1770. Ein Handbuch (Zlata Brátková) ....................... 265
Die Nachlassverzeichnisse der Einwohner der Stadt Pernau 1702–1800,
(ed.) Raimo Pullat (Olga Fejtová) ................................................... 274
Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 1780–1800
(Jan Randák) ..................................................................................277
Andreas Schulz, Lebenswelt und Kultur des Bürgertums im 19. und
20. Jahrhundert (Romana Mynaříková) ........................................... 281
Monumentální syntéza dějin města Vídně:
Wien. Geschichte einer Stadt, (Hrsg.) Peter Csendes – Ferdinand
Opll; Ferdinand Opll, Wien im Bild historischer Karten. Die Entwicklung
der Stadt bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts (Jiří Pešek) .... 284
Berlin, Divided City. Second German Studies Workshop, Austin
(Tomáš Nigrin) ...............................................................................298
Katowickie wodociągi, Rejonowe Przesiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Katowicach, (ed.) Jan Psiuk (Jaroslav Jásek) ..............300
Blanka Soukupová – Andrzej Stawarz – Zuzana Jurková – Hedvika
Novotná,  e Central European City as a Space for Dialogue?
(Examples: Prague and Warsaw) (Tomáš Jelínek) ............................. 303
Hamburg im „Drittten Reich“ (Nina Lohmann, přeložil Jiří Pešek) .......... 307
Jitka Holíková, Výběrový soupis pragensií za léta 2003–2006 ............... 319
Seznam vyobrazení ............................................................................554
Seznam autorů ...................................................................................555