Pražský sborník historický XXXVII

Pražský sborník historický XXXVII
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps

Obsah:

Studie

Kai Wenzel, Konfese a chrámová architektura. Dva luteránské kostely
v Praze v předvečer třicetileté války. 2. díl (přeložil Tomáš Rataj)........7
Miloš Dvořák, Pobělohorská Praha a velkoobchod s českou vlnou
na západoevropských trzích. 1. část..................................................67
Marek Nekula, Hankův pohřeb a idea českého Slavína: Přebírání
a dominance veřejného prostoru českými národními symboly........ 149
Jiří Kořalka, Vídeň a Praha v životě Františka Palackého....................... 195
Petr Kreuz, K pražským kořenům tvůrce ryzí nauky právní
a spoluautora rakouské ústavy Hanse Kelsena..................................225
Jan Vobořil, Porovnání pozic karlínské a libeňské komunální elity
při jednáních o spojení obcí s Prahou..............................................255
Marianne Doerfel, „Deutsche Heimschule Prag“ 1943–1945
(přeložil Tomáš Rataj)...................................................................289
Materiály
Zlata Brátková, Několik poznámek k historii bohnické farní osady
(Farní úřad u sv. Petra a Pavla v Praze-Bohnicích)........................... 318
Jan Ryba, Retribuční problematika ve spisech Okresního soudu
trestního v Praze............................................................................325
Recenze
V komnatách paláců, v ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných
Václavu
Ledvinkovi k šedesátým narozeninám, (ed.) Kateřina
Jíšová za spolupráce Olgy Fejtové, Petra Kreuze, Jiřího Peška
a Hany Svatošové
(Josef Hrdlička)................................................... 338
Clam-Gallasův palác. Johann Bernhard Fischer von Erlach.
Architektura – výzdoba – život rezidence. Katalog výstavy,
Clam-Gallasův palác 30. 11. 2007 – 27. 1. 2008 (Pavel Suchánek)........ 341
Plán Prahy a Vyšehradu na základě mapování stabilního katastru (1856),
(edd.) Barbora Lašťovková – Marek Lašťovka (Karel Kuča).............. 342
Vladimír Kupka, Pražská opevnění (Vítězslav Prchal)........................... 343
Irena Michálková – Ladislav Michálek, Zaniklé pražské vojenské
hřbitovy (Jan Škoda)...................................................................... 348
2
Josef Koudelka, Invaze 68. Anonymní český fotograf Josef Koudelka
(Lucie Procházková)........................................................................ 349
Karel Müller – Rudolf Žáček a kol., Opava. Historie, kultura, lidé
(Jana Konvičná)..............................................................................353
Eva Šmilauerová, Poděbrady v proměnách staletí. 2. díl (1850–1948)
(Petr Kreuz)................................................................................... 358
Velké Meziříčí v zrcadle dějin (Zdeněk Vácha)..................................... 362
Kateřina Kubínová, Imitatio Romae. Karel IV. a Řím
(Zdeňka Hledíková)........................................................................366
Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny,
(edd.) Petr Kreuz – Ivan Martinovský (Jan Schwaller)..................... 370
Člověk českého raného novověku, (edd.) Václav Bůžek – Pavel Král
(Tomáš Sterneck)..............................................................................372
Vojtěch Šustek, Zlato se čistí v ohni. O životě, oběti a smrti
pravoslavného
kněze ThDr. Vladimíra Petřka, jeho rodičů
a sourozenců (Petr Kreuz).............................................................. 376
Heike Bierschwale – Jacqueline van Leeuwen, Wie man eine Stadt
regieren soll. Deutsche und niederländische Stadtregimentslehren
des Mittelalters (Kateřina Jíšová)..................................................... 379
Stadtbilder der Neuzeit, (Hrsg.) Bernd Roeck (Olga Fejtová).............. 382
Źródła do dziejów zabudowy związanej z handlem we wschodniej części
Rynku Głównego w Krakowie (XIV–XIX w.). Ze zbirów Archiwum
Państwowego w Krakowie, Rynek Główny w Krakowie. Badania
2005–2006 I., (edd.) Kamila Follprecht – Krystyna Jelonek-Litewka.
— Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego.
Opis z 1792 roku, (ed.) Kamila Follprecht (Olga Fejtová)...................389
Die entzauberte Idylle. 160 Jahre Wien in der tschechischen Literatur,
(Hrsg.) Christa Rothmeier (Terezie Vávrová)................................... 393
Peter R. Frank – Johannes Frimmel, Buchwesen in Wien 1750–1850.
Kommentiertes Verzeichnis der Buchdrucker, Buchhändler
und Verleger (Olga Fejtová)............................................................396
Gabriele Clemens – Lukas Clemens, Geschichte der Stadt Trier
(Petr Kreuz)...................................................................................399
Zdeněk Dragoun a kolektiv, Archeologický výzkum v Praze
v letech 2007–2008.......................................................................403
Seznam vyobrazení...........................................................................486
Seznam autorů..................................................................................489