Proces modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1742-1848

Proces modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1742-1848
ISBN: 9788075990358
Availability: in stock
including VAT
your price399,00 Kč
ps
Marek Vařeka

Proces modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1742-1848


Publikace se věnuje problematice modernizace v oblasti zemědělství. Modernizaci v Rakouském Slezsku ukazuje jako dlouhodobý proces, zahájený Marií Terezií, který měl dvě základní fáze a který výrazným způsobem přispěl k proměnám primárního sektoru. Současně ukazuje, jak důležitou roli sehrávaly v této oblasti státní zásahy.

Publikace sleduje aplikaci státních norem v jednotlivých oblastech (rostlinná i živočišná produkce) a přibližuje doposud málo probádané fenomény lesních řádů a zemědělských společností. Představuje tak zásadní analýzu této problematiky.

Obsah:

Úvod

Prameny a literatura
Prameny vydané a tištěné
Literatura

Vznik Rakouského Slezska
Klimatické, horopisné a půdní poměry v Rakouském Slezsku
Rozpad Slezska a vznik Rakouszského Slezska

Modernizační tendence v zemědělství
Robota a obecní půda
Role Královské slezské společnosti v Opavě v procesu modernizace Rakouského Slezska
Financování společnosti
Činnost zemědělské společnosti
Zlepšovací návrhy

Rostlinná výroba
Lesnictví
Lesní řád z roku 1756
Obilí
Mlynářství
Ovocnářství
Osazování štěrkových polí vičencem
Ořechy a švestky
Pastviny
Pícniny
Péče o půdu
Umělá hnojiva
Voda
Pšstování brambor
Živé ploty
Pěstování nových odrůd stromů
Technické plodiny
Polní škůdci
Vápensky ohrožující vodu
Šetření s palivovým dřívím
Zelí
Kukuřice
Zahrady
Cukrovarnictví
Náhrada kávy

Živočišná produkce
Obchod s dobytkem ve Slezsku
Nemoci dobytka
Dybytkářské cesty v Rakouzském Slezsku
Ovce
Vepřový dobytek
Koně
Včelařství
Tkalcovství
Hlemýždi
Tabákové továrny
Rybníkářství

Modernizační aspekty ve společnosti spjaté se zemědělstvím
Zabezpečení vdov a sirotků
Zemědělské stroje
Školství
Významené osobnosti slezského zemědělství

Závěr
Prameny a literatura
Prameny
Dobový tisk
Literatura
Seznamy a rejstříky
Seznam zkratek
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní
Summary

Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2018, 170 x 240 mm, 248 str., ISBN 9788075990358