Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458-1622)

Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458-1622)
ISBN: ISBN 978-80-200-3328-4
Availability: in stock
including VAT
your price695,00 Kč
ps
Mlada Holá, Martin Holý

Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458-1622)

Předkládaná kniha se zaměřuje na dosud málo probádanou problematiku profesorů pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku, konkrétně v období od definitivního prosazení kališnického charakteru Karlova učení v 50. letech 15. století po jeho převzetí jezuity v roce 1622. Na základě analýzy typově různých pramenů, v souladu s nejnovějšími metodologickými proudy a v komparaci s podobnými zahraničními projekty zkoumá terminologii spojenou s danou profesí, předpoklady jejího výkonu, sociální, geografickou, národnostní či konfesijní skladbu vyučujících pražské univerzity, jejich vzdělanostní curricula, samotné pedagogické i další působení na univerzitě, každodennost profesorů včetně jejich hmotného zázemí a jejich paralelní či následné kariéry po opuštění Karolina. Dále se soustředí na jejich knihovny, literární činnost, různé formy mecenátu či kontakty s evropskou obcí učenců. Rovněž zkoumá okolnosti úmrtí profesorů a místa jejich pohřbů. Nedílnou součást monografie tvoří přílohy, z nichž nejrozsáhlejší obsahuje biogramy takřka dvou set zkoumaných osobností.

Obsah:

Úvod (Mlada Holá - Matin Holý)
Pramenná základna
Dosavadní bádání
Problémy, otázky, metody

Počty mistrů, dobová terminologie a okolnosti přijetí za profesora (Mlada holá - Martin Holý)

Geografická, jazykově - národnostní, sociální a konfesní skladba profesorů (Martin Holý)

Vzdělanostní profil (Martin Holý)

Mistrovské koleje a hmotné zapezpečení actu regentes (Mlada Holá)

Karlova kolej jako místo výuky

Působení profesorů ve správě univerzity (Mlada Holá)

Paralelní kariéry (Mlada Holá - Martin Holý)

Následné kariéry (Marek Ďurčanský - Martin Holý)

Vzdělanostní mecenát (bývalých) vyučujících Karlova učení (Martin Holý)

Knihovny pražských mistrů (Ivan Hlaváček - Martin Holý)

Literární činnost ( Martin Holý - Jindřich Marek)

Profesoři pražské univerzity a evropská res publica litteraria (Martin Holý)

Umírání, smrt a pohřby univerzitních mistrů (Mlada Holá - Martin Holý)

Závěr (Mlada Holá - Martin Holý)

Biogramy profesorů pražské ultrakvistické univerzity (Ivan Hlaváček - Mlada Holá - Martin Holý - Blanka Zilynská)

Seznam pramenů
Archivní a rukopisné prameny
Staré tisky
Prameny vydané po roce 1800

Seznam literatury
Použité zkratky
Seznam vyobrazení
Summary
Zusammenfasung
Rejstřík místní
Rejstřík jmenný

Academia, Historický ústav, Praha 2022, 245 x 165 mm, 652 str., bar., česky, ISBN 978-80-200-3328-4