Proměny františkánské tradice

Proměny františkánské tradice
ISBN: 978-80-7308-947-4
Availability: in stock
including VAT
your price330,00 Kč
ps
Petr Hlaváček

Proměny františkánské tradice

Od teologie a filosofie ke kultuře a umění


Kolektivní monografie je členěna do tří tematických bloků. V prvním oddíle nazvaném Theologia et Philosophia je zaraženo šest studií, a sice tři teologické (S. Hlaváč, L. Nosek, B. J. Štivar), zaměřené na nejstarší dějiny františkánství, a následně tři filosofické k tématům souvisejícím s první i druhou scholastikou (L. Lička, P. Dvořák, T. Machula). Druhý oddíl knihy, pojmenovaný Ars et Memoria, reflektuje široký kontext františkánského umění a memoriální kultury, ať už jde o vztah liturgie a architektury (K. Mezihoráková), nejstarší dějiny českého františkánství (M. Ollé, J. Pařez), problematiku klášterních knihoven (M. Hradilová), nebo otázky prosopografické (P. Kotau), ikonografické (M. Opatrná), případně věnované řádovým vizitacím (P. M. Matějka) a poutnictví (Magdalena Štěrbová). Třetí a poslední oddíl kolektivní monografie je uvozen názvem Missio et Controversia, neboť mapuje dějiny františkánských misií do Svaté země (P. Hlaváček) a Číny (V. Liščák), stejně jako františkánskou reakci na evropské reformace (O. Halama, P. M. Matějka, P. Hlaváček) nebo kontroverze uvnitř samotné františkánské řeholní rodiny (M. Brčák). Výsledkem našeho snažení je mnohovrstevnatá kniha, která uchopuje dějiny františkánství v kontextu teologickém, filosofickém, uměnovědném a ikonografickém či architektonickém, a zároveň představuje příspěvek k problematice obecných náboženských a intelektuálních dějin středověku a raného novověku.

Obsah:

Jakub František Sadílek: Slovo úvodem
Petr Hlaváček: Nad dalším svazkem Historia Franciscana

I. Theologia er Philosophia

Stanislav Hlaváč: Omnia bona reddere Deo. Pojetí práce mezi benediktínskou a františkánskou tradicí
Lukáš Nosek: Ire inter Saracenos desiderio martyrii flagrans aneb misie sv. Františka k muslimům
Bonaventura Jiří Štivar: Bratr Ricerius (+ 1236) a jeho návod, jak se rychle stát svatým
Lukáš Lička: Pohled šlehající z očí: františkáni 13. století a Augustinova autorita v otázce extramisijní teorie vidění
Petr Dvořák: Frassenova třetí cesta v otázce slučitelnosti svobody vůle s Božím předvěděním a předurčením
Tomáš Machula: Definice ctnosti v českém barokním scotismu. Amand Hermann a jeho spekulativně-praktická etika

II. Ars et Memoria

Klára Mezihoráková: Řeholní pravidla klarisek a jejich odraz v české řádové architektuře
Martin Ollé, Jan Pařez: Počátky mladoboleslavských minoritů ve světle nejnovějších poznatků
Marta Hradílková: Ke knihovně klarisek v Českém Krumlově v době jagellonské
Pavel Kotau: Františkánský stín nad Františkem Skarynou
Pacifik Miroslav Matějka: Kapucínský generální ministr P. Bernardin z Arezza a jeho putování po českých zemích
Marie Opatrná: Porciunkulový zázrak: Ikonografický motiv pražských obrazů 17. a 18. století
Magdalena Štěrbová: Význam františkánského poutního areálu v Hájku

III. Missio er Controversia

Petr Hlaváček: Jan Hasištejnský z Lobkowicz aneb františkánství mezi Kadaní a Jeruzalémem
Ota Halama: Satanášova věž františkána Jana Vodňanského z roku 1529 jako alegorický odsudek české a evropské reformace
Pacifik Miroslav Matějka, Constanzo Cargoni: Trýznivé hledání duchovního pokoje v životě Bernarda Ochina
Petr Hlaváček: Lobkowitzové a františkáni v Kadani za časů evropských reformací a konfesionalizace
Vladimír Liščák: Novověké františkánské misie do Číny a české země
Martin Brčák: Kdo jsou praví synové sv. Františka? Soužití františkánů a kapucínů v českých zemích v 17. a 18. století

Obrazová příloha
Autorský tým

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2019, 372 str., 140 x 200 mm, ISBN 978-80-7308-947-4