Průzkumy památek 1999/1

Průzkumy památek 1999/1
ISBN: 1212-1487
Availability: in stock
including VAT
your price95,00 Kč
ps
Obsah

Úvodník
PhDr. Vladislav Razím: K dnešnímu stavu dokumentování památek

Studie
Pavel Zahradník: Santini na opočenském a sadovském panství. Z archivních pramenů čerpáno o činnosti Santiniho na uvedených dvou panstvích (kostel sv. Bartoloměje v Kostelišti u Bystrého, hospodářský dvůr ve Lhotce u Mokrého, kostel v Novém Hrádku, hospodářský dvůr v Opočně (Podzámčí), zámek v Sadové, přestavba kostela v Dohaličkách).
Petr Macek, Pavel Zahradník: Toskánský palác – představy architekta a stavebníka v konfrontaci s daným prostředím. Na příkladu Toskánského paláce autoři uvádějí základní skutečnosti, které jsou určující pro výslednou podobu stavby. K detailnímu poznání tohoto paláce přispěla nalezená archiválie – inventář místností z r. 1718, který byl porovnáván s dalšími dochovanými plány.

Materiálie
Zdeněk Dragoun, Jiří Škabrada, Michal Tryml: Dochované zděné šíje románských domů v Praze. U dalších staroměstských domů byly rozpoznány téměř intaktně dochované zděné šíje (potvrzení závěrů zveřejněných v Průzkumech památek 1998/1, 57–60).
Dagmar Stará: Středověký poutní odznak z dolnobavorského Bogenbergu. K dosud jedinému u nás známému exempláři ze 14. století přibyly dva nově odborně zpracované ze starých sbírkových fondů Národního muzea v Praze.
Zdeněk Procházka: K nejstarší stavební fázi kostela sv. Prokopa v Lestkově. Ve zdivu pobořeného kostela byly nalezeny pozůstatky starší stavby datované do 1. pol. 13. stol. (dříve kostel popisován pouze jako barokní).
Jan Sommer: Raně gotická profilace klenebních žeber v hlavní lodi a v presbyteriu městského farního kostela v Písku. Prezentace nově změřených profilací klenebních žeber, odlišných od dosavadních publikací; metodické návrhy.
Jan Žižka: Ke stavební historii kostela sv. Bartoloměje ve Všeradicích. Nové poznatky ke středověké podobě kostela (nález ostění vstupního portálu lodi, trojice hrotitě ukončených oken), dále objeveny zbytky barokních omítek a renesanční sdružené okno.
Dana Novotná: Věž kostela sv. Ducha v Telči. Nálezy zjištěné na vnitřním a vnějším plášti věže, potvrzení pozdně románského původu stavby.
Jiří Bláha: K podobě raně barokních krovů v Telči a okolí. Krovy kostela J. Ježíš a barokní sýpky a kostela sv. Anny v Telči, kostela sv. Martina v Třešti, klášterního kostela v Dačicích, poutního kostela sv. Vojtěcha u Telče a hospodářské budovy patřící k tzv. Valdštejnské loggii v Jičíně.
Tomáš Kyncl: Dendrochronologie několika raně barokních krovů v Telči a okolí. Datace krovů kostela J. Ježíš, barokní sýpky a kostela sv. Anny v Telči, kostela sv. Martina v Třešti, klášterního kostela v Dačicích.
Slavomíra Kašpárková: Bývalá měšťanská střelnice v Olomouci. Původní podoba střelnice, zaniklé požárem v r. 1998.

Recenze
Petr Macek: M. a O. Radovi, Kniha o sklípkových klenbách

Stavebně historické průzkumy
Petr Macek, Pavel Konečný: Stavebně historické průzkumy z archivu Památkového ústavu v Olomouci
Martin Ebel: Seznam SHP odevzdaných v roce 1998 v rámci grantu GA ČR 103/97/0593 do SÚA