Průzkumy památek 2002/1

Průzkumy památek 2002/1
ISBN: 1212-1487
Availability: in stock
including VAT
your price60,00 Kč
ps
Obsah

Úvodník
Martin Ebel: Archivace stavebně historických průzkumů

Studie
Leoš Mlčák: K ikonografii barokní umělecké výzdoby premonstrátské kanonie na Hradisku u Olomouce. Barokní štuková výzdoba stropů, v jejíž ikonografii se výrazně projevují ohlasy antické mytologie; rovněž k otázce autorství.
Miloš Suchomel, Pavel Zahradník: Archivní prameny o sochařských a malířských dílech kosmonoských Jelínků. V pramenných materiálech bylo zjištěno několik faktických, zatím nepublikovaných údajů, týkajících se výbavy interiérů kostela v Bakově nad Jizerou, Březně, Činěvsi,Chudenicích, Kosmonosích, Kruhu, Liberci, Lomnici nad Popelkou, Loukovci, Markvarticích, Mnichově Hradišti, Mukařově, Rychnově, Semčicích, Sobotce a Struhách.
Petr Dostál, Martin Ebel, David Junek, Stanislav Konečný: Průzkum usedlosti čp. 33 v Sádku u Poličky. Cenné doklady stavební konstinuity od pol. 18. do pol. 20. století, s minimálními novodobými zásahy (starší stavební podoba usedlosti nebyla objasněna).

Materiálie

Jaroslav Podliska: Nové poznatky o kostele sv. Jana Křtitele Na Zábradlí na Starém Městě pražském. Podoba románského kostela zbořeného v době asanace, jehož pozůstatky byly zaznamenány a zkoumány v suterénu domu, který stojí na jeho místě.
Zdeněk Dragoun: Poznámka k nejstarším partiím domu čp. 438/I v Michalské ulici na Starém Městě pražském. Nebyl potvzen dřívější předpoklad románského původu suterénu v zadní části parcely, ale naopak byla jako románská určena část stavby v jihovýchodním rohu sklepa.
Michal Panáček, Jaroslav Panáček: Architektonické články za zaniklého kostela v České Lípě. Popis článků, jejich roztřídění podle místa nálezu.
Milada Radová-Štiková: K některým projevům saské architektury z období pozdní gotiky až renesance. Původní architektonické znaky budov se sklípkovými klenbami - cihelný ozdobný štít a sedátkový portál.
Pavel Borský, Dagmar Černoušková: Pernštejnský zámek v Prostějově (Poznámka ke stavebnímu vývoji)
Jan Sommer: Dílčí poznatky o vzniku a stavebních úpravách zámku ve Veltrusích. Několik poznámek a vyobrazení ilustrujících výsledky rozboru písemných zpráv, které přinesl příspěvek P. Zahradníka (Průzkumy památek 2001/2, s. 85-96), dokumentace.

Recenze
Milada Radová-Štiková: Z. Dragoun, J. Škabrada, M. Tryml, Románské domy v Praze

Stavebně historické průzkumy
Jan J. Outrata, Věra Kredbová: Stavebně historické průzkumy z archivu státního památkového ústavu v hlavním městě Praze II - Nové Město pražské