Račte to podepsat libovolnou šifrou

Račte to podepsat libovolnou šifrou
ISBN: 978-80-200-2943-0
Availability: in stock
including VAT
your price360,00 Kč
ps
Richard Vašek

Račte to podepsat libovolnou šifrou

Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)


Kniha se zabývá literární a žurnalistickou činností prezidenta T. G. Masaryka, jíž se pokoušel ovlivňovat veřejné mínění a vstupoval do nejrůznějších aktuálních sporů. Předmětem zájmu je zvláště anonymní publicistika, tedy články, které psal pod šiframi nebo je publikoval nepodepsané. Masaryk navazoval na svou dřívější činnost válečnou a předválečnou, po válce byl však více limitován politickými ohledy a vymezením pravomocí hlavy státu. Tento stav se pokoušel vyřešit (či obcházet) mimo jiné uveřejňováním anonymních článků, v nichž se mohl vyjadřovat svobodněji než v podepsaných textech nebo oficiálních projevech. Práce si klade za cíl analyzovat tuto Masarykovu aktivitu včetně popisu mechanismů, kterými prezident realizoval své zásahy do veřejného dění.

Obsah:

Úvod
(Vymezení tématu, koncepční rámec, prameny a literatura)¨
Poděkování
Motta

Politická publicistika
Komunicstické hnutí, kritika sovětského systému
Národnostní politika, postavení Němců v ČSR
Karel Kramář a Československá národní demokracie: spory o zahraniční politiku, kritika fašistického hnutí
Spory o osvobozenecké zásluhy a význam 28. října 1918

"Stopuju novou literaturu, protože studuju dobu..."
(Literární a filosofické texty)
Referáty v Přítomnosti 1927-1928
Další literární a filosofické psoudky
Tabulky - Neuveřejněné literární recenze T. G. Masaryka

Lidé kolem Masaryka
(Zázemí a nejbližší spolupracovníci prezidenta-žurnalisty)
"Račt to podepsat libovlnou šifrou"
Takové věci, třeba jsou nesmyslné, mají se opravovat
Věk jsem dobře rozmyslil, nelze déle mlčet
"Pane sekční šéfe, dejte to laskavě zaříditi..."
Vasil Kaprálek Škrach
Anna Gašpaříková
Hubert Ripka
Další pracovníci KPR
Oskar Odstrčil
"Credo in unum homo!"
Antonín Schenk

Anonymní články prezidenta Masaryka z let 1918-1935
(Přehledy a shrnutí)
"Anonymní článek, třebaže se známou šifrou, není správnou metodou pro ministra"
Tabulka č. 1: Anonymní články T. G. Masaryka publikované v československém tisku v letech jeho prezidentství
Tabulka č. 2: Přehled novinářských zkratek a šifer použitých při publikování prezidentových anonymních textů
Tabulka č. 3: Rozmístění anonymních příspěvků prezidenta Masaryka v československém tisku v letech 1920-1934

Epilog
(Spory o Masarykovu anonymní publicistiku z let 1937-1938)
Český legionář a protilegionářská zeď
Prodaná nevěsta a historikovo harakiri
Muž v těžkém brnění a nazí v trní
Difficile est historiam scribere
Doslov

Závěrečné shrnutí
Prameny a literatura
Jmenný rejstřík
Seznam zkratek
Seznam vyobrazení
Summary
Resümee

Příloha č. 1: Dosud nepublikované anonymní články T. G. Masaryka
Příloha č. 2: Publikované literaární recenze T. G. Masaryka
Příloha č. 3: Neuveřejněné literární recenze T. G. Masaryka

Academia a Masarykův ústav AV ČR, Praha 2018, 360 str., 160 x 240 mm, ISBN 978-80-200-2943-0