Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách

Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách
ISBN: 978-80-86890-34-0
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Jan Chlíbec, Jiří Roháček
 
Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách

První publikace mapující sepulkrální skulptury z období vlády jagellonské dynastie, jež je bezpochyby jedním vrcholných období dějin českého umění, přispívá k ucelení představy o výtvarné kultuře tohoto období výzkumem specifické sochařské sféry z pohledu uměleckohistorického a epigrafického. Na příkladu relativně malé exkluzivní skupiny památek zkoumá, do jaké míry se význam té doby promítá i do dochovaného nápisového fondu. Závažnost a zajímavost takto postavené otázky navíc akcentuje fakt, že druhá polovina 15. století a první polovina století šestnáctého je ze středoevropského a pochopitelně i českého epigrafického pohledu obdobím v mnohém přelomovým.

I když se konvolut studovaných děl dochoval jen v torzálním stavu, jsou jednotlivé práce svědectvím o sociálním postavení objednavatele, jeho náboženském zakotvení, kulturní úrovni i výtvarném cítění a také o jazykovém úzu zkoumané historické periody. Do textu, který obsahuje studii uměleckohistorickou, epigrafickou a podrobný katalog děl, jsou zahrnuty též sepulkrální skulptury, které dobou svého vzniku  historický rámec jagellonské dynastie (1471–1526) přesahují. Tato okolnost je dána také tím, že kontinuita produkce některých konzervativních sochařských dílen a jejich typů funerálních monumentů překračovala vymezené období. Směřování nové doby pak signalizuje tumba Vojtěcha z Pernštejna, spojující tradiční výtvarné pojetí s formálně vytříbeným italizujícím portrétem.
Každé z 25 katalogových hesel je provázeno čtyřmi vyobrazeními.
 
Obsah:
 
Editorial
Předmluva
Figurální sepulkrální skulptura doby jagellonské (Jan Chlíbec)
Epigrafika figurální sepulkrální skulptury doby jagellonské (Jiří Roháček)
Katalog náhrobků
Bibliografie
Seznamy vyobrazení
Resumé
Jmenný rejstřík
Věcný a jmenný rejstřík ke katalogové části

Nakladatelství Artefaktum, Praha, r. 2011, rozměr 148 x 201 mm, čb obr., německý souhrn, ISBN 978-80-86890-34-0