Speculum mortis

Speculum mortis
ISBN: 978-80-7464-845-8
Availability: in stock
including VAT
your price429,00 Kč
ps
Daniela Rywiková

Speculum mortis


Obraz smrti v českém malíčství pozdního středověku


Smrt představuje v umění i filozofii všech civilizací a kultur univerzální a permanentně přítomné téma. Také proto je její výtvarná prezentace jedinečnou příležitostí ke zkoumání vztahu člověka žijícího v pozdně středověké Evropě k zásadním otázkám jeho pozemské i posmrtné existence. Výtvarné umění pozdního středověku ilustruje vztah středověkého člověka ke smrti a vlastní smrtelnosti a zároveň dovoluje lépe porozumět jeho mentalitě i imaginaci, s jejíž pomocí se snažil vyrovnat s faktem vědomého tělesného zániku. V českém malířství 14. a 15. století se dochovalo několik jedinečných příkladů tzv. makabrózní ikonografie, jimž jsou věnovány samostatné kapitoly, a jež jsou důkladně analyzovány v kontextu monastické tradice „kultury smrti“, výtvarného umění, funerální liturgie a náboženské praxe tehdejší Evropy. České země jsou přitom jedinou oblastí střední Evropy, v níž se do dnešní doby dochovaly všechny hlavní náměty pozdně středověké ikonografie personifikované Smrti: Legenda O setkání třech živých s třemi mrtvými, Triumf smrti, Tanec smrti a v neposlední řadě také unikátní groteskní zobrazení tzv. dobré i triumfující Smrti. Zajímavým aspektem umrlčí ikonografie pozdně středověkých Čech je pak její adaptace a využití utrakvistickými teology odlišně chápajícími nejen tzv. ars moriendi, ale poslední věci člověka obecně. Jednotlivé kapitoly doprovází celkem 129 barevných vyobrazení, jež jsou nedílnou a důležitou součástí knihy stejně jako vybrané dobové literární prameny.

Obsah:

Předmluva

Úvod
Poslední věci člověka. Umírání a smrt ve středověku

Imagi mortis
Obraz smrti v umění raného a vrcholného středověku
Apokalyptická Smrt

Mors triumfans
Triumf smrti v broumovském karneru v kontextu dobové funerální liturgie a teologie

Memento mori
Legenda O setkání třech živých s třemi mrtvými v nástěné malbě pozdně středověkých Čech jako polysémantická prezentace Smrti
Poslední soud a legenda O setkání třech živých s třemi mrtvými v Mouřenci u Annína
Panovnická moc mezi životem a smrtí. Poznámka k legendě O setkání třech živých se třemi mrtvými v broumovském karneru
Legenda O setkání třech živých se třemi mrtvými v kontextu pozdně středověké pastorační praxe v dominikánském kostele v Českých Budějovicích
Memento mori v kostele sv. Bartoloměje v Kočí

Ars moriendi a symetrie hříchu
Krumlovský sborník jako vádemékum ctnostného života, dokonalého pokání a dobré smrti

Danse macabre
Dva pražské Tance smrti jako kritika hříšného světa

Epilog
Na prahu moderní doby. Dekadentní, lascivní a groteskní Smrt

Poznámky
Vybrané texty
Seznam literatury
Seznam vyobrazení
Rejstříky
Summary

Filozofická fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava 2016, 180 x 255 mm, 312 str., ISBN 978-80-7464-845-8