Staletá Praha 15 - Přírodovědný význam Prahy

Staletá Praha 15 - Přírodovědný význam Prahy
Availability: in stock
including VAT
your price50,00 Kč
ps

Sborník Pražského střediska památkové péče a ochrany přírody

Obsah:

Jaromír Strejček: Slovo úvodem

Jiří Kříž: Geologický význam pražského území

Vojen Ložek: Významné čtvrtohorní lokality v Praze

Břetislav Balatka: Geomorfologické členění pražského území

Albert Čapek: Pražské potoky a nádrže a jejich krajinářský význam

Vladimír Skalický: Květena Prahy v minulosti a současnosti

Jiří Liška: K výskytu a ekologii lišejníků v Praze

Zdeněk Soldán: K mechorostům Prahy

Mirko Svrček: K výskytu hub v Praze

Jaromír Strejček: Hmyz skalních stepí a lesostepí v Praze

Vojen Ložek: Měkkýši Prahy

Vladimír Hanák: Přehled obratlovců Prahy

Zdenka Neuhauselová: Lesní společenstva dnešní Prahy

Jiří Kolbek, Kateřina Kubíková: Teplomilná společenstva Prahy

Denisa Blažková: Luční společenstva Prahy

Olga Jeřábková: Rostlinstvo pražských vodních nádrží

Karel Kopecký: Ruderální společenstva a jejich současná proměna

Hildegarda Valešová: Lesy na území Prahy, jejich historie a současnost

Božena Pacáková-Hošťálková: Vývoj a pojetí přírodní krajinářské tvorby v Praze

A. M. Svoboda: Okrasné dřeviny přírodních a krajinářských parků v Praze - dendrologický vývoj na příkladu zahrady Kinských, Karlova náměstí, Klamovky, Riegrových a Havlíčkových sadů

Robert Neuhausl: Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí - teoretické zdůvodnění