Staletá Praha 2011/2

Staletá Praha 2011/2
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena180,00 Kč
ks

Obsah

 
SLOVO ÚVODEM
 
 Jubileum Huberta Ječného
MICHAL TRYML
 
 STUDIE

Kostel sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech
HUBERT JEČNÝ
Umělecko-historický rozbor stojící románské stavby, její datování a zařazení do kontextu
českého románského stavitelství.

Nejstarší pozůstatky měšťanské gotické zástavby na Novém Městě v Praze
Aktuální pohled na základě výsledků posledních archeologických výzkumů
TOMASZ CYMBALAK – MATOUŠ SEMERÁD – MICHAEL RYKL
Aktuální archeologický a stavebně historický pohled na dějiny a vývoj komplexu několika novoměstských domů,
odkrytých rozsáhlým záchranným výzkumem u Spálené ulice v letech 2009–2010.

MATERIÁLIE   
 
Specifi cký typ středověkého skla z pražského Klementina
 JAN HAVRDA – ANNA PROKOPOVÁ – ZUZANA CÍLOVÁ – ŠÁRKA JONÁŠOVÁ
Nález skleněné nádoby, tzv. kutrolfu přispívá k poznání hmotné kultury pozdně středověké Prahy.
V rámci restaurování byly provedeny i chemické analýzy předmětu.

Nález skleněné nádoby, tzv. kutrolfu přispívá k poznání hmotné kultury pozdně středověké Prahy.
V rámci restaurování byly provedeny i chemické analýzy předmětu
VERONIKA STAŇKOVÁ
Nové informace k historické podobě jižního předpolí staroměstských hradeb od poloviny 12. do 17. století
se dotýkají i severní periferie středověkého židovského pohřebiště.

Příspěvek k diskusi o stavebních počátcích dominikánského kláštera u sv. Klimenta
v Praze na Starém Městě
JAN HAVRDA – MIROSLAV KOVÁŘ
Předběžné vyhodnocení nálezových situací a především nálezů zlomků raně gotických žeber a fragmentu
raně gotické okenní kružby umožňujevyjádřit se k raně gotické architektuře této části Prahy.

SDĚLENÍ

Hledání svaté Anežky České
ZDENĚK DRAGOUN – JAROSLAV PODLISKA
Shrnutí historie archeologického hledání ostatků sv. Anežky České v Praze s výsledky nového výzkumu
v kostele sv. Haštalana Starém Městě pražském v roce 2010.

BIBLIOGRAFIE

Průzkumy památek — výběr: Pragensia
Autorský rejstřík, Místní a tematický rejstřík

AKTUALITY

Recenze
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, Praha 2011
Wratislavia Antiqua 13, Wrocław 2011
Typologie obnovy, Praha 2011

Jubileum Ladislava Špačka

Za Bohumilem Fantou

Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (4)