Staletá Praha 2019/2

Staletá Praha 2019/2
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps
Obsah

STUDIE

Zuzana Bláhová-Sklenářová: Kyjská ostrožna od pravěku po novověk ve světle archeologických pramenů
Sumarizace výsledků archeologického bádání v bývalé vsi Kyje a jejím okolí od pravěku po hrobové nálezy z 18. a 1. poloviny 19. století podává přehled o vývoji zdejšího osídlení, ukončený sondou do doby poměrně nedávné.

Tomasz Cymbalak – Kristýna Matějková – Martin Musílek – Jakub Sawicki: Novoměstská odpadní jímka se souborem cínového zboží
Soubor archeologicky získaných nálezů hmotné kultury z výplně odpadní jímky při domě čp. 69/II ve Spálené ulici je unikátní zastoupením výrobků z cínu, interpretace souboru se dotýká problematiky nakládání s odpadem ve městech, určení majitelů předmětů i jejich sociálního zařazení.

Martin Vyšohlíd – Jan Zavřel:
Metalurgické aktivity v předlokační osadě Opatovice v Praze-Novém Městě
Multidisciplinární výzkum na parcele domu čp. 164 v Křemencově ulici doložil existenci dílny zabývající v období 2. poloviny 12. a 1. poloviny 13. století vedle výroby a zpracování železa produkcí neželezných kovů a jejich slitin.

Richard Biegel: Václavské náměstí a zrození pražské „city“ na počátku 20. století
Václavské náměstí s okolím je nejen jevištěm bouřlivého vzniku pražské obchodní „city“ na počátku 20. století, ale také svědkem prvních debat o zachování historických budov a z nich vyplývající meziválečné promyšlené výškové regulace hlavních tříd

MATERIÁLIE
Miroslav Kovář – Vojtěch Vaněk: Zlomky gotické architektury kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách
Dějiny vsi na okraji Prahy s četnými majetky pražských měšťanů i církevních institucí a otázka stáří jejího bývalého středověkého kostela na základě náhodně učiněných nálezů středověkých stavebních článků druhotně využitých v neorománské kostelní novostavbě.

SDĚLENÍ
Jindřich Figura: Předběžná zpráva o nálezu souboru středověkých usní z tzv. Jámy na Novém Městě v Praze
Krátké seznámení s rozsahem a skladbou jedinečného středověkého souboru usní, s metodikou práce a stručnou charakteristikou nejdůležitějších kategorií nálezů.

Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015)
                                   — místní rejsřík–část 2.(Historické jádro Prahy),    132–166

AKTUALITY
Jan Baláček, Ladislav Bartoš, Kateřina Knotová, Miroslav Kovář, Anežka Mikulcová, Matouš Semerád:
Stavebněhistorické průzkumy a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2018
Andrea Holasová: Zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ pro Vodárenskou věž na Letné


Národní památkový ústav, ÚOP v Praze, rok 2019, rozměr 210 x 297 mm, 176 str., bar., ISSN 0231-6056