Staletá Praha 2020/2

Staletá Praha 2020/2
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps
Obsah:

Studie

    Martin Musílek / Majitelé – nájemci – podnájemníci. Topografické, hospodářské a sociální souřadnice nájemního bydlení ve středověké Praze. Typy nájemního bydlení na Starém Městě pražském prostřednictvím rozboru staroměstských berních knih a berních rejstříků z let 1427 a 1429 s přihlédnutím k bernímu rejstříku 1433/1434

    Helena Brožková, Hedvika Sedláčková / Středověké sklo ve sbírce Vojtěcha Lanny a v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Prezentace sbírky středověkého skla v Uměleckoprůmyslovém museu s těžištěm v darech Vojtěcha Lanny, s proveniencí, analogiemi a vyobrazením k jednotlivým sbírkovým předmětům, zejména z oblasti dutého skla

    Naďa Profantová, Anna Plevová / Motiv postavy tančící v podřepu na ozdobě z 8. století ze severního okraje Prahy. Na asfaltu náhodně ležící unikátní raně středověký článek z kování opasku byl podnětem pro drobnou materiálovou studii o skupině nálezů zejména z karpatské oblasti, které mají vztah dále na východ

    Petr Uličný / Kaple Božího Těla na Karlově náměstí v Praze. Forma, funkce, význam. Ojedinělá achitektonická památka lucemburské doby, zaniklá před více než dvěma sty lety, stále vzbuzuje řadu závažných otázek jak ohledně její vnější i vnitřní podoby a jejího poměru k sousední samostatně stojící ostatkové věži, tak ohledně urbanistické geneze této části Nového Města, jejích ideových i formálních vzorů a významu ukazování císařských insignií a relikvií v kontextu duchovního života, festivit a politicko-mocenské reprezentace

    Gabriela Blažková, Šárka Křížová / Raně novověké a novověké nálezy skel ze dvou odpadních jímek z vnitřního dvora Salmovského paláce v Praze. Fragmenty skleněných předmětů, z typologického i chemického hlediska různých kategorií, vypovídají o náčiní používaném v 17.–18. století obyvateli sousedního Schwarzenberského paláce na Hradčanech

    Matouš Semerád, Pavel Taibl, Martin Musílek / Vývoj zástavby na parcele domu čp. 887/II v ulici Nekázanka jako příklad sekundární parcelace jednoho z bloků Nového Města pražského. Analýza archeologických a stavebněhistorických situací přináší nová zjištění ohledně vývoje středověké zástavby v dnešní ulici Nekázanka na Novém Městě pražském, kde můžeme identifikovat několik nově objevených pozůstatků měšťanských domů

Bibliografie

    Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015) : Tematický rejstřík

Aktuality

    Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2019
    První patro Velkopřevorského paláce na plánu z let 1725–1726
    Kříž nad Huascaránem : Vzpomínka na tragédii expedice Peru 1970
    In memoriam Ing. Jany Růžičkové
    Patrick Julian Foster známý i neznámý

Národní památkový ústav, ÚOP v Praze, rok 2020, rozměr 210 x 297 mm, 196 s., bar., ISSN 0231-6056