Stavební kniha 2019. Hospodaření vodou

Stavební kniha 2019. Hospodaření vodou
ISBN: 978-80-88265-15-3
Availability: in stock
including VAT
your price460,00 Kč
ps
Stavební kniha 2019

Hospodaření vodou

Stavební kniha 2019 pod názvem Hospodaření vodou se svými příspěvky zaměřuje na toto v dnešní době velmi potřebné téma. Jednotlivé příspěvky, sepsané erudovanými odborníky a praktiky v oboru, uvádějí principy nakládání a hospodaření vodou ve volné krajině a následně i ve městech, podrobněji pak v samotných domech. Společným jmenovatelem všech uveřejněných článků je retence vody v krajině a možnost jejího ovlivnění.
V příspěvcích se pak podrobněji autoři definují povrchový odtok a jeho využitelnost, stranou nezůstává ani kvalita těchto vod. Další příspěvky vyzdvihují význam a účel velkých vodních nádrží jako zásobáren vody, a proti tomu pak popisují tzv. měkká opatření v krajině (revitalizace a renaturace vodních toků), jako možnou variantu těchto ekology negativně vnímaných staveb. Vědomi si faktu, že krajina je nejen zdrojem povrchového odtoku, jsou do Stavební knihy 2019 zařazeny příspěvky zabývající se tématikou srážkových vod v intravilánech jako celku i možnostmi využití srážkových a šedých vod v budovách.
Stejně jako v minulých letech je součástí 22. vydání Stavební knihy 2019 kapitola se statistickými údaji z oblasti výstavby za rok 2018.

Obsah:

Úvod

Hospodaření vodou
Retenční kapacita krajiny - prevence povodní i sucha
Význam vodní eroze pro zanášení a plošné znečištění vodních toků a nádrží v České republice
Meliorační stavby, nástroj pro hospodaření s vodou v krajině
Bez vodárenských nádrží bychom dostatek vody nezajistili
Komplexní vodohospodářské řešení nových nádrží v povodí Rakovnického potoka a Blšanky
Přírodě blízká podpora zadržování vody v prostoru vodních toků a niv
Stavebnětechnická opatření při hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích
Limitující faktory při vsakování srážkových vod v urbanizovaných územích
Využití srážkových vod a recyklace šedých vod a tepla z nich.

Stavebnictví a bytový výstavba v roce 2018


Informační centrum ČKAIT, Praha 2019, 210 x 297 mm, 128 s., čb, ISBN 978-80-88265-15-3