Studie o rukopisech 2016

Studie o rukopisech 2016
ISBN: 978-80-87782-59-0
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Studie o rukopisech 2016

Nové číslo Studií o rukopisech (XLVI, 2016) přináší obsáhlý rozbor dochovaných rukopisů Rožmberské knihy, nejstarší česky psané právní knihy zemského práva, či studie věnované středověkým rukopisům z knihovny hrabat von Manderscheid-Blankenheim, husitikům ve sbírce rukopisů Otokara Kruliše-Randy a dalšímu rukopisu Knihy Tovačovské. Námětem dalších příspěvků se staly letopisné záznamy v Bibli utrakvistického kněze Jana Gaudencia, ručně psané noviny z Prahy uložené v zahraničních fondech nebo nedochované pamětní záznamy královéhradeckých kronikářů. Soubor studií k české umělecko-historické terminologii středověké knižní malby pokračuje úvodem k typologii lineární ornamentiky. Nedílnou součástí svazku jsou zprávy o literatuře a recenze.

Obsah:

Články / Articles

Naďa Fiedlerová: K rukopisné tradici Rožmberské knihy
Jindřich Marek: Husitika ve sbírce rukopisů Otokara Kruliše-Randy
Milada Svobodová: Středověké rukopisy z knihovny hrabat von Manderscheid-Blankenheim dochované ve fondu Národní knihovny České republiky
Kamil Boldan: Letopisné záznamy v Bibli utrakvistského kněze Jana Gaudencia
Jana Vojtíšková: Královehradecké nerativcní histografické prameny ze závěru 16. aprvní poloviny 17. století
Dalibor Janiš: Rukopis Tovačovské knihy z roku 15111 ze sbírky Starých tisků Moravského zemského archivu v Brně
Alena Richterová: Několik poznámek o psaných novinách z Prahy na přelomu 16./17. století dochovaných ve Vídni a v Drážďanech
Viktor Kubík: Úvodní poznámky k typologii lineární ornamentiky I. Antické, byzantské, předrománské a raně románské rukopisy (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 9)

Literatura, anotace a recenze / Literature, annotations and reviews

Několik poznámek ke knižní kultuře na přelomu 14. a 15. století v Praze (Na okraj důležité rakouské publikace autorek Ulrike Jenni - Marla Theisen, Mitteleuropäische Schulen IV)
Heinrich Totting von Oyta, Schriften zur Ars vetus, (Hrsg.) Harald Berger. München 2015
Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis. Die ältesten B¨cherkataloge der Prager Universität. Ediderunt Zuzana Silagová, František Šmahel. Turnhout 2015
Rechtshandschriften des deutschen Mittelalters. Produktionsorte und Importwege. Hg. von Patrizia Carmassi und Gisela Drossbach,Wiesbaden 2015
Jaromír Linda, Soupisrukopisů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. 3. Catalogus manuscriptorm, qui in Bibliotheca studiorum scientiarumque Districtus Pilsnensis asservantur. III. Praha 2016
Das Gerresheimer Evangeliar. Eine spätottonische Prachthandschrift als Geschichtsquelle, Klaus Gereon Beuckers / Beate Johlen-Budnik (edd.), Forschungen zur Kunst, Geschichte und Literatur desMittelalters Bd. 1,Köln-Weimar-Wien 2016
Fragment undMakulatur. Überlieferungsstörungen und Forschungsbedarf bei Kulturgut in Archiven und Bibliotheken Hg. von Hanns Peter Neuheuser und Wolfgang Schmitz (Buchwissenschaftliche Beiträge 91), Wiesbaden 2015
Radní manuál Pavla Ježdíka 1639-1654. Eds. Marek Ďurčanský a Roman Kolek. Fontes musaei civitatis Celakovensis, svazek 4 Praha 2016

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i. ve spolupráci s Komisí pro soupis a studium rukopisů, Praha 2016, 358 str., 145 x 210 mm, 978-80-87782-59-0