Technický obraz na malířských štaflích

Technický obraz na malířských štaflích
ISBN: 978-80-87029-51-0
Availability: in stock
including VAT
your price595,00 Kč
ps
Petra Trnková

Technický obraz na malířských štaflích

Česko-němečtí fotoamatéři a umělecká fotografie, 1890-1914


Autorka se ve své knize zabývá fenoménem tzv. umělecké fotografie na konci 19. a na počátku 20. století, který byl v českých zemích zvláště silně svázán s okruhem česko-německých fotoamatérů. Tato značně rozsáhlá oblast vizuální kultury přesahovala hranice nejen ve smyslu geografickém, a souvisela tak s dějinami českými i německými, ale zároveň rušila i pomyslné hranice mezi tzv. nízkým a vysokým uměním. Na základě důkladného materiálového průzkumu autorka zkoumá umělecké ambice jednotlivých fotoamatérů, vztahy mezi fotokluby, vazby na již etablované umělecké skupiny (např. okruh vídeňské secese), vztah k profesionálům či vázanost na lokální instituce a společenskou hierarchii.@br>První část knihy je věnována tématu amatérské fotografie, a to nejen jeho historickým souvislostem, ale i otázce samotného pojmu fotoamatér se zvláštním důrazem na jeho sociální podmíněnost. Ve druhé části jsou mapovány předpoklady a možnosti uměleckých nároků fotografického média a jejich snahy o prosazení se v rámci stávajícího institucionálního systému a ukotvení v konceptu umělecké fotografie v devadesátých letech 19. století. Zvláštní pozornost je zde věnována především dvěma centrům, která v tomto procesu sehrála klíčovou roli, a sice Hamburku a Vídni. Třetí oddíl knihy pojednává o dění v rámci umělecké a organizované amatérské fotografie ve čtyřech vybraných lokalitách: Teplicích, Praze, Českých Budějovicích a v Brně, přičemž si zvláště všímá jednotlivých specifik. Čtvrtý, závěrečný oddíl knihy se zabývá konkrétními uměleckými snahami fotografů, zvláště v souvislosti s tzv. krajinářskou fotografií.

Obsah:

Předmluva

Úvod - Možnosti fotografického archivu

První kapitola - Fotoamateur
Počátky a předpoklady
První kluby fotoamatérů a techniky institucionalizace
Prototyp seriózního fotoamatéra - sociální charakteristiky

Druhá kapitola - Umělecká fotografie
Umělecké ambice technického obrazu
Umělecká fotografie: terminologie a vymezení
Teorie umělecké fotografie
Vídeň a Hamburk

Třetí kapitola - Kluby fotoamatérů
Umělecká fotografie v síti vztahů
Club der Amateur-Photographen in Teplitz (1892)
Club deutscher Amateurphotographen in Prag (1898)
Club der Amateur-Photographen in Budweis (1899)
Brünner Camera-Club (1904)

Kapitola čtvrtá - Fotografie a umění kolem roku 1900
Technický obraz versus malba
Krajina a "motiv" v umělecké fotografii
Umělecká fotografie a středoevropská moderna: příklad Orlik a Thuma

Závěr

Poznámky
Medailony
Prameny
Bibliografie
Seznam vyobrazení
Rejstřík
Summary

Barrister & Principal, 2008, 215 x 265 mm, 256 str., ISBN 978-80-87029-51-0