Tvář průmyslové doby. Poldi - Lidé a jejich továrna

Tvář průmyslové doby. Poldi - Lidé a jejich továrna
ISBN: 978-80-7037-302-6
Availability: in stock
including VAT
your price950,00 Kč
ps
Michaela Brachtlová, Petr Kliment a kol.
Tvář průmyslové doby
Poldi - lidé a jejich továrna / The Poldi Steelworks - People and their Factory

Publikace Tvář průmyslové doby. Poldi – lidé a jejich továrna představuje výběr z fotografických archivů Poldiny huti v Kladně. Bohatý obrazový materiál zahrnuje časový úsek přibližně od konce 19. století do období znárodnění po druhé světové válce, část pak posledních 30 let 20. století. Ilustruje stoletou historii významného průmyslového podniku a industriální doby a zároveň společenské uplatnění klasické černobílé fotografie v tomto období.
Fotografické archivy Poldiny huti obsahují přibližně 10 000 negativů, většinou skleněných desek, později negativů na plastové podložce. Fotografie dokumentují všechny aspekty rozvoje a činnosti podniku – záběry provozů a výrobků včetně rozsáhlé technické dokumentace, zahraničních zastoupení a skladů. Ukazují však i společenské zákulisí výroby a fotografické portréty zaměstnanců. Za pozornost stojí i svébytný fotografický pohled a estetická kvalita fotografií.
Publikace je příležitostí nahlédnout do unikátního obrazového svědectví archivů Poldiny huti, které má v tomto rozsahu vysokou dokumentární hodnotu z hlediska historie průmyslové výroby a společenských změn, ale ukazuje i možnosti, jaké nám dnes dává odborná kurátorská a restaurátorská práce s archivem historického fotografického materiálu.

Obsah:

Úvod
Historie Poldi - sto let ocelárny ve stoletém zrcadle klasické fotografie
Popis archivu Poldi a jeho akvizice do NTM
Historické fotografické procesy se zřetelem ke 20. století a analýza technických parametrů negativů v archivu Poldi, průřez stoletím
Fotografie industriální tematiky - dějiny na našem území, motivace, význam, dědictví
Průmyslová tematika na historických fotografiích
Katalog
  Tvář průmyslové doby. Poldi - lidé a jejich továrna
  Továrna
  Lidé ve výrobě
  Lidé a jejich dílo
  Lidé a výzkum, vývoj, kontrola
  Lidé v kancelářích
  Lidé a sociální zázemí
  Lidé
  Firemní tisky
  Jiskrův archiv
  Lidé a továrna, konec stoleté éry

Fotografie výstavy
Fotografické přístroje
Prameny a literatura
Situační plán továrny Poldi

This book, Tvář průmyslové doby. Poldi – lidé a jejich továrna [The Face of Industrial Era. Poldi: The People and Their Factory], presents a selection from photo archives of Poldi steelworks in Kladno. Photographs selected for this publication capture a period spanning from late nineteenth century until nationalisation after the Second World War, with a smaller part of images depicting the last three decades of the twentieth century. In this way, readers can visualise the century of history of an important steel mill and the industrial era and appreciate the social importance of traditional, black-and-white photography.
Photo archives of Poldi steelworks hold about 10,000 negatives, for the most part glass plates, later negatives on a plastic medium. These images document all aspects of this steelworks’ development and activities: from views of halls and products, including extensive technical documentation, all the way to international representation and for instance storage facilities. Aside from that, they also capture the social background of production and lives of Poldi’s employees. Worth noting is also the distinct photographic signature and aesthetic value of many of these photographs.
This book offers an opportunity to explore the unique visual testimony of Poldi’s archives. Moreover, thanks to the extent of material presented, this collection of photographs has a high documentary value. It follows the history of industrial production and social changes and demonstrates how outstanding curation and advanced restoration can tap into the potential of archival collection of photographic material.

Contents:

Preface
History of Poldi - a hundred years of steelworks in the mirror of classical photography
Description of the Poldi archive and its acquisition by the NTM
Processing of the Poldi photographic archive
Historical photographic processes focused on the 20th century and analysis of technical parameters of negatives from Poldi archives, 20th century period analysis
Industrial themes in photographs - history in the Czech lands, motivation, significance, and heritage
Industrial themes in historical photographs
Catalogue
  The Poldi Steelworks - People and Their Factory exhibition
  Factory
  People in production
  People and their work
  People and research, development, supervision
  People in offices
  People and social services
  People
  Corporate prints
  Jiskra's archive
  People and factory, the end of a centennial era

Photographs of the exhibition
Cameras
Sources and Bibliography
Poldi steelworks plan

Národní technické muzeum, Praha 2020, rozměr 290 x 240 mm, 365 s., čb., česky - anglicky, ISBN 978-80-7037-302-6