Tváří v tvář - Barokní portrét v zemích Koruny české

Tváří v tvář - Barokní portrét v zemích Koruny české
ISBN: 978-80-7028-495-7
Availability: in stock
including VAT
your price410,00 Kč
ps
Zuzana Macurová – Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.)

Tváří v tvář

Barokní portrét v zemích Koruny české


Předkládaná publikace se pokusila na vybraných příkladech ukázat ani ne tak stylový vývoj a umělecké kvality, jako především rozličné sociální funkce portrétů, objednavatelské priority a proměny obrazových strategií v rámci elit barokní společnosti. Tomu odpovídá i členění katalogu, strukturované podle sociálních skupin a konkrétního zaměření jednotlivých děl v kontextu dobové symbolické komunikace. Vedle oddílů zahrnujících podobizny příslušníků jednotlivých skupin společenských elit, tedy panovníků a členů jejich rodin, šlechty, katolického kléru a městského patriciátu s důrazem na učence a vzdělance, jsme záměrně vyčlenili i kapitoly soustředěné na portréty specifického poslání a společenské funkce, konkrétně na kostýmní podobizny typu portrait historié, sakrální identifikační portréty a konečně na obrazy zachycující podobu zemřelých osob. Jsme přesvědčeni, že takovéto členění podtrhuje různorodost dochovaného fondu barokních podobizen a akcentuje i mnohoznačnost a vrstevnatost jeho pramenného potenciálu. Důraz byl nově položen na rovnoměrné zastoupení podobizen z území dvou historických zemí Koruny české, Čech a Moravy. Stejně jako autoři průkopnické pražské výstavy z roku 1963 také my chápeme námi připravenou přehlídku především jako počátek procesu, během něhož bude třeba se vyrovnat s nově kladenými otázkami po charakteru společnosti barokní doby ve světle nových zjištění a metodických přístupů.

Obsah:

Barokní portrét v zemích koruny české a jeho lidé / Vít Vlnas

I. Panovník / Lenka Stolárová
II. Šlechta / Vít Vlnas
III. Portrait historié a šlechtická reprezentace v českých zemích / Martina Jandlová Sošková
IV. Katolický klérus / Zuzana Macurová
V. Sakrální identifikační portrét / Zuzana Macurová
VI. Podoby zemřelých / Marcela Vondráčková
VII. Umění a intelekt / Lenka Stolárová – Marcela Vondráčková

Von angesicht zu angesicht. Das barockporträt in den ländern der böhmischen krone und seine menschen
Prameny a literatura
Seznam vyobrazení

Moravské zemské muzeum, Brno 2017, 306 str., 210 x 255 mm, ISBN 978-80-7028-495-7