Umění 2016/6

Umění 2016/6
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps
Obsah:

Články
Jiří Just – Martina Šárovcová: Bohemian Book Painting in the Early Modern Period in a New Context: An Illuminated Printed Book from the Property of the Bohemian Brethren Priest Vavřinec Orlík / Česká knižní malba raného novověku v novém kontextu. Iluminovaný tisk z majetku bratrského kněze Vavřince Orlíka
Kateřina Horníčková – Michal Šroněk: Between Documentation, Imagination and Propaganda: Religious Violence in Prints Showing the Plundering of Monasteries in Prague 1611 / Mezi dokumentem, imaginací a propagandou. Náboženské násilí v grafikách zobrazujících plenění klášterů v Praze roku 1611
Pavla Machalíková: ‘Whence come these terrible images…’  How 19th Century Bohemia Began to Show  an Interest in Folk Art and Popular Imagery
/ „Odkud pocházejí ty hrozné obrázky…“ K počátkům zájmu o lidovou kulturu a lidové výtvarné umění v 19. století v Čechách

Zprávy
Ivo Hlobil: Karl IV. ohne Kaiserkrone im Historischen Museum der Stadt Wien / Karel IV. bez císařské koruny v Historickém muzeu města
Pavel Brodský – Martina Šumová – Kateřina Lemberková: Kancionál táborský a malíři Ludvík a Kateřina Oberdorferovi / The Tábor Hymnal and Artists Ludvík and Kateřina Oberdorfer
Hana Tomagová: Die Wiederentdeckung des mittelalterlichen Wasserspeiers aus Goldenkron (Zlatá Koruna) auf Skizzen für die Edition Wiener Bauhütte / Znovuobjevení středověkého chrliče ze Zlaté Koruny na skicách pro edici Wiener Bauhütte

Rozhovor
Jindřich Vybíral: Year Two Without Centropa: An Interview with Dora Wiebenson

Recenze:
Jan Zachariáš: Werner Hofmann, Die Schönheit ist eine Linie. 13 Variationen über ein Thema
Klára Benešovská: Jiří Fajt – Markus Hörsch – Vladislav Razím (edd.), Křivoklát – Pürglitz. Jagd, Wald, Herrcherrepräsentation
Milada Studničková: Ulrike Jenni – Maria Theisen, Mitteleuropäische Schulen IV (ca. 1390–1400). Hofwerkstätten König Wenzels IV.und deren Umkreis
Peter Vergo: Monika Faber – Agnes Husslein-Arco (eds), Inspiration Photographie. Von Makart bis Klimt / Agnes Husslein-Arco – Alexander Klee (eds), Sünde und Secession / Sin and Secession. Franz von Stuck in Wien / in Vienna
Ondřej Hojda: Therese O’Malley – Joachim Wolschke-Bulmahn (eds), Modernism and Landscape Architecture, 1890–1940
Eva Novotná: Hubert Guzik, Čtyři cesty ke koldomu. Kolektivní bydlení – utopie české architektury 1900–1989

Anotace

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

Česká resumé / English Summaries

Obsah LXIV. ročníku Umění/Art / Contents of the 64th Volume of Umění/Art