Umění 2017/3

Umění 2017/3
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps
Umění 2017/3

Obsah:

ČLÁNKY
Mateusz Grzęda
Façade of the House at the Stone Bell and a new Paradigm of Representation
Průčelí domu U Kamenného zvonu a nový typ reprezentace

Dobrosława Horzela
Opus punctile and Stained Glass around 1400
Opus punctile a vitráže kolem roku 1400

Tomáš Murár
Nighthawks in The Age of Anxiety. Interpretation of the painting by Edward Hopper by means of the ‘Baroque eclogue’ of Wystan Hugh Auden
Noční dravci v Době úzkosti. Interpretace obrazu Edwarda Hoppera „barokní eklogou“ Wystana Hugha Audena

ZPRÁVY
Peter Megyeši
„Et benedictus fructus ventris tui.“ K ikonografii Navštívení ve středověkých nástěnných malbách v Ochtinej a Koceľovciach
‘Et benedictus fructus ventris tui’. The Iconography of the Visitation in the Medieval Wall Paintings in Ochtiná and Koceľovce

Jana Zapletalová
Saly terreny zámku v Kroměříži a návrhy soch pro Podzámeckou zahradu
The Sala Terrena Rooms in Kroměříž Castle and the Designs for the Sculptures in the Castle Garden

ARCHIV
Martina Koukalová
„Mám vám pověděti své dojmy z Moskvy a Leningradu“. Z cesty architekta Ladislava Machoně do SSSR
‘I’m to tell you about my impressions of Moscow and Leningrad’. Architect Ladislav Machoň’s trip to the USSR

RECENZE
Kateřina Horníčková
Milena Bartlová, Pravda zvítězila: Výtvarné umění a husitství 1380–1490

Ondřej Jakubec
Andrea Steckerová — Štěpán Vácha (edd.), Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách

Nina Stainer
Tomáš Hladík, Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě. Od návrhu k provedení / Die Bildhauerwerkstatt der Barockzeit in Mitteleuropa. Vom Entwurf zur Ausführung

Marie Rakušanová
Karen L. Carter — Susan Waller (edd.), Foreign Artists and Communities in Modern Paris, 1870–1914. Strangers in Paradise

Petr Ingerle
Hana Rousová, Abstrakce mezi centry modernity 1918–1950. Nejen o vztazích volného a užitého umění

Milan Pech
Zora Rusinová, Súdružka moja vlasť. Vizuálna kultúra obdobia stalinizmu na Slovensku

Anotace
Z přírůstků uměleckohistorické literatury
Česká resumé / English Summaries

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky v.v.i., Praha 2017, rozměr 210 x 297 mm