Umění 2021/2

Umění 2021/2
ISBN: 0049-5123
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps
Obsah

Úvod editora
Steven Mansbach: Methodological Frameworks for a Defiant Region. Metodologické rámce pro vzdorovitou oblast

Články
Matthew Rampley: Networks, Horizons, Centres and Hierarchies: On the Challenges of Writing on Modernism in Central Europe. Sítě, horizonty, centra a hierarchie: výzvy psaní o modernismu ve střední Evropě

Polemika
Beáta Hock: Is there Life after Canonical Certainties? Existuje život po kanonických jistotách?
Marie Rakušanová: Writing on the History of Modern Art: From Particularism to a New Universalism. Dějepis moderního umění: od partikularismu k novému universalismu
Milena Bartlová: From which Vantage Points Does an Art Historian Look? The History of Central European Art and the Postcolonial Impulse. Odkud se dívá historik umění? Dějiny umění střední Evropy a post-koloniální impuls
Magdalena Radomska: What Isn´t Orthodox Horizontal Art History. Co nejsou ortodoxní horizontální dějiny umění
Jeremy Howard: MINCE Words: For and Against Writing on Modernism IN Central Europe. MINCE: Pro a proti psaní o modernismu ve střední Evropě
Raino Isto: Towards a Weakened History of Modernisms. Oslabené dějiny modernismu
Claire Farago: A Very Different Kind of National Art History. Looking to the Future from the Past. Odlišné národní dějiny umění: Pohled z minulosti do budoucnosti
Timothy O. Benson: Writing About and Exhibiting Central European Modernism in North America Then and Now. Psaní a výstavy o středoevropském modernismu v Severní Americe dříve a dnes
Éva Forgács: Notes on Matthew Rampley’s ‚‘Writing on Modernism in Central Europe: Method, Value and the Pragmatics of Scholarship’. Poznámky ke článku Matthewa Rampleyho Sítě, horizonty, centra a hierarchie: výzvy psaní o modernismu ve střední Evropě

Recenze
Tomáš Pospiszyl: Richard Biegel – Roman Prahl – Jakub Bachtík (edd.), Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
Ivan Gerát: Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), Imago. Imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích
Thomas Rainer: Petr Voit, Kostbare Bucheinbände der Stiftsbibliothek Strahov in Prag
Tadeáš Kadlec: Marcela Vondráčková (ed.), Norbert Grund. Velký mistr malých formátů
Naomi Hume: Marta Filipová, Modernity, History, and Politics in Czech Art
Martin Horáček: Jan Michl, Co Bauhaus dal a co vzal

Anotace
Česká resumé / English Summaries

Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2021, rozměr 210 x 297 mm, 120 s., bar., česky / English, ISSN 0049-5123