Úvod do husovských dilemat

Úvod do husovských dilemat
ISBN: 978-80-246-4684-8
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Ctirad Václav Pospíšil
Úvod do husovských dilemat
Historie a teologie

Kniha vychází u příležitosti 650. výročí od narození velkého českého reformátora. Základy, na nichž je tato nová pomyslná stavba zbudována, se nacházejí v předchozím zpracování z roku 2015 (Husovská dilemata). Jedná se o první takto komplexní uvedení do husovské problematiky v celé její tematické šíři (dobový kontext, Viklefova filosofie a její česká recepce, Husův život a posmrtný odkaz, jeho pojetí eucharistie a církve, christologie, soteriologie, trojiční teologie, teologie stvoření, eschatologie a mariologie). Kniha má co říci teologům, ale také historikům a těm, jimž nepřestává ležet na srdci takzvaná česká otázka.

Obsah:

Na způsob úvodu: Huse, Huse, nedáš mi spát v kuse

1. Jan Hus - ideál v postideologické době?

2. Rozplétání gordických uzlů aneb druhý život Jana Husa
2.1 Současný český katolík a Jan Hus
2.2 Základní typy Husova obrazu v našich dějinách a jejich význam pro nás
      2.2.1 Husův obraz v 15. a 16. století. Betlémský kazatel a husitství, reformace a dnešní katolictví
      2.2.2 Různé obrazy a někdy spíše přemalby Jana Husa od osvícenství dále
2.3 Jan Pavel II. a výsledky lateránského symposia 1999
Exkurs: Dilema jménem Jan Žižka

3. Doba mistra Jana Husa - epocha krizí, rozporů a těžkých dilemat
3.1 Pražské souměstí
3.2 Děsivé morové epidemie, války, pogromy
3.3 Šlechta a panovník
3.4 Češi a cizozemci (Němci), pražské obecné učení (univerzita)
3.5 Překlady Bible
3.6 Ekonomické těžkosti, právní situace
3.7 Eschatologicky laděné vize a proroctví
3.8 Rozporuplnost postavy Václava IV.
3.9 Dílčí závěrečné zamyšlení: Historie jako učitelka života

4. John Viklef - dilema nominalismu a realismu

5. Viklef v Čechách na přelomu 14. a 15. století. Dilema: Viklef filosof a reformátor - ortodoxie „svatosvatého národa českého”

6. Základní údaje o životě Jana Husa

7. Husova nauka o eucharistii a otázka jeho pravověrnosti v kontextu jeho procesu a následného utrakvismu
7.1 Stručný genetický výklad pravého významu transsubstanciačního modelu vyjadřování víry v tajemství Kristovy přítomnosti v eucharistii
7.2 Milíč z Kroměříže a následný boj o časté svaté přijímání laiků ze strany takzvaných předchůdců Jana Husa
7.3 Stanislav ze Znojma - specifická recepce Viklefa a konsubstancialismus
7.4 Husova nauka o reálné přítomnosti Kristově v eucharistii a jeho kontroverzní eklesiologie
7.5 Bohoslužba slova - Husovo karatelství
7.6 Hus a wilsnacká událost
7.7 Počátky podávání svátosti oltářní laikům pod obojí způsobou a postoj Jana Husa k této staronové praxi
7.8 Konsubstancialismus Jakoubka ze Stříbra, obnovitelé tradice laického kalicha
7.9 Kostnický proces s Janem Husem a naše dilemata

8. Systematická christologie a soteriologie Jana Husa
8.1 Husův komentář Sentencí a první polovina jeho třetí knihy, obecné charakteristiky jeho christologie a soteriologie
8.2 Hus rozhodně nepopíral trvalost vtělení
8.3 Vtělení podmíněné hříchem a otázka predestinace
8.4 Teologie dějin: vtělení v šesté epoše
8.5 Úcta příslušející Kristovu lidství - úcta prokazovaná obrazům
8.6 Ježíšova schopnost hřešit a jeho faktická bezhříšnost
8.7 Závěrečné hodnocení Husovy christologie a soteriologie

9. Základní rysy trojiční teologie mistra Jana Husa
9.1 Hlavní prameny a místo Husova Komentáře Sentencí v jeho životě a díle
9.2 Trojiční tematika v Husově Komentáři Sentencí
      9.2.1 Téma Trojice v úvodech k 1. a 2. knize Komentáře Sentencí
      9.2.2 Stvořitelská Trojice a trinitární exemplarismus
      9.2.3 Další klíčové charakteristiky trinitologie Jana Husa
      9.2.4 Tři pozoruhodné podněty obsažené v trinitologii Jana Husa
9.3 Závěrečné hodnocení Husovy trinitologie

Celkový závěr: Dilemata zůstanou dilematy
1. První ohnisko: stále pokračující druhý život Jana Husa
2. Historické předpoklady teologické analýzy
3. Druhé ohnisko: Husovo teologické myšlení

Použité zkratky
Bibliografie
Summary
Jmenný rejstřík

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 400 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-246-4684-8