Úvod do scholastické teologie

Úvod do scholastické teologie
ISBN: 978-80-246-4767-8
Availability: in stock
including VAT
your price490,00 Kč
ps
Ulrich G. Leinsle
Úvod do scholastické teologie

Scholastická teologie jako svébytný způsob zpracování a tradování teologické látky ovládala univerzity od jejich vzniku až na práh moderní doby. Setkání s ní se tak nevyhne nikdo, kdo se zabývá duchovním světem středověku a raného novověku: teologa budou více zajímat myšlenkové postupy a obsah scholastických traktátů, kulturního historika zase vnější rámec školského provozu, oba však ocení příručku, která je přehledně a při zachování přiměřeného rozsahu uvede do vývoje a mnohotvárnosti scholastické teologie. Leinsleho kniha tento úkol plní dobře a spolehlivě, jak o tom svědčí již vydané překlady do angličtiny a maďarštiny.

Obsah:

Předmluva k českému vydání
Úvod: Co je to scholastická teologie?
K historii pojmu „scholastika”
Pokusy o definici
Charakteristika
Scholastická teologie

Jak vzniká scholastická teologie?
Problematika a metodika církevních Otců
  Filosofie a teologie
  Autorita a ratio
  Augustinův program křesťanského vzdělání a teologie
  Teologická systematika a axiomatika: Boethius
  Shromažďování sentencí: Isidor ze Sevilly
Metody školské teologie a formy její prezentace
  Vývoj škol, studijní rozvrh a svobodná umění
  Průběh výuky
  Bible a scholastická teologie
  Sbírky sentencí a sumy
  Utváření teologického systému
  Traktát a dopis
  Scholastické kázání

Sebeporozumění raněscholastických teologů
Bezrozpornost a teologická pravdivost: Jan Scotus Eriugena
Snaha porozumět víře: Anselm z Canterbury
Systematizace sentencí Otců: laonská škola
Teologie jakožto moudrost a forma života
Hugo ze sv. Viktora (+1141)
Teologie jakožto kritika jazyka: Petr Abélard
Metafyzická gramatika vypovídání o Bohu: Gilbert z Poitiers
Učební manuál: Kniha sentencí Petra Lombardského
Teologická axiomatika
Na cestě k teologickému ortojazyku
Scholastická a monastická teologie
Učená kacířství

Teologie jakožto věda v univerzitním rámci
Univerzita jako domovská půda teologie
  Organizace univerzity, učební provoz a formy výkladu
  Žebravé řády na univerzitách
  Biblická, nebo systematická teologie?
Aristotelés jako výzva pro teologii
  Nový model vědy
  Pohanský obraz světa a člověka
  Vliv mimokřesťanských syntéz
  Církevní reakce: zákazy Aristotela
  Teologická a přírodovědná pravda
  Odsuzující výnosy z let 1270 a 1277
Vědeckost teologie
  Víra a argument: Vilém z Auxerre
  Mezi biblí a vědou: první dominikáni
  Dějiny spásy aneb metafyzika: Summa Halensis
  Předpoklady teologické vědy a její účel podle Alberta Velikého
  Teologie jakožto vědění a moudrost v Kristu podle Bonaventury
  Vykázání vědeckosti u Tomáše Akvinského
  Františkánská reakce: Vilém de la Mare
  Imunizace „osvícením”: Jindřich z Gentu
  Augustinská, nebo aristotelská věda? Aegidius Romanus

Teologie mezi školským sporem a církevní reformou
Scholastická teologie v situaci společenského zlomu
  Vývoj akademického studia
  Utváření škol a Wegestreit
  Teologie, církev a společnost: Viklef a Hus
  Biblicko-afektivní teologie: Jean Gerson
  Univerzitní teologie a pastorální péče pro dvorní dámy: Vídeň
  Kritika scholastiky v rámci devotio moderna a reformní teologie
Teologická jistota v nejisté době?
  Lidské jednání ve vědění o Bohu: Duns Scotus
  Zajištění lidských výpovědí o Bohu: František Mayronis
  Axiomatická metafyzika jako základ teologie: Mistr Eckhart
  Co můžeme vědět? - Vilém Ockham
  Výpovědní logika víry: Robert Holcot
  Co můžeme činit? - Řehoř z Rimini
  Boží vědění a lidská svoboda: Marsilius z Inghen
  Kde naleznu milostivého Boha? - Gabriel Biel

Humanistická a reformistická proměna teologie
Univerzita, humanismus a reformace
  Reformatio studii: přání a realita
  Biblicko-humanistická reforma teologie: Erasmus Rotterdamský
  Univerzitní teologie a reformace: disputace
Reformační pojetí teologie
  „Proti scholastické teologii”: Martin Luther
  Nová „suma”: Melanchthonovy Loci theologici
  Suma životního sebepoznání a poznání Boha: Kalvín
Katolické pojetí teologie
  Humanistická reforma scholastiky a kontroverze: Johannes Eck
  Kajetán a nový tomismus

Scholastická teologie raného novověku
Rozvoj a formy prezentace scholastické teologie
  Univerzita jakožto teritoriální a konfesijní vzdělávací ústav
  Katolická teologie po tridentském koncilu
  Scholastická a pozitivní teologie
  Tvoření škol v katolické teologii
  Způsoby prezentace
„Scholastika” protestantské ortodoxie
  Od vyznání k teologickému systému
  Pojetí teologie v rané luteránské ortodoxii: Johann Gerhard
  „Antischolastická scholastika”: Abraham Calov
  Teologie jednou větou: Johann Adam Scherzer
  Teologie v rámci encyklopedie: Johann Heinrich Alsted
  Reformovaná „karteziánská scholastika”: Christoph Wittich
Bůh a novověký člověk: spor o milost
  Člověk jakožto svobodný Boží nástroj: Francisco Suárez
  Přirozená mravnost, nebo působení milosti? - Gabriel Vázquez
  Boží rozhodování a lidská svoboda: Bartolomeo Mastri
  Boží vědění v závislosti na svobodném člověku: Rodrigo de Arriaga
  Tomistická opozice vůči scientia media: Jean Baptiste Gonet
  Kauzálně-metafyzické předchodné určení vůle: Ludwig Babenstuber
Asimilace novot a jejich obtíže
  Caramuel a případ Galilei
  Karteziánská nauka o eucharistii: Robert Desgabets
  Eklektická teologie: Eusebius Amort

Výhled: osvícenství a novoscholastika

Zkratky
Bibliografie
Rejstřík

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 424 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4767-8