Úvod do studia historie

Úvod do studia historie
ISBN: ISBN 978-80-246-5476-8
Availability: in stock
including VAT
your price380,00 Kč
ps
František Stellener
Úvod do studia historie

Úvod do studia historie předkládá vhled do vybraných problémů reflektujících současný stav především české a euroatlantické historiografie 21. století. Kniha je určena zájemcům o historii a všem, kteří se chtějí naučit psát odborný text. Seznámí se v ní s celou škálou teoretických a metodologických možností, jak uchopit určité historické téma. Text zprostředkovává informace o komplikovaných tématech, jako je definice historie, filozofie dějin, úkol či užitečnost historie, vztah historie k jiným vědním oborům, vývoj dějin, periodizace historie, územní a tematické členění historie či dynamicky se vyvíjející teorie, metodologie a metody.

Obsah:
Úvodní slovo
Ediční poznámka

Historie jako věda
Věda, výzkum, definice historie
Úkol, užitečnost a veřejná role historie
Filozofie dějin, teorie dějin, historismus
Stručný přehled vývoje evropské a americké historiografie
Stručný přehled české historiografie

Členění historie
Periodizace historie
Územní, prostorové členění historie
Tematické členění historie

Teorie, metodologie, metody, přístupy, tvorba odborného textu
Definice
Obecně vědní metody a "jiné" metody
Historická metoda
Metody hospodářských a sociálních dějin
Metody kvantitativního výzkumu.
Biografická metoda, prosopografie
Komparativní a typologická metoda
Geografická metoda
Metody kvalitativního výzkumu
Sociologické metody
Paměťová studia
Ikonografická metoda
Metody historické antropologie, kulturních dějin a dějin každodennosti.
Mikrohistorie
Strukturální metoda
Diskurzivní analýza
Narativní, filologická metoda
Genderová analýza
Historický materialismus
Moderna, postmoderna a metody

Historie v praxi
Styk, jazyk a formální náležitosti kvalifikačních prací
Ústní prezentace
Etika vědecké práce
Nakladatelská činnost
Popularizace a populární kultura
Komunikace ve vědě, akademická a vědecká pracoviště, stavovské organizace, bohemikální výzkum
Výzkum a studium v zahraničí

Autoři
Seznam zkratek
Seznam tabulek a obrázků
Seznam zdrojů
Rejstřík

Karolinum, Praha 2023, rozměr 16,5x23,5 cm, počet stran 432, česky, ISBN 978-80-246-5476-8