Velkoměsta v 19. a 20. století – křižovatky změn. Urbanistické strategie v komparativní perspektivě

Velkoměsta v 19. a 20. století – křižovatky změn. Urbanistické strategie v komparativní perspektivě
ISBN: 9788087545478
Availability: in stock
including VAT
your price339,00 Kč
ps
Michal Janata

Velkoměsta v 19. a 20. století – křižovatky změn

Urbanistické strategie v komparativní perspektivě

Kniha Velkoměsta v 19. a 20. století – křižovatky změn si komparativním prizmatem klade otázku, zda lze z konkrétních historických souvislostí vývoje čtyř evropských velkoměst 19. a 20. století, Londýna, Paříže, Berlína a Vídně – a v odůvodněných případech s přihlédnutím i k řadě jiných měst – vysledovat rozdílné sídelní strategie.
Tato práce se tedy rigidně nedrží pouze vybraných velkoměst, Londýna, Paříže, Berlína a Vídně, ale do srovnávání vstupují i další města vždy, když je to vzhledem k logice výkladu nutné. Často si právě výkladová linie vynutila komparační asymetrii, aby se udržela celistvost interpretace určitého jevu. To se rovněž týká i pořadí čtyř hlavních srovnávaných velkoměst, jejichž sled je odlišný v každé kapitole.
Téma je rozčleněno do několika subtémat: urbanizace jako jeden ze základních rysů 19. století, chronotop měst 19. století a zrod urbanistické reflexe, modernizace a industrializace jako konstitutivní momenty zrodu průmyslového města, elektrifikace jako jeden z nejmarkantnějších příznaků urbanizace stále ještě venkovské společnosti 19. století, kanalizace jako neviditelná podzemní civilizace, která přinesla do měst do té doby nebývalý hygienický komfort, změněná (oproti 19. století) podoba měst 20. století a konečně postmoderní tečka za zbytnělými ambicemi moderny.
Zrod urbanismu jako teoretické reflexe souvisel s pronikavou změnou v prostorové, sociální, ekonomické a kulturní skladbě měst.
Těžištěm práce je však komparace čtyř důležitých urbanistických strategií: haussmannizace Paříže, asanace Londýna, cesty k Velkému Berlínu a výstavby Ringstrasse ve Vídni.
Kapitola Zrod průmyslového města se zabývá koncepty modernizace a industrializace jako součástmi urbanizačního procesu. Oproti urbanismu 19. století se urbanistická teorie ve 20. století interdisciplinovala a především internacionalizovala, jak je doloženo institucionalizováním urbanistických problémů.
Předposlední kapitola se zabývá přeměnou moderního konceptu v postmoderní dohru a poslední shrnuje v otevřeném závěru odlišnosti urbanistických strategií při pozorovatelné shodě.

Obsah:
Úvod (tematické a metodologické vymezení)
Urbanizace společnosti: jeden ze základních rysů 19. století
Urbanismus I: zrod teoretické reflexe z ducha absolutismu i utopie
Vznik průmyslového města (exkurs k modernizaci a industrializaci)
Hygiena - její Telesfors vinoucí se podzemím města
Lux ex machina
Urbanismus II: strategie měst 20. století a internacionalizace teoretické reflexe
Přehození výhybky: postmoderní dohra
Otevřený závěr: chronotop měst
Prameny
Bibliografické souhrny
Literatura

Nakladatelství Archa, Zlín r. 2016, rozměr 150 x 230 mm, 172 s., čb., česky, ISBN 9788087545478