Vlivní muži pražských předměstí

Vlivní muži pražských předměstí
ISBN: 978-80-7308-676-3
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena360,00 Kč
ks
Jan Vobořil

Vlivní muži pražských předměstí

Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861-1914

Kniha porovnává komunální elity dvou pražských předměstských obcí, Karlína a Libně, v letech 1861-1914. Právě toto období přineslo prudký růst pražské aglomerace spojený s řadou zásadních změn. Důležitou roli v těchto změnách hrála komunální politika reprezentovaná zejména městskými či obecními samosprávami jednotlivých obcí aglomerace. Karlín i Libeň v této době patřily k překotně rostoucím průmyslovým předměstím s významným zastoupením velkých akciových strojíren. Karlín navíc plnil i funkci obchodního a finančního centra. Práce analyzuje specifika obou obcí, jejich vývoj ve sledovaných letech po stránce urbanistické i demografické, konstrukci komunální elity na úrovni obecní samosprávy, volební boj a etapy vývoje komunální politiky, ale i vliv dalších hráčů bez formalizované moci, ať už šlo o osoby nadané ekonomickým, či sociálním kapitálem. Práce také rozebírá socioprofesní složení obecní samosprávy a na základě kolektivního biogramu životní styl jejích členů počínaje majetkovými poměry, přes národnostní preference, spolkovou činnost až po úroveň bydlení a budování rodinných vazeb. Kniha je podrobnou sondou do sociální struktury Karlína a Libně a názorně ukazuje rozdílný rozsah ekonomického, sociálního či kulturního kapitálu příslušníků místních komunálních elit. Ten se projevoval například v obecním hospodaření a v rozdílné schopnosti obou obcí realizovat důležité modernizační projekty, jakož i v míře sebevědomí ve vztahu ke státní správě nebo k hlavnímu městu při jednání o spojení obou obcí s Prahou.

Obsah:

Úvod
Určující faktory rozvoje Karlína a Libně
 • Přírodní podmínky a životní prostředí
 • Růst zástavby a průmyslu
 • Dopravní síť
 • Obyvatelstvo a jeho struktura
Budování identity ve stínu metropole:
 • Provázanost Prahy, Karlína a Libně
 • Reprezantativní stavby jako integrační prvek místní identity
 • Město, předměstí nebo obec
Karlín jako hnízdo českého podnikatelstva
Kdo vládne obci?
 • Systém obecních voleb
 • Etapy komunální politiky
 • Další hráči a jejich role v komunální politice
 • Národnostní konflikt na lokální úrovni
Socioprofesní složení obecní samosprávy
Životní styl
 • Příjmy a majetek
 • Národnost
 • Spolková činnost
 • Bydlení a rodina
Obecní hospodaření
 • Příjmy a výdaje
 • Zadlužování
 • Vybrané investiční projekty v Karlíně a Libni (plyn, elektřina, přístav, Invalidovna)
Jednání o spojení s Prahou
 • Průběh jednání
 • Proč se nepřipojovat
 • Postoje karlínské i libeňské elity ke sloučení a jejich obhajoba
Závěr
Seznam pramenů
Literatura
Použité zkratky
Přílohy:
 • Příloha č. 1: Členové obecního výboru Karlína
 • Příloha č. 2: Členové obecního výboru Libně a pražského sboru obecních starších za Libeň
Jmenný rejstřík
Resumé / Summary

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2017, rozměr 140 x 180 mm, 377 s., česky, ISBN 978-80-7308-676-3