Všemu světu na útěchu

Všemu světu na útěchu
ISBN: 978-80-87898-07-09
Availability: in stock
including VAT
your price790,00 Kč
ps
Helena Dáňová, Renáta Gubíková (edd.)

Všemu světu na útěchu

Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590

Publikace byla vydána u příležitosti otevření nové stejnojmenné expozice v říjnu roku 2013. Kniha se snaží splatit dluh vynikající chomutovské muzejní sbírce, která patří mezi nejrozsáhlejší a nejvzácnější, dosud však pouze nedostatečně zhodnocené kolekce tohoto typu v severozápadních Čechách. Kniha je ve všech částech doplněna bohatou obrazovou dokumentací. Samotný katalog chomutovské expozice je v publikaci doplněn o rozsáhlé úvodní statě, které zasazují vystavená díla do kontextu uměleckého i historického vývoje regionu, s částečným přesahem do souvislostí v rámci Českého království i střední Evropy, a zhodnocují rovněž ostatní (i nedochované) památky sledované doby a regionu, umístěné mimo expozici. Několik z těchto děl nebylo zatím vůbec publikováno, nebo bylo představeno jen velice okrajově. Naopak některé artefakty jsou české i zahraniční veřejnosti dobře známé a patří mezi to nejlepší, co lze v české umělecké produkci dané doby najít (Želinský oltář od Mistra I. W. z roku 1526 či tumba a epitaf Jana Hasištejnského z Lobkovic od sochaře Ulricha Creutze z roku 1516, aj.). Součástí knihy je také aktualizovaná historie zkoumaného období měst Chomutova, Jirkova a Kadaně, pojatá čtivou formou s řadou kresebných rekonstrukcí i doprovodných obrázků. Samostatná kapitola je rovněž věnována vývoji chomutovské muzejní sbírky, která pracuje s dosud nereflektovanými prameny.

Cílem knihy není pouze podrobně odborně zhodnotit zkoumané památky, ale také poutavou formou s množstvím barevných obrázků a zajímavostí představit širokému spektru čtenářů nesmírné bohatství kulturního dědictví těchto regionů a ukázat nezastupitelnou roli zdejší umělecké produkce pro celkový obraz českého umění od 14. do konce 16. století.

Obsah:

Slovo ředitele
Úvodem
Od Opitze do současnosti. Počátky a vývoj sbírky středověkého umění chomutovského muzea - Renáta Gubíková
Chomutov, Jirkov a Kadaň od počátku do konce středověku - Jiří Šlajsna
Gotické a renesanční sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku v uměnohistorické literatuře - Helena Dáňová, Renáta Gubíková
Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku ve středověku - Helena Dáňová, Renáta Gubíková
Chomutovsko a Kadaňsko v období renesance a reformace - Renáta Gubíková
Katalog

Seznam literatury a pramenů
Seznam použitých zkratek
Jmenný a místní rejstřík
Seznam vyobrazení
Poskytovatelé a autoři fotografií
Resumé
Poděkování

Oblastní muzeum v Chomutově r. 2014, rozměr 235 x 300 mm, 352 s., bar., ISBN 978-80-87898-07-09