Z dějin české každodennosti. 19. století

Z dějin české každodennosti. 19. století
ISBN: 978-80-246-3510-1
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena390,00 Kč
ks

Milena Lenderová, Tomáš Jiránek, Marie Macková


Z dějin české každodennosti. 19. století

„Dlouhé“ 19. století, doba od konce 18. věku do vypuknutí první světové války, nebylo jen stoletím zrodu občanské společnosti, dobou dotváření politických struktur, diplomatických jednání, málo trvanlivých mírových smluv a válek. Vcelku bez ohledu na to, jaký politický režim zrovna panoval, lidé jedli, bydleli a oblékali se, zakládali rodiny, vychovávali děti, stárnuli a umírali. Cestovali, bavili se, četli (móda číst je skutečným fenoménem 19. století!), dokonce začali sportovat. Větší pozornost věnovali hygieně osobní, příbytku i hygieně komunální.
Třebaže konkrétní podoba všech těchto činností závisela na jejich sociálním postavení a finančních možnostech, tvoří skutečnou náplň lidského života, jak dokládá široká typologie pramenů. Autoři pracovali s deníky a pamětmi, korespondencí, účty, s dobovou odbornou literaturou (právnickou, pedagogickou, lékařskou), s tiskem i obrazovými prameny a zjistili, že naši předci, kteří zalidnili 19. věk, se od nás zas tolik nelišili.

Obsah

Kulisy každodennosti, svět, který je kolem

Obchody a nákupy
 • Trhy, krámy, obchody
 • Nákupní koš 19. věku
 • Reklama
 • Prostředky reklamy
 • Výstavy
Domov, teplo, světlo
 • Místo k bydlení
 • Možnosti bydlení: dům, byt, podnájem
 • Dělnická obydlí
 • Vlastní či rodinný dům
 • Podnájem
 • Byt a jeho části
 • Vybavení obytných místností
 • Světlo a teplo
Čistota a zdraví
 • Osobní hygiena
 • Pěstování krásy
 • Hygiena v bytě
 • Praní prádla
 • Komunální hygiena
 • Zdraví
Oblékání a oděvní móda
 • Oděv jako ukazatel příslušnosti k sociální vrstv
 • Oděv jako výraz politických sympatií a emancipace
 • Oděv a profese
 • Oděv a sociální komunikace, oděv a ideál krásy
 • Oděv v zajetí vědy o techniky
 • Móda a zdraví
 • Dětský oděv
Lidé kolem stolu
 • Konec hranic konzumace
 • Co lidé jedli
 • Nápoje
 • Rizika stravování
 • Frekvence, názvy a složení jídel
 • Stolování
 • Kuchařské knihy
 • Společné stravování - hostince a hospody
Způsoby každodennosti: svět, který se žije

Rodina našich předků
 • Rituály kolem svatby
 • Sňatečnost
 • První dny po svatbě
 • Rodina
 • Sexualita
 • Emoce v rodině
Od kolébky k pubertě
 • Kojenecký věk
 • Dítě v rodině
 • Dětský svět
Vzdělání a škola
 • Od sociální k vzdělávací funkci předškolního zařízení
 • Elementární vzdělání všem
 • Střední školství
 • Specifické problémy dívčího vzdělávání
 • Vznik odborného a učňovského školství
Život v armádě
 • Nábor do armády
 • Odvod
 • Nástup do armády
 • Výcvik
 • Ubytování vojáků
 • Stravování a další zabezpečení vojáků
 • Vojenská spravedlnost
 • Zdravotní péče
 • Vojenský jazyk
Stáří a smrt
 • Stáří
 • Smrt
 • Souboj smrti a lékařů
 • Pohřbívání
 • Pohřeb žehem
 • Hřbitovy
Objev volného času
 • Dlouhé dějiny času lidí
 • Čas k práci, čas k odpočinku
 • Od vakací k prázdninám
 • Od letního sídla k letnímu bytu
Svátky a slavnosti
 • Církevní festivity veřejného prostoru
 • Církevní festivity soukromého prostoru
 • Světské festivity veřejného prostoru
 • Světské festivity soukromého prostoru
Život společenský: Návštěvy, salony, spolky
 • Vzájemné návštěvy
 • Salony
 • Spolky
 • Rozmach spolků
 • Typologie spolků
Čtenáři a četba
 • Sociální kontext četby
 • Kniha jako zboží. Nakladatelství a knihkupci
 • Knihy všem
 • Čtenářky
 • Dítě jako čtenář
Cvičení a sportsmeni
 • Turistika
 • Cyklistika
 • Bruslení
 • Lyžování
 • Kopaná
 • Počátky organizované tělovýchovy
 • České tělovýchovné a sportovní organizace
 • Ženská tělovýchova a sport
Cestování
 • Dopravní cesty
 • Dopravní prostředky
 • Dopravní instituce
 • Vybavení na cestu
 • Stravování a nocování na cestách
 • Cesty za zdravím
Hledání kulturních dějin
 • Pojem kultura
 • Dlouhá cesta k historii, v které zůstal člověk
 • Historická antropologie
 • Alttagesgeschichte, histoire du Quotidien, po česku dějiny každodennosti či dějiny všedního dne
 • Historická demografie - vykročení k dějinám mentalit
 • Nové čtení pramene
 • Co s dějinami každodennosti v Čechách?
Závěr

Obrazová příloha
Prameny a literatura
Jmenný rejstřík

Nakladatelství Karolinum, Praha, r. 2017, rozměr 152 x 210 mm, 472 s., 2.vydání, barevná obrazová příloha, česky, ISBN 978-80-246-3510-1