Za Reinharda Heydricha. Po Reinhardu Heydrichovi.

Za Reinharda Heydricha. Po Reinhardu Heydrichovi.
ISBN: 978-80-7286-388-4
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps

Za Reinharda Heydricha. Po Reinhardu Heydrichovi.

Zlatica Zudová-Lešková a kol.

Vláda zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v českých zemích, byť jen osmiměsíční, byla, je a zřejmě nadále zůstane nejfrekventovanějším tématem jak protektorátních dějin, tak českého domácího a československého zahraničního protinacistického odboje. Zůstane ale i jedinečnou součástí evropské rezistence za druhé světové války, neboť Heydrichova smrt 4. června 1942 znamenala nečekaný klín do zásadních vojenských úspěchů wehrmachtu na všech světových stranách. Heydrichův překvapivý konec na prahu Nové Evropy, budované nacisty za pomoci árijské nadřazenosti a genocidních zločinů proti lidskosti, vedl nacistické předáky k procitnutí i k obavám, jež je však zároveň inspirovaly k dalším násilnostem. Vykonavatelé atentátu však věřili, že otevírají cestu k následování, cestu vedoucí k porážce nacistického systému. Kniha nepředkládá jen fakta, ale především otevírá vztahové souvislosti, odehrávající se současně a zároveň si uchovávající svou autonomnost. Vybízí i k poznání a hodnocení vlády za Heydricha a rovněž po jeho smrti za posledních téměř osmdesát let. Tím jasně prokazuje, že první i druhá heydrichiáda zůstávají živou podstatou českých (československých) a evropských dějin.

The government of the acting Reich Protector Reinhard Heydrich in the Czech lands, even if it lasted only eight months, was, is and will probably remain the most frequent topic of both Protectorate history and Czech domestic and Czechoslovak foreign anti-Nazi resistance. But it will also remain a unique part of European resistance during World War II, as Heydrich's death on June 4, 1942, marked an unexpected wedge in the Wehrmacht's major military successes on all sides of the world. Heydrich's surprising demise on the doorstep of a New Europe built by the Nazis with the help of Aryan supremacy and genocidal crimes against humanity led Nazi leaders to both wake up and fear, but also inspired them to further violence. The perpetrators of the assassination, however, believed they were opening a path to follow, a path leading to the defeat of the Nazi system. The book presents not only facts, but above all opens up a relational context, unfolding simultaneously while retaining its autonomy. It also encourages an understanding and evaluation of the government under Heydrich and also after his death for almost eighty years. In doing so, it clearly demonstrates that both the first and second Heydrichiad remain a living essence of Czech (Czechoslovak) and European history.

Contains Summary in English.


Obsah:

I.|ZA REINHARDA HEYDRICHAKapitola 1|JAN KUKLIK-JAN NEMECEKReinhard Heydrich a Britové v mezinárodním kontextu
Kapitola 2|DAVID HUBENY
Heydrichova vláda a život v pražských ulicích.
Z materiálů policejního okresního komisariátu Malá Strana

Kapitola 3|PAVEL SUK
Mediální obraz Reinharda Heydricha v dobových protektorátních
denících a týdenících

Kapitola 4|TEREZA BLAŽKOVÁ
Institut stanného práva – geneze právního pohledu s akcentem
na Protektorát Čechy a Morava

Kapitola 5|VOJTECH KYNCL
Ernest Joachim Illmer – soudce bez spravedlnosti

Kapitola 6|JAN RATAJ
Kolaborační koncepce protektorátní Vlajky
a Heydrichova okupační politika.


II.|PO REINHARDU HEYDRICHOVI

Kapitola 7|JIRI PADEVĚT

Jaroslav Nachtmann a protiparašutistický referát pražského gestapa


Kapitola 8| ZLATICA ZOULOVÁ-LEŠKOVÁ

Rotmaister Jozef Gabčík

Krátký život veliteľa operácie Anthropoid v dejinných súvislostiach

vojnového Slovenska

Kapitola 9 | PAVFL SMEJKAL

Karel Baxa, spolupracovník výsadku Anthropoid

Kapitola 10| BLANKA ZUBAKOVÁ (roz. JEDLIČKOVÁ)

Dvojí metr gestapa" Komparace postupů gestapa vůči rodinám

odbojářů před a po smrti Reinharda Heydricha

Kapitola 11 | TOMÁŠ JELÍNEK

Pojišťovnictví – skrytý zdroj nacistických válečných plánů (rovněž)

v protektorátu. Odboj pojišťovny

III.|SÍLA A STRET NACISMU A ODBOJE A JEJICH TRANSFORMACE DO ,,DRUHÉHO ŽIVOTA“

Kapitola 12|VÁCLAVA HORČÁKOVÁ

Publikační strategie českých historiků v letech druhé světové války:

Anna Masaryková, František Michálek Bartoš, Josef Šusta

Kapitola 13|DANIELA KRÁLÍKOVÁ (roz. NĚMEČKOVÁ)

Mezinárodní stíhání válečných zločinů a odvetné akce po smrti

Reinharda Heydricha303

Kapitola 14|LUKÁŠ KOPECKÝ

Osudy ostatků popravených ze Spáleného lesa u Klatov (1942-2017)

Kapitola 15|MARIA CHALOUPKOVÁ-LENKA KLOČKOVÁ

Tragický osud Lidic a Ležáků a období heydrichiády ve fondu

Svaz protifašistických bojovníků v Národním archivu Praha

Kapitola 16 | JAROSLAV ŠEBEK

Příklady dějinné politiky během nacismu a komunismu.

Heydrichova snaha o dezinterpretaci českých národních tradic

a komunistický narativ heydrichiády v rámci filmových zpracování

60.a 70.letResumé |JAN STRIBRNY

Fakta a paměť druhého českého (československého) odboje v zrcadle dneška

Summary JAN STRIBRNY

The Facts and Memory of the Second Czech (Czechoslovak) Resistance

in the Mirror of Today

Prameny

Seznam literatury

Elektronické zdroje

Zkratky

Krycí jména, pseudonymy, přezdívky

Jmenný rejstřík

O autorech

Historický ústav, Praha 2021, 432 s. ISBN 978-80-7286-388-4