Základy stavebního práva

Základy stavebního práva
ISBN: 978-80-7560-281-7
Availability: in stock
including VAT
your price270,00 Kč
ps
Vnenk Petr

Základy stavebního práva


Publikace poskytuje čtenáři základní orientaci v mnohdy složité problematice stavebního práva a přibližuje znění příslušné právní úpravy. Kromě stavebního zákona, který je stěžejním předpisem jejího zaměření, se kniha v míře omezenější pro potřeby stavebního práva věnuje též souvisejícím oblastem, jakými jsou posuzování vlivu na životní prostředí, právo na informace, autorizace ve stavebnictví, technické požadavky a dokumentace staveb. Dotýká se též letmo vybraných ustanovení správního řádu a občanského zákoníku. Úvod knihy je věnován základům teorie práva, jejichž pochopení je nezbytné pro další práci s právními předpisy. Součástí publikace jsou také příklady a otázky k jednotlivým kapitolám, které slouží k procvičení znalostí získaných jejich studiem.

Obsah:


Seznam zkratek
Seznam obrázků

Úvod

Základy teorie práva
  Co je to právo?
  Základní dělení práva
  Právní vědomí
  Právní normy
  Mody normativnosti v právu
  Právní principy
  Prameny práva
  Platnost a účinnost
  Subjekty práva
  Právní vztahy a skutečnosti
  Příklady ke kapitole
Vybrané statě občanského zákoníku
  Věc
  Vlastnické právo
  Pojem stavba
  Právo stavby
  Věcná břemena
  Ostatní
  Otázky ke kapitole
Základy správního řádu
  Správní řízení
  Zahájení řízení
  Účastníci řízení
  Zajištění účelu a průběhu řízení
  Přerušení řízení
  Zastavení řízení
  Rozhodnutí
  Opravné prostředky
  Otázky ke kapitole
Přístup k informacím
  Svobodný přístup k informacím
  Právo na informace o životním prostředí
  Otázky ke kapitole
Posuzování vlivů na životní prostředí
  SEA a EIA
  Dotčená veřejnost
  Odborná způsobilost
  Otázky ke kapitole
Stavební zákon
  Základní pojmy
  Působnost ve věcech územního plánování
  Cíle a úkoly územního plánování
  Územně plánovací podklady
  Politika územního rozvoje ČR
  Územně plánovací dokumentace
  Územní řízení
  Územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí
  Závazné stanovisko orgánu územního plánování
  Územní opatření
  Úprava vztahů v území
  Stavební řád
  Stavební řízení
  Užívání stavby
  Odstraňování staveb
  Zváštní pravomoci stavebního úřadu
  Autorizovaný inspektor
  Další ustanovení stavebního zákona
  Otázky ke kapitole
Související předpisy
  Technické požadavky na stavby
  Technické požadavky na dopravní stavby
  Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb
  Dokumentace staveb
  Autorizace architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  Obecné požadavky na využívání území
  Urychlení výstavby liniových staveb
  Otázky ke kapitole

Česko-latinsko-anglický slovník vybraných pojmů
Literatura

Univerzita Pardubice, Pardubice 2020, 127 str., 170 x 240 mm, ISBN 978-80-7560-281-7