Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost

Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost
ISBN: 978-80-246-3441-8
Availability: in stock
including VAT
your price370,00 Kč
ps
Ctirad Václav Pospíšil

Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost

Česká katolická teologie 1850-1950 a výzvy přírodních věd ve světovém kontextu

Nová monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. V první části autor představuje poměr dobové teologie k astronomii a neshledává zde sebemenší konflikt. Druhá část pojednává o postoji teologie k evoluci v oblasti fauny a flóry. I zde se rýsuje značná otevřenost k faktu evoluce, nikoli však k jejímu materialistickému pojetí.
Hlavní třecí plochou byla vize evolučního vzniku lidstva, která vyvolávala bouřlivé diskuse nejen v oblasti teologie, ale také mezi představiteli jiných vědních oborů. Autor zachycuje nejen postoje českých teologů, ale také těch, kdo tuto koncepci vzniku lidstva propojovali s křesťanskou teologií stvoření a antropologií již od posledních desetiletí 19. století a na počátku století dvacátého.
V českém prostředí doposud zcela nezpracovaná tematika s řadou přínosů i na poli mezinárodního bádání dokládá, že postoj teologů nebyl zdaleka jednoznačně zamítavý a že již od dvacátých let minulého století bylo přijímání vzniku lidského těla evolucí vcelku běžným standardem katolické teologie stvoření zejména v německy mluvících zemích a ve spojitosti s tím i v Čechách a na Moravě.

Stručný obsah:

Úvod
Základní východiska a charakteristika daného problému
Dvě teologické inspirace implicitně se nacházející v moderní přírodovědě a vliv přírodovědy na teologii
Pokus o rozplétání gordického uzlu

Česká katolická teologie a astronomie v období 1850-1926 a dále
 • Nástin základních linií širšího dějinného a myšlenkového kontextu děl českých teologů v oblasti moderní kosmogonie a astronomie
 • Kritická analýza textů z pera českých katolických teologů v období 1850-1926, v nichž se vyjadřují k přínosům dobové astronomie a "geogonie"
 • Závěr první kapitoly
Česká katolická teologie a problematika evoluce v oblasti fauny a flóry v období 1860-1935 a dále, s přihlédnutím k problematice filosofie vědy
 • Nástin základních linií širšího světového a myšlenkového kontextu děl českých teologůve vztahu k moderní evoluční problematice v oblasti květeny a zvířeny
 • Sonda do české literatury věnované evoluční problematice v druhé polovině 19. století
 • Česká katolická teologie v letech 1860-1930 a problematika evoluce v oblasti fauny a flóry
 • Závěr druhé kapitoly
Čeká katolická teologie v období 1850-1948 (1948-1989) a problematika vzniku-stvoření člověka v kontextu dobové vědecké a teologické diskuse
 • Širší světový kontext reakcí českých katolických teologů
 • Problematika vzniku-stvoření člověka v české odborné literatuře (1840) 1850-1914 a dále
 • Česká katolická teologie v letech 1860-1948 a evoluční teorie aplikovaná na vznik člověka
 • Vyhodnocení dvou výroků magisteria univerzální církve z roku 1909 a 1950
 • Pokus o souborné vyhodnocení souboru textů z oboru české katolické teologie v letech 1860-1989 i jejich dobového evropského kontextu
 • Epilog: Situace v období 1949-1989 a další výhledy dialogu mezi astronomií, evoluční biologií, zejména pak paleoantropologií na jedné straně a teologií na straně druhé
Zkratky
Bibliografie
Summary
Rejstřík

Nakladatelství Karolinum, Praha 2017, rozměr 145 x 205 mm, 414 s., česky, ISBN 978-80-246-3441-8