Archaeologica Pragensia 19/2008

Archaeologica Pragensia 19/2008
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps

OBSAH - CONTENT

JAN HORÁK - MARTIN KVIETOK - PAVEL KUBÁLEK - MARTIN HOLUB - MILAN KUCHAŘÍK
Birituální pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Jinoni
cích
Bi-ritual cemetery of the Bell Beaker Culture at Prague-Jinonice

JAN TUREK
Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů v Praze II. Katalog
a diskuse o vzniku a původu nejstarších zvoncovitých pohárů
Cemeteries of
the Bell Beaker Period in Prague II. Catalogue and discussion on the rise and origin of the earliest Bell Beakers
MICHAL KOSTKA - LUBOR SMEJTEK - PAVEL KUBÁLEK
Dva hroby z konce
eneolitu v Praze-Čakovicích: osamocený pohřeb rodiny?
Two graves of the 
final Eneolithic Period at Prague-Čakovice: a solitaire family burial?
MILOŠ HLAVA
Laténský kruh z Dalovic (okr. Mladá Boleslav) ze sbírek Muzea
hlavního města Prahy
La-Tène bronze ring from Dalovice (Distr. Mladá Bole
slav) in collection of the City of Prague Museum
MILAN KUCHAŘÍK - PAVEL KUBÁLEK
Kostrový hrob z doby laténské
v Schoellerově ulici v Praze-Čakovicích
Inhumation burial of the La- 
Tène Period at Schoellerova Street in Prague-Čakovice
MICHAL KOSTKA - JAROSLAV JIŘÍK
Polozemnice z časné doby římské v Dej
vicích - Podbabě
Early Roman Period semi sunken hut from Dejvice - Podbaba

DANIEL BURSÁK
Záchranný archeologický výzkum při stavbě plynovodu na
k. ú. Ořech, okr. Praha-západ. Příspěvek k poznání osídlení z časné doby latén
ské a starší doby římské
Rescue excavation on the construction of the gas pipe
line at Ořech, District Prague-west. Contribution towards the settlement of the early La-Tène and early Roman Period
JAN TUREK
Terina s motivem svastiky a železářská osada z doby římské
v Praze-Řeporyjích
A terina with swastika motive and a Roman Period iron
making site at Prague-Řeporyje
JIŘÍ VÁVRA - JAROSLAV JIŘÍK - MILAN KUCHAŘÍK - PAVEL KUBÁLEK
Výzkum pohřebiště z doby stěhování národů v Praze-Zličíně v letech 2005-2008
Migration Period cemetery in Prague-Zličín, excavated in 2005-08
ROMAN KŘIVÁNEK
Nové výsledky geofyzikálních průzkumů v širším areálu pravěkého osídlení a raně středověkého hradiště Zámka v Praze-Bohnicích
New results of geophysical surveys of wide area of prehistoric settlement and early medieval hill fort Zámka, Prague-Bohnice
IVA A BOHÁČOVÁ - IVA HERICHOVÁ
Raně středověký sídelní areál v západní
části hradčanského ostrohu
The Early Medieval settlement area in the western
part of the Hradčany promontory
TOMASZ CYMBALAK - JAROSLAV PODLlSKA
Nové poznatky k raně středo
věkému osídlení v oblasti tzv. vyšehradské cesty v Praze (Rekonstrukce procesu
osídlování na základě výpovědi archeologických pramenů)
New findings on
the Early Medieval settlement of so-called Vyšehrad route in Prague (Reconstruction of the colonisation process based on the archaeological sources)
JAN HAVRDA - JAN ZAVŘEL
Pozůstatky raně středověkého metalurgického 
pracoviště v areálu Klementina na Starém Městě pražském
Remains of the 
early medieval metallurgical workshop in the area of Clementinum in the Old Town of Prague
ZDENĚK DRAGOUN
Čtyřicet let Pražské archeologické komise