Archaeologica Pragensia 21/2012

Archaeologica Pragensia 21/2012
Availability: in stock
including VAT
your price220,00 Kč
ps
OBSAH
PETR ŠÍDA: K paleolitickým nálezům ve sbírce Muzea hlavního města Prahy -
On Palaeolithic finds in the collection of the City of Prague Museum 
MILOŠ HLAVA: Ingeborg Kiekebuschová a výzkumy na Šestákově skále v Šárce v letech 1942 a 1944 -
lngeborg Kiekebusch and the excavations at Šesták's rock in Šárka in 1942 and 1944
MICHAL KOSTKA: K pravěkému osídlení na Starém Městě pražském -
On prehistoric settlement in the Old Town of Prague
ZUZANA BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ: Soubor nádob z přechodu eneolitu a doby bronzové z Prahy-Karlína -
An assemblage of vessels from the transition period between the Aeneolithic and the Bronze Age from Prague-Karlín
MARIKA TlSUCKÁ - MILOŠ HLAVA: Neznámý soubor bronzových předmětů z Kozích hřbetů (?) ze sbírky G. V. Jenče -
An unknown assemblage of bronze objects from Kozí hřbety (?) from the collection of G. V. Jenč
MICHAL BUREŠ - LUKÁŚ DRÁPELA: Sídliště knovízské kultury v Praze- Bubenči s nálezem plastiky ve tvaru obuvi -
A settlement of the Knovíz culture in Prague-Bubeneč with the discovery of a sculpture in the shape of a shoe
MILOŠ HLAVA: Laténské nálezy z Prahy ve sbírce Františka Petery Rohoznického -
La Těne finds from Prague in the collection of František Petera Rohoznický
MICHAL KOSTKA - MILOŠ HLAVA: Laténské sídliště v okolí Řepné ulice v Praze-Ďáblicích -
A La Těne settlement in the vicinity of Řepná street in Prague-Ďáblice
JAN KYSELA - DUŠAN PERLÍK - LUCIE SRBOVÁ: Závěsek ve tvaru hlavičky vodního ptáka z Hradiště nad Závistí -
The pendant in the shape of a waterbird head from the Hill-Fort of Závist
DANIEL BURSÁK - ALEXANDRA KLOUŽKOVÁ: Dvě ,,provinciálně římské hrnčířské pece" z Prahy-Bubenče. Výzkum L. Horákové-Jansové z roku 1931 -
Two ,,Roman provincial pottery kilns" from Prague-Bubeneč. An excavation by L. Horáková-Jansová from 1931
RASTISLAV KORENÝ: Reliéfní spona z Prahy-Veleslavína. Příspěvek k topografii pravěkého osídlení Vokovic a Veleslavína -
A relief fibula from Prague-Veleslavín. A contribution to the topography of the prehistoric settlement of Vokovice and Veleslavín
MARTIN OMELKA - PETR STAREC: Nález hrobu při zjišťovacím výzkumu v domě čp. 509/1 v Havelské ulici -
A grave discovered during a triaI excavation in house No. 509/I in Havelská street
JAN HAVRDA - MICHAL TRYML: Počátky dominikánského kláštera sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze -
On the beginnings of the Dominican monastery of St. Mary Magdalene in Prague - Malá Strana

ZPRÁVY O VÝZKUMECH
Archeologický výzkum v Praze v letech 2010-2011 (paleolít - doba stěhování národů)

VZPOMÍNKY A NEKROLOGY
JOSEF HAVEL: Vzpomínka na Jana Kováříka (
16. července 2002)
IVANA BOHÁČOVÁ: Za Ladislavem Hrdličkou 
(
30. dubna 2011)
IVANA BOHÁČOVÁ: Za Miroslavem Richterem 
(
12. srpna 2011)
ZDENĚK DRAGOUN: Julie Richterová 
(
14. listopadu 2011): smutné ohlédnutí

ARCHAEOLOGICA PRAGENSIA 11/1991-20/2010
MICHAL KOSTKA: Bibliografický rejstřík: Archaeologica Pragensia, roč-
níky 11/1991-20/2010 -
Bibliographical register of Archaeologica Pragensia
1111991-20/2010