Archaeologica Pragensia 25/2020

Archaeologica Pragensia 25/2020
ISBN: 978-80-87828-58-8
Availability: in stock
including VAT
your price495,00 Kč
ps
Obsah:

Úvodem...
Pavel Kacl: Sídlištní nálezy salzmündské fáze kultury nálevkovitých pohárů z Prahy-Řeporyj
Jan Turek: Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů v Praze III.
Petra Beran-Cimbůrková: Antropologický rozbor kosterního materiálu z Prahy-Ďáblic (kultura se zvoncovitými poháry)
René Kyselý: Zvířecí kosti z hrobu kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Ďáblicích
Katarína Petriščáková - Ivo Světlík - Ladislav Varadzin: Pohřby dětí z období únětické kultury v Praze-Běchovicích. Příspěvek k pohřbívání dětí ve starší době bronzové
Michal Kostka - Lubor Smejtek: Nálezy z mladší a pozdní doby bronzové u Osinalické ulice v Praze-Ďáblicích
Marie Fridrichová - Martin Trefný - Miloslav Slabina - Miroslava Šmolíková - Michal Cihla - Klára Drábková: Knížecí hrob bylanské kultury z Prahy-Vinoře
Daniel Bursák: Spona typu Almgren 18 ze sbírky J. A. Jíry a další nálezy z Lipan (okr. Kolín)
Katarína Petriščáková - Daniel Bursák: Zahloubené chaty na Malé Ohradě v Praze-Stodůlkách. Příspěvek k osídlení jihozápadní části Prahy v době římské
Marie Fridrichová - Miroslava Šmolíková: Raně středověký hrob z Bohdanečské ulice v Praze-Vinoři
René Kyselý: Mikroskopická analýza skořápky ptačího vejce z raně středověkého hrobu v Praze-Vinoři
Ivana Boháčová: Znovu nalezené archeologické „kuriozity” a jejich svědectví. Solitérní zlomky raně a vrcholně středověké keramiky z pražských výzkumů
Jiří Lukas - Petr Starec: Raně středověká mincovní falza z archeologického výzkumu v Husově ulici v Praze v roce 1992
Petr Starec - Vítězslav Kuželka - Ivo Světlík - Lenka Kovačiková: Nález hrobu v Mikulandské ulici před novým objektem čp. 135/II
Pavel Taibl - Michal Tryml: K počátkům osídlení u sv. Benedikta na Starém Městě pražském
Michal Bureš - Jan Pařez: Archeologické doklady osídlení historického Zábranska ze Sokolovské ulice v Praze-Karlíně
Drahomíra Frolíková - Iveta Thanh Hůrková: Živá a mrtvá kultura na příkladu recentního exotického nálezu

Zprávy o výzkumech
Archeologický výzkum v Praze v letech 2018-2019 (paleolit - doba stěhování národů)

Vzpomínky
O Hanspaulce a muzeu
Moje zlatá Hanspaulka
atd.

Muzeum hlavního města Prahy, 2020, rozměr 170 x 228 mm, 512 s., bar., ISBN 978-80-87828-58-8