Archeologické rozhledy 2002/1

Archeologické rozhledy 2002/1
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena50,00 Kč
ks
Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie, materiálové i diskusní příspěvky a polemiky, recenze domácí a zahraniční literatury a informace o aktuálním dění v oboru.

Časopis Archeologické rozhledy je uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích ERIH, SCOPUS, EBSCO.

Obsah:


Miroslav Buchvaldek, Gratulace – Congratulation
Milada Drašnarová, Bibliografie PhDr. Marie Zápotocké, CSc., za léta 1990–2001
Lech Czerniak, Settlements of the Brześć Kujawski type on the Polish Lowlands — Sídliště typu Brześć Kujawski v Polské nížině
Zdeněk Farkaš, Nálezy ľudských pozostatkov v prostredí kultúry ľudu s lineárnou keramikou na Slovensku — Human remains from the Linear Pottery culture area in Slovakia
Jean–Paul Farruggia, Une crise majeure de la civilisation du Néolithique Danubien des années 5100 avant notre e`re — A major crisis in the Danubian Neolithic at the end of the 6th millennium BC Ulrich Fischer, Hinkelstein – ein neolithisches Kulturbild — Hinkelstein – kulturní obraz neolitické skupiny
Ryszard Grygiel, Awell of the Stroke–Ornamented Ware culture from Konary near Brześć Kujawski (Poland) — Studna z období kultury s vypíchanou keramikou z Konar u Brestu Kujavského (Polsko)
Christian Jeunesse, Les ensembles mixtes et la synchronisation des séquences régionales au sein du Néolithique danubien : la liaison Rhin – Bassin parisien — Smíšené soubory a synchronizace regionálních sekvencí v podunajském neolitu: vztah Rýn – Pařížská pánev
Małgorzata Kaczanowska – Janusz K. Kozłowski, Anthropomorphic and zoomorphic clay figurines from the Middle Phase of the Lengyel culture in Southern Poland — Antropomorfní a zoomorfní hliněné plastiky ze střední fáze lengyelské kultury v jižním Polsku
Vladimír Karlovský – Juraj Pavúk, Analýza rozmerov domov lengyelskej kultúry — Dimension analysis of Lengyel culture houses
Dieter Kaufmann – Olaf Kürbis, Gräberfelder der Rössener Kultur am östlichen Harzrand — Pohřebiště rössenské kultury na východním okraji Harcu
Anna Kulczycka-Leciejewiczowa, Some remarks on the Stroke-Ornamented Ware culture in Poland — K poznání kultury s vypíchanou keramikou na území Polska
Eva Lenneis – Peter Stadler, 14C-Daten und Seriation altbandkeramischer Inventare — Datování 14C a seriace souborů časně lineární keramiky
János Makkay, Ein Opferfund der frühneolithischen Körös–Kultur mit einem Gefäß mit Schlangendarstellung — Základová oběť časně neolitické kultury Körös: nádoba s vyobrazením hadů
Magdalena S. Midgley, Early Neolithic farming communities in Northern Europe: Reconsideration of the TRB culture — Časně neolitické zemědělské komunity v severní Evropě: úvahy o KNP
Vladimír Podborský, Spondylový šperk v hrobech lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích — Spondylus decorations from Linear Pottery culture graves in Vedrovice
Elisabeth Ruttkay, Gestörte Siedlungsfunde der Bisamberg–Oberpullendorf– Gruppe aus Purbach am Neusiedlersee, Burgenland. Beiträge zur Kulttradition im Epilengyel — Sídlištní nálezy skupiny Bisamberg–Oberpullendorf v Purbachu am Neusiedlersee, Burgenland: příspěvek k poznání kultovní tradice v epilengyelu
Karl Schmotz, Bestattungsformen des 6. und 5. Jahrtausends im Landkreis Deggendorf (Niederbayern) – Erkenntnisse aus 20 Jahren kommunaler archäologischer Denkmalpflege — Pohřby 6. a 5. tisíciletí př. Kr. v okrese Deggendorf (dolní Bavorsko). Výsledky dvaceti let archeologické památkové péče
Helmut Spatz, Bäumchen und Sichel: Aspekte und Überlegungen zum Übergang vom frühen zum mittleren Neolithikum in Zentraleuropa — Stromek a srp. Úvahy o přechodu od časného k střednímu neolitu ve střední Evropě
Harald Stäuble, From the air and on the ground: two aspects of the same archaeology? Round and linear ditch systems in North–Western Saxony — Ze vzduchu a na zemi: dvě strany jedné archeologie? Kruhové a lineární příkopy v severozápadním Sasku
Vít Vokolek, Neolitická zoomorfní nádoba z Jaroměře — A Neolithic zoomorphic vessel from Jaroměř

DISKUSE

Josef Bubeník, Několik poznámek ke studii P. Čecha „Hrady a výšinná sídliště raného středověku v Pobělí a středním Poohří“ — Einige Bemerkungen zu P. Čech, „Hrady a výšinná sídliště raného středověku v Pobělí a středním Poohří“ (Frühmittelalterliche Burgen und Höhensiedlungen im Bělá– und Ohře–Land)
Karel Valoch, Na okraj historie paleolitického výzkumu nejen v Moravanech nad Váhom

AKTUALITY

Jan Turek, Tagung / „runder Tisch“ Bamberg 2001. Sozialstrukturen am Übergang vom mitteleuropäische Endneolithikum zur Frühbronzezeit: Befunde, Modelle und Perspektiven. Bamberg 14.–17. 6. 2001
N. Venclová, Konference „Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku“
M. Jančo, Medzinárodná konferencia „Roman Mithraism: the evidence of the small finds“ v Tienen, v Belgicku Milan Lička, Celtas y Vettones
Martin Gojda, Udělení prestižní ceny Otto Braaschovi

NOVÉ PUBLIKACE

Martin Dohnal, F. Malý – B. Viktoriová edd.: Česká etnoekologie. Etnoekologické semináře v Liběchově (Praha 1999)
Jaromír Beneš, Martin Gojda: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny (Praha 2000)
Jiří Macháček, Slavko Ciglenečki: Tinje nad Loko pri Žusmu. Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina (Ljubljana 2000)
Sabine Ladstätter: Die materielle Kultur der Spätantike in den Ostalpen. Eine Fallstudie am Beispiel der westlichen Doppelkirchenanlage auf dem Hemmaberg (Wien 2000)
Miroslav Plaček, Pavel Kouřil – Dalibor Prix – Martin Wihoda: Hrady českého Slezska (Brno – Opava 2000)
V. Salač, Louis Bonnamour: Archéologie de la Saône (Paris 2000)
Louis Bonnamour ed.: Archéologie des Fleuves et des Rivieres (Paris 2000)
Gabriela Dubská, Gerhard Ermischer: Schlossarchäologie. Funde zu Schloss Johannisburg in Aschaffenburg (Aschaffenburg 1996)
Ondřej Chvojka, Heinz K. Gruber: Die mittelbronzezeitlichen Grabfunde aus Linz und Oberösterreich (Linz 1999)
Pavel Fojtík, Eva Hajnalová: Ovocie a ovocinárstvo v archeobotanických nálezoch na Slovensku (Nitra 2001)
M. Jančo, Rudolf Laser: Terra Sigillata–Funde aus den östlichen Bundesländern (Bonn 1998)
M. Ježek, Petr Sommer: Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury (Praha 2001)
M. Tomášek, Spurensicherung. Archäologische Denkmalpflege in der Euroregion Maas–Rhein – Relevés d’empreintes. La protection des vestiges archéologiques dans l’Eurégio Meuse–Rhin – Seuerwerk. Archaeologische monumentenzorg in de
Euregio Maas–Rijn (Mainz am Rhein 1992)
M. Kuna, Alan P. Sullivan III ed.: Surface archaeology (Albuquerque 1998)
J. Hrala, Barbara Wewerka: Thunau am Kamp – Eine befestigte Höhensiedlung. (Grabung 1965–1990.) Urnenfelderzeitliche Siedlungsfunde der oberen Holzwiese (Wien 2001)
J. Hrala, Daniela Kern: Thunau am Kamp – Eine befestigte Höhensiedlung (Grabung 1965–1990). Urnenfelderzeitliche Siedlungsfunde der unteren Holzwiese (Wien 2001)
Naďa Profantová, Brigitte Cech: Thunau am Kamp – eine befestigte Höhensiedlung (Grabung 1965–1990). Die keramische Funde der frühmittelalterlichen Befestigung (Wien 2001)
Karla Motyková, Vlastivědný zpravodaj Polabí 32, 1998; 33, 1999; 34, 2000
V. Spurný, Andrzej Żaki: Krajobraz naturalny i kulturowy szlaku wędrówek świętego Wojciecha w krajach Europy (Kraków 2000)