Archeologické rozhledy 2004/3

Archeologické rozhledy 2004/3
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena90,00 Kč
ks
Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie, materiálové i diskusní příspěvky a polemiky, recenze domácí a zahraniční literatury a informace o aktuálním dění v oboru.

Časopis Archeologické rozhledy je uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích ERIH, SCOPUS, EBSCO.

Obsah:


Martin Oliva, Flint mining, rondels, hillforts... Symbolic works or too much free time? — Těžba, rondely, hradiska... Symbolická práce nebo příliš mnoho volného času?
Martin Golec, Ein Dromos in Mähren — Dromos na Moravě
Ondřej Wolf, Kolonizace, weichbild a počátky manských tvrzí na Trutnovsku — Colonisation, weichbild and the beginnings of vassal manors in the Trutnov region
Jaromír Žegklitz – Jan Zavřel, Nové nálezy kamnářských výrobků s portrétem Jana Husa. Příspěvek k poznání výroby českých renesančních kachlů — New finds of stove-makers’ wares bearing a portrait of Jan Hus. A contribution to an understanding of Czech Renaissance stove tile production

MATERIALIA

Karel Valoch, Pleistocenní sedimenty a paleolitické artefakty z cihelny v Modřicích u Brna — Pleistozäne Ablagerungen und paläolithische Artefakte aus der Ziegeleigrube in Modřice, Südmähren
Drahomír Koutecký, Halštatské sídliště v Tuchomyšli, okr. Ústí nad Labem — Die hallstattzeitliche Siedlung in Tuchomyšl, Kr. Ústí nad Labem

DISKUSE

Věra Čulíková, Archeobotanika v české archeologii na prahu 3. tisíciletí
Tomáš Velímský, Cruciburgensis magister monetae – tertium non datur? — Cruciburgensis magister monetae – tertium non datur?
Dana Zapletalová – Marek Peška, Sv. Benedikt, Oldřich, nebo Prokop? K otázce polohy středověké brněnské mincovny a její souvislosti se starobrněnskou kaplí sv. Prokopa — St. Benedikt, Ulrich oder Prokop? Zur Lage der mittelalterlichen Brünner Münze und zum ihren Zusammenhang mit der Altbrünner St.-Prokop-Kapelle

AKTUALITY

Jaroslav Řídký, Internationale Arbeitstagung: neolitische Kreisgrabenanlagen in Europa
Alex Gibson, The ‘Beaker Days’ in Bohemia and Moravia
Jiří Macháček, Post-Roman towns and trade in Europe, Byzantium and the Near-East. New methods of structural, comparative and scientific analysis in archaeology
Petr Kostrhun – Martin Ježek, příběh Pražského hradu
V. Spurný, Dr. Ingeborg Mertins-Kiekebusch (1912–2004)
Taťána Kačerovská – Rudolf Procházka, Úmrtí významného numismatika prof. PhDr. Jiřího Sejbala, DrSc.

NOVÉ PUBLIKACE

Dagmar Dreslerová – Petr Pokorný, William Ryan – Walter Pitman: Noah’s flood. The new scientific discoveries about the event that changed history (New York 1998)
K. Šabatová, Hana Palátová – Milan Salaš: Depoty keramických nádob doby bronzové na Moravě a v sousedních zemích (Brno 2002)
Miroslav Plaček, Leszek Kajzer – Stanisław Kołodziejski – Jan Salm: Leksykon zamków w Polsce (Warszawa 2001)
Jan Kypta, Svorník 1/2003. Sborník příspěvků z I. konference stavebně historického průzkumu 4.–6. 6. 2002 v Zahrádkách u České Lípy. Vývoj a funkce topenišť (Praha 2003)
K. Tomková, 1000 let kláštera na Ostrově (999–1999). Sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku (Praha 2003)
kv, Jan Michal Burdukiewicz: Technokompleks mikrolityczny w paleolicie dolnym środkowej Europy (Wrocław 2003)
M. Jančo, Renata Ciołek: Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu (Warszawa 2001)
Andrea Bartošková, C. Cosma – A. Gudea: Habitat und Gesellschaft im Westen und Nordwesten Rumäniens in den 8.–10. Jahrhunderten n. Chr. (Cluj – Napoca 2002)
Vladimír Salač, M. K. H. Eggert – U. Veit Hrsg.: Theorie in der Archäologie: Zur englischsprachigen Disskusion (Münster – New York – München – Berlin 1998)
Jan Bouzek, Martin Golec: Těšetice-Kyjovice VI. Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu (Brno 2003)
Ivana Sýkorová, Naama Goren-Inbar – Ella Werker – Craig S. Feibel: The Acheulian Site of Gesher Benot Yaęaqov, Israel. I – The Wood Assemblage (Oxford 2002)
Jan Kypta, Husitský Tábor 13. Sborník Husitského muzea (Tábor 2002)
J. Bouzek, Drahomír Koutecký: Příspěvky k době halštatské v severozápadních Čechách (Most 2003)
Jan Frolík, Zofia Kurnatowska ed.: Gniezno w świetle ostatnich badań archeologicznych. Nowe fakty. Nowe interpretacje (Poznań 2001)
V. Spurný, Muzeum. Sborník Muzea Kroměřížska IV – 2001 (Kroměříž 2002)
Jana Maříková-Kubková, Jean Francois Reynaud: Lugdunum Christianum. Lyon du IVe au VIIIe s. : topographie, nécropoles et édifices religieux (Paris 1998)
Filip Laval, Marie-Pierre Ruas: Production agricoles, stockages et finage en Montagne Noire médiévale : le grenier castral de Durfort (Tarn) (Paris 2002)
Rudolf Procházka, Rynek wrocławski w świetle badań archeologicznych I (Wrocław 2001); Rynek wrocławski w świetle badań archeologicznych II (Wrocław 2002)
Eva Čujanová, Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie XVI (Plzeň 2002)
Petra Stránská, Václav Vančata: Paleoantropologie. Přehled fylogeneze člověka a jeho předků (Brno 2003)
Jan Kypta, Vlastivědný sborník Mělnicka IV (Mělník 2002)
kv, Andrzej Wiśniewski i inni: Wrocław-Oporów. Najstarsze ślady osadnictwa i środowisko przyrodnicze (Wrocław 2003)