Archeologické rozhledy 2005/3

Archeologické rozhledy 2005/3
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena90,00 Kč
ks
Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie, materiálové i diskusní příspěvky a polemiky, recenze domácí a zahraniční literatury a informace o aktuálním dění v oboru.

Časopis Archeologické rozhledy je uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích ERIH, SCOPUS, EBSCO.

Obsah:


Karel Valoch – Petr Neruda, K chronologii moravského magdalénienu — On the chronology of the Moravian Magdalenian
Jan Prostředník – Petr Šída – Vladimír Šrein – Blanka Šreinová – Martin Šťastný, Neolithic quarrying in the foothills of the Jizera Mountains and the dating thereof — Neolitická těžba v podhůří Jizerských hor a její datování
Jan Bouzek, Klimatické změny ve středoevropském pravěku — Climatic changes and Central European prehistory
Jaromír Beneš, Klimatické změny a environmentální archeologie: poznámky k článku Jana Bouzka — Climatic change in prehistory and environmental archaeology. Some notes on an article by Jan Bouzek
Dagmar Dreslerová, Klima v pravěku – mýtus a skutečnost. Několik poznámek k článku Jana Bouzka — Climate in Prehistory – Myth and Reality. Comments on an article by Jan Bouzek

MATERIALIA

Dagmar Jelínková, Příspěvek k poznání ženského oděvu ve střední a mladší době hradištní — Ein Beitrag zum Erkentniss der Frauenkleidung in der mittleren und jüngeren Burgwallzeit
Martin Tomášek, Dřevěný meč ze středověké Čáslavi. Nálezy dřevěných předmětů podobných chladným zbraním a jejich interpretace — A wooden sword from Medieval Čáslav. A wooden artefact similar to a metal weapon and its interpretation

DISKUSE

Milan Holub, Nakolik mohly chudé, stříbro obsahující rudy zajímat prospektory v polovině 13. století?
Michal B. Soukup, Ganerbenburg a rozdělené hrady (O jednom sporném hradním „typu“)

AKTUALITY

Rudolf Krajíc, Filozofická fakulta a studium archeologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
PhDr. Jan Frolík, CSc., 80. výročí zahájení archeologického výzkumu Pražského hradu (4. června 1925)
Jan Frolík – Jana Maříková-Kubková, Stálá expozice „Příběh Pražského hradu“ ve
Starém královském paláci na Pražském hradě, otevřena 5. 4. 2004
Miloslav Krieger, „Boj o Tróju“ – bude dále pokračovat? Na okraj úmrtí Manfreda Korfmanna
Martin Kuna, Jubileum evropské badatelky
Milada Drašnarová, Bibliografie PhDr. Natalie Venclové, DrSc.
Miloslav Slabina, Životní jubileum PhDr. Jiřího Waldhausera, CSc. Bibliografie PhDr. Jiřího Waldhausera, CSc.

NOVÉ PUBLIKACE

Petr Šída, Ivana Sýkorová – Jan Fridrich: Velké Přítočno. Sídliště staropaleolitického člověka ve středních Čechách. S příspěvky I. Chlupáče a K. Štauda (Praha 2005)
Jan Kypta, Jerzy Piekalski: Wczesne domy mieszczan w Europie Środkowej. Geneza – funkcja – forma (Wrocław 2004)
Hedvika Sedláčková, S. Felgenhauer-Schmiedt – A. Eibner – H. Knittler Hrsg.: Auf gläsernen Spuren. Der Beitrag Mitteleuropas zur archäologisch-historischen Glasforschung (Wien 2003)
Rudolf Procházka, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 18, 2001
Zuzana Sklenářová, Felix Biermann: Slawische Besiedlung zwischen Elbe, Neiße und Lubsza. Archäologische Studien zum Siedlungswesen und zur Sachkultur der frühen und hohen Mittelalters (Bonn 2000)
Filip Laval, Isabelle Catteddu dir.: Les habitats carolingiens de Montours et La Chapelle- Saint-Aubert (Ille-et-Vilaine) (Paris 2001)
Jan Kypta, Dějiny staveb 2004. Sborník vybraných referátů z konference v Nečtinech konané ve dnech 2. 4. – 4. 4. 2004 (Plzeň 2004)
Jan Kypta, Husitský Tábor 14. Sborník Husitského muzea (Tábor 2004)
Miroslav Popelka, Lubomír Košnar: Německo-český archeologický slovník (Praha 2005)
Milan Jančo, Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 14 (Bratislava 2003)
Jan Kypta, Jakob Müller: Entstehung mittelalterlicher Siedlungsformen in Thüringen. Archäologische Untersuchungen im östlichen Teil des Keuperbeckens (Stuttgart 2002)
J. Bouzek, Jaroslav Peška – Jaroslav Tejral Hrsg.: Das germanische Königsgrab von Mušov in Mähren (Mainz am Rhein 2002)
Drahomíra Frolíková-Kaliszová, Jacek Poleski: Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca (Kraków 2004)
Jan Bouzek, Pavel Sankot: Les épées du début de La Te`ne en Boheˆme (Praha 2003)
Jan Kypta, Barbara Schock-Werner Hrsg.: Holz in der Burgenarchitektur (Braubach 2004)
Jiří Mudra, Jurij J. Šołta – Handrij Bjeńš: Domizniske karty Łužicy. Geographische Karten der sorbischen Lausitz (Budyšin 2004)
M. Ježek, Třetí křížová výprava dle kronikáře Ansberta. Historie o výpravě císaře Fridricha sestavená jakýmsi rakouským klerikem, který se jí účastnil, jménem Ansbert (Skutky nejjasnějšího z římských císařů Fridricha) (Příbram 2003)
Karel Sklenář, Vít Vokolek: Katalog staré sbírky Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea – Katalog der alten Sammlung der Abteilung für Urgeschichte und Frühgeschichte des Nationalmuseums in Prag (Praha 2004)
Rudolf Procházka, Wrocław na przelomie średniowiecza i czasów nowoźytnych.
Materialne przejawy źycia codziennego – Breslau an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Alltagsleben im Spiegel der materiellen Sachkultur (Wrocław 2004)