Archeologické výzkumy v jižních Čechách

Archeologické výzkumy v jižních Čechách
ISBN: 978-80-87311-94-3
Availability: in stock
including VAT
your price340,00 Kč
ps
Archeologické výzkumy v jižních Čechách

Sborník obsahuje vedle základních článků a studií rovněž recenze, anotace nové literatury, zprávy a vědecká sdělení.
Zahraniční příspěvky jsou publikovány většinou v německém jazyce, české příspěvky mají vždy podrobné německé
nebo anglické resumé a cizojazyčné popisky pod obrázky.
Hlavním cílem a posláním periodika je rychlé publikování nejnovějších archeologických výzkumů z jihočeského regionu
i sousedních oblastí. Sborník je zaměřen především na materiálové příspěvky, zveřejňuje však i teoreticky zaměřené
studie nadregionálního významu.

Obsah:

Články

Petr Šída - Petr Menšík - Vladimír Prokop:
Několik nových předneolitických lokalit z Jindřichohradecka
Neue vorneolithische Fundstellen aus dem Kreis Jindřichův Hradec

Ondřej Chvojka - Petr Menšík - Petr Šída - Vladimír Prokop - Jiří Bumerl:
Nové pravěké a raně středověké nálezy na střední Lužnici. Povrchové sběry v letech 2014-2017
Neue vor und frühgeschichtliche Funde vom Mittellauf der Lužnice. Oberflächenfunde der Jahre 2014-2017

Ondřej Chvojka - Jiří Beneš - Jan John - Tereza Šálková:
Nové depoty doby bronzové z Bechyňska
Neue bronzezeitliche Hortfunde aus dem Gebiet von Bechyně

Petr Krištuf - Soňa Nožinová:
Možnosti rekonstrukce kroje doby bronzové na základě analýzy povrchu bronzových náramků
Rekonstruktionsmöglichkeiten bronzezeitlicher Trachten mithilfe der Oberflächenanalyse von Armringen

Martin Pták - Michaela Ptáková:
Nové poznatky k pravěku Práchně
Neue Erkenntnisse zur Vorgeschichte von Prácheň

Jiří Havlice - Ondřej Chvojka - Daniel Kovář - Petr Zavřel:
Pravěké nálezy z hradu v Nových Hradech (okr. České Budějovice). Příspěvek k pravěkému osídlení Novohradských hor
Vorgeschichtliche Funde von der Burg in Nové Hrady (Kr. České Budějovice). Ein Beitrag zur vorgeschichtlichen Besiedlung der Gratzener Berge

Jan Michálek - Ondřej Chvojka - Jan John - Jaroslav Jiřík - Jiří Fröhlich - Jiří Militký:
Nálezy kovových předmětů z doby halštatské a laténské v jižních Čechách, dokumentované v letech 2014-2017
In den Jahren 2014 bis 2017 in Südböhmen dokumentierte Metallfunde der Hallstatt- und Laténezeit

Daniel Hlásek - Kateřina Mašlová - Roman Křivánek:
Nově objevená „Viereckschanze" u Stožic (okr. Strakonice)
Eine neu entdeckte Viereckschanze bei Stožice (Kr. Strakonice)

Jan John -Jan Ciglbauer:
Dobřejovice u Hosína - Jindřiška, nově identifikované raně středověké mohylové pohřebiště
Dobřejovice bei Hosín - Jindřiška, ein neu identifiziertes frühmittelalterliches Hügelgräberfeld

Martin Pták - Jan John - Jaromír Beneš:
Olověné předměty z hradiště Na Jánu v Netolicích
Bleigegenstände vom Burgwall "Na Jánu" in Netolice

Aleš Hoch:
Středověká kožedělná produkce z Českých Budějovic v odrazu hmotné kultury
Mittelalterliche Lederherstellung in České Budějovice im Licht archäologischer Funde

Ladislav Čapek:
Soubor kovových artefaktů ze zaniklých středověkých vsí Prochod a Žďár ve Velechvínském polesí
Metallartefakte von den abgegangenen mittelalterlichen DörfernProchod und Žďár im Waldgebiet Velechvín, Kr. České Budějovice

Martin Pták:
Reliéfní dlaždice ve sbírkách Muzea JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Eine Relieffliese aus der Sammlung des Museums JUDr. Otakar Kudrna's in Netolice

Martin Pták:
Zlomek středověké plastiky koníčka z Heřmane, okr. Písek
Das Fragment einer mittelalterlichen Pferdeplastik von Heřman, Kr. Písek

Jiří Fröhlich:
Nálezy křesacích kamenů do ručních palných zbraní z Písku a okolí
Funde von Flintensteinen für Handschusswaffen aus Písek und seiner Umgebung

Roman Křivánek:
Archeogeofyzikální průzkumy Archeologického ústavu AV ČR Praha v jižních Čechách v letech 2014-2017
Archaeogeophysical surveys of the Archaeological Institute AV ČR Prague in South Bohemia in the years 2014-2017

Daniel Kovář:
„Potomci moji se ptejte, kde to sídliště stávalo". Schwarzenberský zeměměřič Petr Kašpar Světecký jako průkopník archeologie středověku v jižních Čechách
„ Meine Nachkommen, fragen sie, wo die Siedlung stand". Der schwarzenbergische Geodät Petr Kašpar Světecký als Pionier der Mittelalterarchäologie in Sudböhmen
 

Diskuse, polemiky

Miloslav Chytráček - Ondřej Chvojka: Reakce na polemický příspěvek A. Majera

Jubilea, vzpomínky

Ondřej Chvojka - Michaela Ptáková — Veronika Komárková - Jitka Kosňovská: Jaromír Beneš šedesátiletý

Jiří Fröhlich: Životní jubileum PhDr. Dagmar Dreslerové, Ph.D

Petr Zavřel: 25 let archeologického oddělení Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Z nové literatury

Zprávy

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2018, 165 c 235 mm, 409 str., ISBN 978-80-87311-94-3