Bibliografie vědeckých prací Františka Šmahela

Bibliografie vědeckých prací Františka Šmahela
ISBN: ISBN 978-80-7286-414-0
Availability: in stock
including VAT
your price280,00 Kč
ps
Bibliografie vědeckých prací Františka Šmahela

Bibliografie zahrnuje všechny autorovy samostatné publikace, editované práce a sborníky, pojednání, studie a úvahy, dále též drobné  stati, hesla v encyklopediích, přehledy bádání, recenze a referáty. Publikace rovněž přináší vedle seznamu jubilejních statí, zpráv z vědeckého života a pořadů mediálního zaměření soupis knih, studií i vzpomínkových statí věnovaných autorovi.

Obsah:
Několik slov úvodem
Introduction
Curriculum vitae
Samostatné knižní publikace
Book publications
Editované týmové práce a sborníky
Edited teamworks and proceedings
Pojednání, studie, úvahy
Threatises, studies, reflections
Encyklopedická hesla, drobné stati a novinové články
Encyclopedic entries, small essays nad newspaper articles
Přehledy bádání a souhrnné recenze
Research overviews and summary reviews
Recenze a referáty
Reviews and notices
Jubilejní statě, nekrology a zprávy z vědeckého života
Jubilee esseys, obituaries and report from scientific life
Scénáře a katalogy výstav
Exhibition scripts and catalogues
Pořady, rozovory a četba v médiích
Programmes, interviews and readings in the media
Knihy a studie v přehledech bádání a v souhrných recenzích
Books and studies in research reviews and summaries
Knihy, sborníky a studie věnované F. Š.
Books, collections of essayes and articles dedicated to F. Š.
F. Š. v pohledu přátel, kolegů a publicistů
F. Š. in the view of friends, colleagues and publicists
Zkratky časopisů a ročenek
Abbreviations
Rejstřík osobních jmen
Index of personal names

Historický ústav, Praha 2023, rozměry 15 x 21 cm, počet stran 269, česky a anglicky, ISBN 978-80-7286-414-0