Castellologica bohemica 13

Castellologica bohemica 13
ISBN: 978-80-86204-28-4
Availability: in stock
including VAT
your price699,00 Kč
ps
Castellologica bohemica 13

OBSAH:

Pár slov úvodem k číslu 13 Castellologica bohemica

STUDIE

Milan Sýkora: Kalich, Panna a Litýš – tři hrady doby husitské na Třebušínsku– Die Burgen Kalich (Kelch), Panna (Jungfrau) und Litýš – drei Burgen der hussitischen Zeit im Gebiet von Třebušín

Z EVROPSKÉ KASTELLOLOGIE

Gianni Perbellini: The Renaissance Fortification in Venice and in the Venetian Dominion in the Eastern Mediterranean – Renesanční fortifikace Benátek a v teritoriu benátské dominance ve východním Středomoří
Milan Procházka: „Češki prozori“ aneb méně známý termín chorvatské kastellologie – „Češki prozori“ (das „Böhmische Fenster“) oder – ein weniger bekannter Terminus der kroatischen Burgenkunde

MONOGRAFIE

František Gabriel: Hrad Schönbuch (okr. Děčín) – Burg Schönbuch (Bezirk Děčín /Tetschen/)

Tomáš Durdík – Daniel Kovář: Vysunuté opevnění Hrádku u Trhových Svinů (okres České  Budějovice) – Die vorgeschobene Befestigung des Hrádek bei Trhové Sviny
(Bezirk Böhmisch Budweis)

Petr Chotěbor: K jagellonské přestavbě Starého královského paláce na Pražském hradě – Zum jagiellonischen Umbau des Alten Königspalasts der Prager Burg

Petr Kausek – Zdeněk Procházka: Starý Herštejn – výsledky archeologického výzkumu 2006–2008 – Starý Herštejn – Ergebnisse der archäologischen Forschungen in den Jahren 2006–2008

Tomáš Krofta – Jan Čibera: Hrad Třemšín. Dosavadní stav poznání a výsledky nového povrchového průzkumu – Die Burg Třemšín – der bisherige Stand der Kenntnisse und die Ergebnisse der neuen Oberflächenuntersuchung .............................. 187–206

Tomáš Durdík – Josef Hložek: Předstihový výzkum na hradě Velešíně v roce 2011 – Archäologische Vorlaufuntersuchung auf der Burg Velešín im Jahre 2011

Jan Musil: Záchranné archeologické výzkumy na hradě Košumberku v roce 2011 – Archäologische Rettungsforschungen auf der Burg Košumberk im Jahre 2011

Jan Štětina: K podobě a proměnám Nového hradu u Adamova v 17.−20. století – Zum Aussehen und den Veränderungen der Burg Nový hrad bei Adamov
vom 17. bis zum 20. Jahrhundert

Josef Jan Kovář – Michal Hlavica – Martin Kuča – Milan Vokáč – Lubomír Prokeš: Nová zjištění k lokalizaci panského sídla v obci Březník, okr. Třebíč –
Neue Erkenntnisse zur Lagebestimmung der Herrenresidenz in der Gemeinde Březník, Bezirk Třebíč

MILITARIA

Petr Koscelník – Jakub Jiří Jukl: Obléhání hradu Perštejn roku 1451 – Die Belagerung der Burg Perštejn im Jahre 1451

KAŽDODENNÍ ŽIVOT

Tomáš Durdík – Čeněk Pavlík: Zbytky novověkých kachlů z tvrze Tiché u Kaplice – Bruchstücke neuzeitlicher Ofenkacheln von der Feste Tichá bei Kaplice
Josef Hložek: Předhradí hradu Zlenice ve světle výsledků archeologického výzkumu a vyhodnocení kolekce získaných kovových artefaktů – Die Vorburg der Burg
Zlenice im Licht der archäologischen Forschung und der Aussagen bisher gewonnener Kollektionen von Metallartefakten
David Vích: Archeologické nálezy z předpolí drobné vrcholně středověké fortifikace v k. ú. Lanšperk – Archäologische Funde aus dem Vorfeld der nicht großen
hochmittelalterlichen Fortifikation im Kat. Geb. Lanšperk
Michaela Endlicherová: Nálezy z předpolí hradu Levnova (okr. Brno-venkov) – Funde aus dem Vorfeld der Burg Levnov

MATERIÁLIE

Tomáš Durdík: Dodatek k záchranné akci na hradě Džbán v roce 1994 – Nachtrag zur Rettungsaktion auf der Burg Džbán im Jahre 1994
Karel Sklenář: Klučov a Tuchoraz: Moric Lüssner na Českobrodsku v roce 1881 – Klučov und Tuchoraz: Moric Lüssner in der Umgebung von Český Brod im Jahre 1881
Marcela Kalašová: Spolupráce Morice Lüssnera a Antonína Malocha a jejich průzkum zříceniny hradu Pařezu – Zusammenarbeit des Moric Lüssner mit Antonín Maloch und deren Untersuchung der Ruine der Burg Pařez
Karel Sklenář: Mazova horka: František Beneš v Podještědí v roce 1866 – Mazova horka: František Beneš im Jeschkengebiet im Jahre 1866
Josef Hložek – Petr Menšík: Vykopávky na hradě Šelmberku v letech 1940–1943. Rukopisné poznámky Františka Lískovce – Excavation at the Šelmberk Castle
in 1940–1943. Entries of František Lískovec
Daniel Kovář: České Budějovice – město a zámek Jeho Milosti Císařské – Böhmisch Budweis − Stadt und Schloss Seiner Kaiserlichen Hoheit
Eva Ulrychová: Keramický soubor ze 13. století z návrší zámku Humprecht v Sobotce (okr. Jičín) – Keramisches Ensemble aus dem 13. Jahrhundert aus der Anhöhe
des Schlosses Humprecht in Sobotka (Bez. Jičín)
Eva Ulrychová: Výšinné polohy Jičínska s nálezy ze 13. století – Die Höhenlagen in der Umgebung von Jičín mit Funden aus dem 13. Jahrhunder
Jaroslav Panáček: Krb Berků z českolipského hradu – Der Berka-Kamin der Burg in Česká Lípa (Böhm. Leipa)
Miroslav Fuchs – Josef Hložek – Petr Chotěbor: Poslední ohlédnutí za tvrzištěm v obci Černý Vůl (okr. Praha-západ) – Letzter Rückblick auf die Burgstätte
in der Gemeinde Černý Vůl (Bezirk Prag-West)
Jan Sobotka: Opomíjený kartografický pramen k dějinám Bezdězu. Plán a veduta hradu z období války o dědictví bavorské 1778–1779 – Eine in Vergessenheit
geratene kartographische Quelle zur Geschichte der Burg Bezděz (Bösig). Plan und Vedute der Burg aus der Zeit des Bayerischen Erbfolgekriegs
von 1778–1779

BIBLIOGRAFICKÁ REFERATIVNÍ A INFORMATIVNÍ SLUŽBA

1. MONOGRAFIE

Janusz Bieszk: Zamki państwa krzyżackiego w Polsce. Warszawa 2010
Klaus Birngruber – Christina Schmid (eds.): Adel, Burg und Herrschaft an der „Grenze“: Österreich und Böhmen. Linz 2012
Miroslava Cejpová: Choceňské hrady. Plzeň 2004
Miroslava Cejpová: Žumberk. Plzeň 2008
Tomáš Dimter – Pavel Lisák (eds.): Adršpašsko. Náchod 2011
Tomáš Durdík: Hrad Džbán – Die Burg Džbán. Praha 2011
Tomáš Durdík – Viktor Sušický: Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Východní Čechy. Praha 2012
Ferry Fediuk – Eva Fediuková – Tamara Sidorinová – Jan Šrámek – Zdeněk Táborský: Hradní kámen přemyslovské doby v Čechách, prostým okem
i pod drobnohledem. Praha 2012
Ondřej Fibich – Tomáš Durdík: Rytíři svatého Jana a jejich hrad ve Strakonicích. Strakonice 2011
Krzysztof Garbacz: Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego. Tom I. Powiaty: Zielonogórski – Świebodziński – Krośnieński. Zielona Góra 2011
Mieczysław Haftka: Zamki krzyżackie. Dzierzgoń – Przezmark – Sztum. Gdańsk 2010
Martin Halata – Michal Šula – Daniela Karasová: Na slunečné straně. Městský trakt Pražského hradu jako habsburské sídlo 1800–1918. Praha 2013
Lukas Högl: Der Spaniolaturm zu Pontresina. Basel 2011
Humpolec v zrcadle času. Humpolec 2013
František Kašička – Bořivoj Nechvátal: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku – Castles, Small Castles and Strongholds in the Strakonice, Blatná and Vodňany Regions – Burgen, Kleinburgen und Festungen in den Regionen Strakonice, Blatná und Vodňany. Strakonice 2014
Barbora Klipcová – Petr Uličný: Valdštejnský palác v Jičíně. Jičín 2011
Simona Kotlárová: Páni z Rožmitálu. České Budějovice
Daniel Kovář: Tvrze, hrady a zámky Českobudějovicka. České Budějovice 2011
Bogusław Krasnowolski: Leksykon zabytków architektury Małopolski. Warszawa 2013
Petr Krištuf (ed.): Archeologická studia. Sborník z 1. studentské konference katedryarcheologie FF ZČU v Plzni. Plzeň 2010
Peter Kresánek (a kol.): Slovensko – ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Historická architektúra – pamiatky výtvarného umenia – pamätihodnosti. Bratislava 2009
Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení. Dolný Kubín – Český Těšín 2012
Piotr Libicki: Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu (w granicach województw małopolskiego i podkarpackiego). Poznań 2012
Marcin Libicki – Piotr Libicki: Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce. Poznań 2012
Jiří Macoun: Dějiny opevňování v Čechách a na Moravě. Praha 2012
Marek Madaj – Hana Burdychová: Městské hradby, středověké opevnění města Trutnova.
Trutnov 2008
Zdeněk Měřínský (ed.): Hrad jako technický problém. Technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana II/2000. Brno 2011
Siniša Mišič (ed.): Leksikon gradova i trgova srednovekovich srpskich zemala – premapisanim izvorima – Medieval Serbian Town and Market Places. Beograd 2010

Národné kultúrne pamiatky na Slovensku:
Okres Ružomberok. Bratislava 2008
Okres Martin. Bratislava 2012
Rastislav Petrovič – Július Matis (ed.): Šintavský hrad vykopaný – zakopaný. Sereď 2006
Józef Pilch: Leksykon zabytków architektury Dólnego Śląska. Warszawa 2011
Józef Pilch: Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska. Warszawa 2008
Józef Pilch – Stanisław Kowalski: Leksykon zabytków architektury Pomorza zachodniego i Ziemi lubuskiej. Warszawa 2012
Tadeusz Poklewski-Koziełł: Studia o zamkach średniowiecznych. Warszawa 2012
Vladislav Razím: Středověké hradby města Nymburka. Nymburk 2010
Vladislav Razím: Vizmburk. Raně středověký hrad a jeho proměny. Praha 2012
Miroslav Slámka a kol.: Kamenní strážcovia. Príbehy a osudy zrúcanín slovenských hradov. Bratislava 2010
Miroslav Slámka a kol.: Kamenní strážcovia. Príbehy a osudy zrúcanín slovenských hradov II. Bratislava 2011
Miroslav Slámka a kol.: Kamenní strážcovia. Príbehy a osudy zrúcanín slovenských hradov 3.
Bratislava 2012
Petr Svoboda (ed.): Pernštejnové a jejich doba. Výběrový katalog a stručný průvodce výstavou. Praha 2012
Zygmunt Świechowski: Katalog architektury romańskiej w Polsce. Warszawa 2009
Šance – Valy, spoločná história plná tajomstiev. Čadca 2012
Renata Tišerová (ed.): Hamrštejn: minulost, přítomnost a budoucnost zříceniny hradu. Liberec 2010
Eugeniusz Tomczak: Mało znane warownie Górnego Śląska. Katowice 2012
Tomasz Torbus: Zamki krzyżackie. Deutschordensburgen. Wrocław 2010
Emil Voráček (ed.): Dějiny Skutče. Skuteč 2011
John Zimmer: Die Burgen des Luxemburger Landes. 3. Band. Brandenburg – Dudelange Koerich – Larochette – Septfontaines – Stolzembourg – Vianden. Luxembourg 2010
Jacek Żabicki: Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia. Warszawa 2010 ............................ 464–465

2. PERIODIKA

Acta fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 4/10. Plzeň 2010
Archaeologia historica 33/08. Brno 2008
Archaeologia historica 34/09. Brno 2009
Archaeologia historica 35/10, 1−2. Brno 2010
Archaeologia historica 36/11, 1−2. Brno 2011
Archaeologia historica 37/12, 1–2. Brno 2012
Archaeologia historica 38/13, 1−2. Brno 2013
Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24/2011. České Budějovice 2011
Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25/2012. České Budějovice 2012
Archeologie východních Čech 1 (2011). Hradec Králové 2011
Archeologie východních Čech 2 (2011). Hradec Králové 2011
Archeologie východních Čech 3 (2011). Hradec Králové 2011
Burgen und Schlösser 52. Braubach am Rhein 2011
Festungsjournal 38. Koblenz 2011
Festungsjournal 40. Koblenz 2011
Het Brabants Kasteel 30/1–2, 2007. 2010
Hláska. Zpravodaj klubu Augusta Sedláčka XXII. Plzeň 2011
Jihočeský sborník historický 75/2006. České Budějovice 2007
Jihočeský sborník historický 76/2007. České Budějovice 2008
Jihočeský sborník historický 77–78/2008–2009. České Budějovice 2009
Jihočeský sborník historický 79/2010. České Budějovice 2010
Jihočeský sborník historický 80/2011. České Budějovice 2011
Jihočeský sborník historický 81/2012. České Budějovice 2012
Královéhradecko 8. Hradec Králové 2011
Krkonoše – Podkrkonoší 9. Vlastivědný sborník. Trutnov 2009
Krkonoše – Podkrkonoší 20. Vlastivědný sborník. Trutnov 2012
Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 11/1–2. Plzeň
Minulostí Berounska 13. Beroun 2010
Mittelalter. Moyen Age. Medioevo. Temp Medieval. Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins 15. Basel 2010
Mittelalter. Moyen Age. Medioevo. Temp Medieval. Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins 16. Basel 2011

Monumenta vivent. Josefov 2012
Náchodsko od minulosti k dnešku 7. Náchod 2012
Orlické hory a Podorlicko 15/2008. Rychnov nad Kněžnou 2008
Orlické hory a Podorlicko 16/2009. Rychnov nad Kněžnou 2009
Orlické hory a Podorlicko 17/2010. Rychnov nad Kněžnou 2010
Orlické hory a Podorlicko 18/2011. Rychnov nad Kněžnou 2011
Památky jižních Čech 1/2008. České Budějovice 2008
Památky jižních Čech 2/2009. České Budějovice 2009
Památky jižních Čech 3/2010. České Budějovice 2010
Památky jižních Čech 4/2013. České Budějovice 2013
Památky západních Čech I – 2011. Plzeň 2011
Podbrdsko 17. Příbram 2010
Průzkumy památek XVII. Praha 2010
Průzkumy památek XVIII. Praha 2011
Průzkumy památek XIX. Praha 2012
Průzkumy památek XX. Praha 2013
Sborník muzea dr. Bohuslava Horáka Rokycany 23/2011. Rokycany 2011
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 49/1–2. Benešov 2009
Staré Budějovice. Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic 2/2006. České Budějovicích 2006
Staré Budějovice. Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic 3/2008. České Budějovice 2008
Staré Budějovice. Sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic 4/2010. České Budějovice 2010
Táborský archiv. Sborník státního okresního archivu v Táboře 14/2009. Tábor 2009
Táborský archiv. Sborník státního okresního archivu v Táboře 15/2011. Tábor 2011
Věstník musejního spolku královského města Rakovníka a okresu rakovnického XLVIII. Rakovník 2010
Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 19/2007. Jindřichův Hradec 2007
Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 20/2008. Jindřichův Hradec 2008
Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 21/2009. Jindřichův Hradec 2009
Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 22/2010. Jindřichův Hradec 2010
Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 23/2011. Jindřichův Hradec 2011
Vodňany a Vodňansko 8/2010. Vodňany 2010
Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 42/2005. České Budějovice 2005
Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 43/2006. České Budějovice 2006
Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 44/2007. České Budějovice 2007
Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 45/2008. České Budějovice 2008
Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 46/2009. České Budějovice 2009
Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 47/2010. České Budějovice 2010
Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 48/2011. České Budějovice 2011
Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 49/2012. České Budějovice 2012
Wartburg-Jahrbuch 2005. Regensburg 2007
Wartburg-Jahrbuch 2008. Regensburg 2010
Wartburg-Jahrbuch 2009. Regensburg 2011
Zlatá stezka. Sborník prachatického muzea 16/2009. Prachatice 2009
Zlatá stezka. Sborník prachatického muzea 18/2011. Prachatice 2012
Zpravodaj muzea v Hradci Králové 33/2007. Hradec Králové 2007
Zpravodaj muzea v Hradci Králové 34/2008–2009. Hradec Králové 2010
Zprávy památkové péče 70. Praha 2010
Zprávy památkové péče 71. Praha 2011
Zprávy památkové péče 72. Praha 2012
Zprávy památkové péče 73. Praha 2013

Archeologický ústav AV ČR a Společnost přátel starožitností, Praha 2016, rozměr  210 x 297 mm, 499 s., čb., česky, ISBN 978-80-86204-28-4