Český časopis historický 2018/1

Český časopis historický 2018/1
ISBN: 0862-6111
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Obsah:

STUDIE
HRBEK Jiří
Pro bono publico oeconomico. Sonda do ekonomického myšlení počátku 18. století
VELKOVÁ Alice
Proměny v aplikaci rozsudků trestu smrti v habsburské monarchii v průběhu 19. století v reflexi dobových statistik …
ŠEDIVÝ Miroslav
Honour as a political-legal argument: The French July Monarchy, national dignity and Europe 1830–1840 …
(Čest jako politicko-právní argument: Francouzská červencová monarchie, národní čest a Evropa 1830–1840)

XI. SJEZD ČESKÝCH HISTORIKŮ
Úvod
PÁNEK Jaroslav
Česká účast na mezinárodních kongresech historických věd … s. 115
VOREL Petr
Historická věda a její bodové hodnocení v České republice za období 2013–2015
PEŠEK Jiří
Narativ jako nevyhubitelný fenomén lidské společnosti

MATERIÁLY

KUKLÍK Jan – NĚMEČEK Jan
Italská diplomacie a únorový převrat v Československu 1948
DISKUSE | DISCUSSION
KŘÍŽ Jaroslav
Biografický slovník českých zemí, 1–20. sešit: A–Gz … s. 191
MAKARIUSOVÁ Marie
K pojetí Biografického slovníku českých zemí … s. 195

OBZORY LITERATURY | REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

Recenze
Petr KUBÍN
Svatý Vintíř. Poustevník, kolonizátor a diplomat
(Josef Šrámek)
Pavol HUDÁČEK
Castrum Salis. Severné pohraničie Uhorska okolo roku 1000
(Peter Bučko)
Alexander PATSCHOVSKY (ed.)
Joachim von Fiore. Concordia Novi et Veteris Testamenti
(František Šmahel)
Tomasz GAŁUSZKA
Henry Harrer’s Tractatus contra beghardos. The Dominicans
and Early Fourteenth Century Heresy in Lesser Poland
Paweł KRAS – Tomasz GAŁUSZKA – Adam POZNAŃSKI (edd.)
Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne
i edycja łacińsko-polska
(Martin Nodl)
Lucie DOLEŽALOVÁ – Michal DRAGOUN – Jan CTIBOR (edd.)
Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech
(Michaela Falátková)
Alena PAZDEROVÁ (ed.)
Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem, Tom. I.
Tomáš ČERNUŠÁK (ed.)
Epistulae et acta Antonii Caetani 1607–1611. Pars V
(Pavel Marek)
Marie RYANTOVÁ
Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu
a problematice konverze v období raného novověku
(Ivana Čornejová)
Petr MACEK – Richard BIEGEL – Jakub BACHTÍK (edd.)
Barokní architektura v Čechách
(Jiří Hrbek)
Ulrich L. LEHNER
The Catholic Enlightenment: The Forgotten History of a Global Movement
(Jakub Zouhar)
Dušan UHLÍŘ
Čas kongresů a tajných společností
(Miroslav Šedivý)
Lothar HÖBELT – Johannes KALWODA – Jiří MALÍŘ (edd.)
Die Tagebücher des Grafen Egbert Belcredi 1850–1894
(Milan Hlavačka)
Martin MINAŘÍK
V národních barvách. Akcionářský pivovar na Smíchově v letech 1869–1945
(Jan Slavíček)
Jan ŠIMEK
Historie školních budov. Od tereziánských reforem po současnost
(Milena Lenderová)
Jiří HNILICA
Fenomén Dijon. Století českých maturit ve Francii
(Milena Lenderová)
Maciej GÓRNY
Wielka Wojna profesorów. Nauki o człowieku (1912–1923)
(Marek Ďurčanský)
Zdenko MARŠÁLEK – Emil VORÁČEK a kol.
Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka.
Neznámé kapitoly z historie československé účasti
v občanské válce ve Španělsku 1936–1939
(David Majtenyi)
Jože PIRJEVEC
Tito. Die Biografie
(Jiří Kuděla)
Emília HRABOVEC a kol.
Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963–2013)
(Jaroslav Pánek)
Peter BRANDT – Detlef LEHNERT (edd.)
Sozialdemokratische Regierungschefs
in Deutschland und Österreich: 1918–1983
(Jiří Pešek)
Thomas PIKETTY
Kapitál v 21. století
(Jan Slavíček)
Zprávy o literatuře

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

POHANKA Viktor
Mezinárodní konference Money – Crisis – Conjuncture

Nekrology
Karel Novotný (11. ledna 1932 – 13. září 2017)
(Eduard Maur)
Ctibor Nečas (26. července 1933 – 19. prosince 2017)
(Ladislav Hladký)

Výtahy z českých časopisů a sborníků

Pokyny pro autory