Český časopis historický 2019/3

Český časopis historický 2019/3
ISBN: 0862-6111
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Obsah:

STUDIE
ŽUPANIČ Jan: Proměna nobilitační politiky podunajské monarchie po roce 1848
KŘÍŽOVÁ Markéta: Krátkodobá migrace z českých zemí do Latinské Ameriky v 1. polovině 20. století: případová studie provázaných dějin
PATEK Artur: Polští váleční uprchlíci v Tel Avivu (1939–1948). Portrét prostředí
ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ Radmila: Česká generační paměť druhé světové války

MATERIÁLY
HORČÁKOVÁ Václava – KUBÍČEK Jaromír: Současný stav společenskovědní bibliografie v českých zemích

DISKUSE
VANÍČEK Vratislav: Utváření politické a kulturní identity ve slovanských zemích. Kosmas, Gallus a Nestor

RECENZE

Anna AURAST: Fremde, Freunde, Feinde. Wahrnehmung und Bewertung von Fremden in den Chroniken des Gallus Anonymus und des Cosmas von Prag. (Martin Wihoda)
Wojciech IWAŃCZAK: Jan Lucemburský. Dějiny bouřlivého života a hrdinné smrti českého krále a lucemburského hraběte v jednadvaceti obrazech. (Petr Čornej)
Dvě polské publikace o Janu Husovi:
Jan Hus. Życie i dzieło, w 600 rocznicę śmerci Jan Hus. Życie, myśl, dziedzictwo. (Jana Nechutová)
József LASZLOVSZKY a kol.: The Economy of Medieval Hungary. (Peter Bučko)
Tyler LANGE: Excommunication for Debt in Late Medieval France. The Business of Salvation. (Alexandra Kaar)
Anette BAUMANN: Visitationen am Reichskammergericht. Speyer als politische und juristischer Aktionsraum des Reiches (1529–1588). (Petr Kreuz)
Tünde LENGYELOVÁ: Život na šľachtickom dvore. Odev – Strava – Domácnosť – Hygiena – Voľný čas. (Jiří Hrbek)
Petr MAREŠ (ed.):Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570–1596. (Marek Starý)
Marie RYANTOVÁ: Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království(Martin Holý)
Olga SIXTOVÁ: Kniha představených kolínské synagogy 1730–1783. Překlad a regesta s úvodní analýzou pramene. (Ivana Ebelová)
Josef GRULICH: Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století. (Ivana Čornejová)
Franco CARDINI: Il Sultano e lo Zar. Due Imperi a confronto. (Martin Monckal Smutný)
Ralf  HOFFROGGE: Sozialismus und Arbeiterbewgung in Deutschland und Österreich. Von den Anfängen bis 1914. (Jakub Raška)
Marek ŠMÍD: Vatikán a italský fašismus 1922–1945. (Tom Petráček)
Jan MAŘICA: Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení. (Petr Prokš)
Jana VOBECKÁ: Demographic Avant-Garde. Jews in Bohemia between the Enlightenment and the Shoah. (Ivana Ebelová)
Eduard NIŽŇANSKÝ: Politika antisemitismu a holokaust na Slovensku v rokoch 1938–1945. (Jan Rychlík)
Jan HORSKÝ – Miroslav HROCH (eds.): Sto let. Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost? (Adam Vaňhara)
Polly LOHMANN (Hg.): Historische Graffiti als Quellen. Methoden und Perspektiven eines jungen Forschungsbereichs. (Eva Semotanová)

Małgorzata PAKIER – Joanna WAWRZYNIAK (edd.): Memory and change in Europe: Eastern Perspectives. (Stanislav Holubec)

Zprávy o literatuře

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
HLAVÁČEK Ivan: Monumenta Germaniae Historica – 200 let

Nekrolog
Stanislav Polák (4. ledna 1936 – 1. prosince 2017). (Jaroslav Pánek)
Vojtěch Lahoda (30. července 1955 – 18. března 2019). (Jiří Pešek)

Knihy a časopisy došlé redakci
Výtahy z českých časopisů a sborníků

Historický ústav AV ČR v.v.i, Praha 2019, rozměr 155 x 220 mm,  330 s., ISSN 0862-6111