Český časopis historický 2019/4

Český časopis historický 2019/4
ISBN: 0862-6111
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Obsah

STUDIE
HRUBÝ Petr – DERNER Kryštof – SKOŘEPOVÁ Markéta: Středověké hornické komunity v období Přemyslovců
NODL Martin: Táborský komunismus: ke genezi pojmu v historiografii 19. a 20. století
VOREL Petr: Habsbursko-osmanské soupeření v Uhrách v kontextu říšských a papežských dějin. (Tažení křesťanského vojska k Budínu roku 1542)
CERMAN Ivo: Stavitel nového světa. Vladimír Zákrejs a československý urbanismus 1918–1938

OBZORY LITERATURY
Recenzní článek
BOLOM-KOTARI Martina: Pečeti jako výzva historickému bádání

Michal TOMÁŠEK
Právní systémy Dálného východu, I–II. (Jaroslav Pánek)
František ŠMAHEL – Gabriel SILAGI (edd.): Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis 1360–1614
(Jiří Pešek)
Miroslav ŽITNÝ (ed.): Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1600–1610 a 1611–1621. Prameny k českým dějinám 16. – 18. století. (Marek Starý)
Eva STEJSKALOVÁ: Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740. (Jaroslav Pánek)
Tomislav VOLEK: Mozart. Die italienische Oper des 18. Jahrhunderts und das musikalische Leben im Königreich Böhmen.
Mit der Don-Juan-Studie von Vladimír Helfert. (Jiří Pešek)
Wolfram SIEMANN: Metternich, Stratege und Visionär. Eine Biographie. (Milan Hlavačka)
Anne-Marie PATHÉ – Fabien THÉOFILAKIS: Wartime Captivity in the Twentieth Century. Archives, Stories, Memories
(Jakub Rákosník)
Jiří PEŠEK: Setkávání s Klio. Studie z dějin dějepisectví. (Jaroslav Šebek)
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA (eds.): Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi. Vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře. Historicko-kritická edice. (Pavel Máša)
Frédéric BOZO: French Foreign Policy since 1945. An Introduction. (Lucie Filipová)
Matěj SPURNÝ: Most do budoucnosti: laboratoř socialistické modernity na severu Čech. (Sixtus Bolom-Kotari)
Sabine STACH: Vermächtnispolitik: Jan Palach und Oskar Brüsewitz als politische Märtyrer
(Zdeněk Nebřenský)
František STÁREK ČUŇAS – Martin VALENTA: Podzemní symfonie Plastic People. (Zdeněk R. Nešpor)
Elena MANNOVÁ: Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska. (Vojtěch Kessler)
Douglas MURRAY: Podivná smrt Evropy. Imigrace, identita, islám. (Jaroslav Pánek)

Zprávy o literatuře
Knihy a časopisy došlé redakci
Výtahy z českých časopisů a sborníků

Historický ústav AV ČR v.v.i, Praha 2019, rozměr 155 x 220 mm,  108 s., ISSN 0862-6111