Český časopis historický 2022/2

Český časopis historický 2022/2
ISBN: 0862-6111
Availability: in stock
including VAT
your price135,00 Kč
ps
OBSAH | CONTENTS

Studie | Studies
VANíČek Vratislav: Nevěsta Dobrava a obrácení knížete Měška (genealogické, politické a transformační aspekty). The Bride Dobrava and the Conversion of Prince Mieszko (Genealogical, Political and Transformational Aspects)
ČAPSký Martin – ČAPSká Veronika: krev v kalichu, víno v číši. k sociální praxi a materialitě zbožnosti utrakvismu. (Blood in a Chalice, Wine in a Goblet: On the social practice and materiality of the piety of Utraquism
RAškA Jakub: Aristokracie práce a výzva socialismu. Typografové v Praze v kontextu proměn předlitavské dělnické kultury v letech 1890–1914. (The Labour Aristocracy and the Challenge of Socialism: Typographers in Prague in the context of the transformationsin Cisleithanian workers’ culture in 1890–1914)

Diskuse | Discussion
NODl Martin: Potřebujeme sociální a hospodářské dějiny středověku? (Do we need social and economic history of the Middle Ages?)

Obzory literatury | Review articles and reviews
Recenze
Pavlína RYCHTeROVá – Gábor klANICZAY – Pawel kRAS – Walter POHl (eds.): Times of upheaval: Four medievalists in twentieth-century Central Europe: Conversations with Jerzy Kłoczowski, János M. Bak, František Šmahel, and Herwig Wolfram (Jiří Pešek)
Gerald SCHWeDleR: Vergessen, Verändern, Verschweigen. Damnatio memoriae im frühen Mittelalter (Martin Nodl)
Rainer NeU: Willibrord und die Christianisierung Europas im Frühmittelalter (Martin šenk)
Jace STUCkeY (ed.): The Legend of Charlemagne. Envisioning Empire in the Middle Ages (Peter Bučko)
Tomáš NeJeSCHleBA – Roman kUCSA: Bernard z Clairvaux. Chiméra svého století (Zuzana Smetanová)
David PAPAJík – Tomáš SOMeR: Albert ze Šternberka. Arcibiskup, zakladatel, mecenáš a diplomat doby Karla IV. (Vojtěch Večeře)
Dana JAkšIČOVá – Miroslav NOVOTNý: Služebníci pod zákonem. Zlatý věk řeholních kongregací v českobudějovické diecézi (Ivana Čornejová)
Tomáš PARMA: Rytíři, dámy a poutníci. Dějiny a současnost Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského a jeho působení v českých zemích (Jaroslav Pánek)
Claire MADl – Michael WöGeRBAUeR – Petr PíšA: Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“. Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848)
eva GReGOROVIČOVá: Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915), vědec a cestovatel. Z historie habsburské linie v Toskánsku (Jaroslav Pánek)
Arno keRSCHBAUMeR: Nobilitierungen unter der Regentschaft Kaiser Karl I./IV. Károly király (1916–1921) (Jan Županič)
Frauke WeTZel: Heimisch werden durch Geschichte. Ústí nad Labem 1945–2017 (Tomáš Okurka)
Stanislav HOlUBeC: Nešťastná revolucionářka. Myšlenkový svět a každodennost Luisy Landové-Štychové (1885–1969) (Marie Macková)
Marcela RUSINkO – Vít VlNAS (eds.): Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích (Sixtus Bolom-kotari)
Zprávy o literatuřeZprávy o literatuře

Z vědeckého života | Chronicle
Nekrology
Alois Mosser (11. května 1937 – 22. dubna 2022)(Jana Geršlová)