Český časopis historický 2023/3

Český časopis historický 2023/3
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
OBSAH | CONTENTS

Studie | Studies
ŽEMLIČKA Josef: Lán ve středověké proměně. (The hide in medieval transformation)
BUŇATOVÁ Marie: Nizozemští, vlámští a valonští obchodníci v rudolfinské Praze. (Dutch, Flemish and Walloons merchants in Rudolphine Prague)
HRDLIČKA Josef: Kontinuita farní správy jako problém náboženských dějin Čech a Moravy v předbělohorské době. (Continuity of parish administration as a problem of the religious history of Bohemia and Moravia in the period before White Mountain /1620/)

Přehled bádání | Research overview
VELIČKA Tomáš:Dějiny archivů a archivnictví jako téma. Podněty a stav výzkumu. (History of archives and archival science as a topic: Stimuli
and the state of the research)

Diskuse | Discussion
DREXLER Otto: Ideje Národního divadla jako fíkový list nepoučeného mentorování

Obzory literatury | Review articles and reviews
Recenze
Tři publikace o koruně a korunovacích v uherském království:
Endre TÓTH: The Hungarian Holy Crown and the Coronation Regalia Tünde LENGYELOVÁ – Géza PÁLFFY (eds.)
Korunovácie a pohreby. Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku
János M. BAK – Géza PÁLFFY Crown and Coronation in Hungary 1000–1916 A.D. 821 ( Jaroslav Pánek)
Petr BALCÁREK: Byzantium in the Czech lands (4th – 16th centuries). Historical and Art Historical Perspectives (Peter Bučko)  
Christine KLEINJUNG: Bischofsabsetzungen und Bischofsbild: Texte – Praktiken – Deutungen in der politischen Kultur des westfränkisch-französischen Reichs 835 – ca. 1030 (Martin Šenk)
Lukas CLEMENS – Christoph CLUSE (eds.): The Jews of Europe around 1400. Disruption, Crisis, and Resilience (Daniel Soukup)
Jan KYPTA – Jiří MAROUNEK: Terénní stopy obléhání hradů v husitském století (František Šmahel)
Pavlína CERMANOVÁ – Jaroslav SVÁTEK – Václav ŽŮREK – Vojtěch BAŽANT: Přenos vědění. Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích (Anna Pumprová)
Věra SLOVÁKOVÁ Dětství a dospívání poddaných na Moravě ve druhé polovině 18. století na příkladu slavkovského panství (Markéta Skořepová)

Úvahy nad knihou a jejími recenzemi
Pieter M. JUDSON: Habsburg. Geschichte eines Imperiums 1740–1918. (Milan Hlavačka)
Jana OSTERKAMP: Řád v rozmanitosti. Dějiny federalismu v habsburské monarchii od doby předbřeznové do roku 1918 (Milan Hlavačka)
Bedřich SMETANA: Deníky. Diaries. I (1840–1847) (Magdalena Pokorná)
Filip SUCHOMEL (ed.): Obeplutí světa s korvetou Erzherzog Friedrich 1874–1876. Cestovatelské vzpomínky císařsko-královského námořního důstojníka Erwina hraběte Dubského ( Jaroslav Pánek)
Marie RYANTOVÁ (ed.): Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky, I–II 873. ( Jaroslav Pánek)
Zprávy o literatuře

Z vědeckého života | Chronicle
PÁNEK Jaroslav: Český historický ústav v Římě v letech 2015–2022. (The Czech Historical Institute in Rome between 2015–2022)

DEJMEK Jindřich: Výzkum dějin druhé světové války a diplomacie v díle Jana Němečka

Nekrology
Peter Heumos (3. 3. 1938 Krapkowice, Horní Slezsko – 12. 10. 2022 Vilsbiburg, Bavorsko) ( Jiří Pešek)

Knihy a časopisy došlé redakci

Výtahy z českých časopisů a sborníků

Historický ústav AV ČR v.v.i, Praha 2023, rozměr 155 x 220 mm, 336 s., ISSN 0862-6111