Český časopis historický 2023/4

Český časopis historický 2023/4
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
OBSAH | CONTENTS

Studie | Studies
SOUKUP Pavel: Kolik bylo křížových výprav proti husitům? Papežská autorita a její uplatnění ve válce s herezí. (How many crusades against the Hussites were there? Papal authority and its assertion in the war against heresy)
BŮŽEK Václav: Zvíře v reprezentaci Habsburků počátkem novověku (The animal in the representation of the Habsburgs at the beginning of the Modern Period)
KYRYCHENKO Volodymyr – SOKALSKA Olena – SAMOILENKO Olena – BUTYRIN Yevhen: Theoretical concepts of local self-government in the Habsburg Monarchy (The nineteenth-century experience of the Kingdom of Galicia and Lodomeria). (Teoretické koncepty místní samosprávy v habsburské monarchii /zkušenost z 19. století z Království Haličského a Vladiměřského/)
LHOTÁK Jan: Čestné měšťanství a občanství jako konfliktní pole politických vztahů: české země 1849–1920. (Honorary burgher status and citizenship as a conflicting field of political relations: the Czech lands 1849–1920)

Materiály | Materials
HANELOVÁ Věra: Česká historická bibliografie (Czech historical bibliography)

Obzory literatury | Review articles and reviews
Recenze
Krakov – Norimberk – Praha: Středoevropské metropole ve srovnávací perspektivě
Michael DIEFENBACHER – Olga FEJTOVÁ – Zdzisław NOGA (Hrsg.)
Krakau – Nürnberg – Prag. Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Herkunft, Nationalität, Mobilität, Mentalität
Michael DIEFENBACHER – Olga FEJTOVÁ – Zdzisław NOGA (Hrsg.): Krakau – Nürnberg – Prag. Stadt und Reformation. Krakau, Nürnberg und Prag (1500–1618)
Olga FEJTOVÁ – Antonia LANDOIS – Zdzisław NOGA (Hrsg.) Krakau – Nürnberg – Prag. Stadt und Handwerk in der vorindustriellen Zeit ( Jaroslav Pánek)
Jan MAŘÍK – Martin MUSÍLEK – Petr SOMMER (eds.): Svatá Ludmila. Žena na rozhraní věků ( Jiří Pešek)
Anna PUMPROVÁ – Libor JAN (Hrsg.): Cronica Aule Regie. Die Königsaaler Chronik (Ivan Hlaváček)
Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ a kol.: Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458–1622) ( Jiří Pešek)
Christian WIESNER: Tridentinisches Papsttum und Trienter Residenzpflicht. Römische Konzilsrezeption zwischen Kurienzentralismus und Seelsorgsreform (1563–1680) 1196 (Tomáš Černušák)
Zdeněk HOJDA (ed.): Výjezd šťastný. Cestovní deníky z kavalírských cest Václava Vojtěcha, Jana Norberta a Ignáce Karla ze Šternberka z let 1662–1665 1198. (Ivana Čornejová)
Anna JONÁKOVÁ – Luboš VELEK (eds.): Havlíčku, Havle! Ke dvoustému výročí narození Karla Havlíčka Borovského (Martina Power)
BEDŘICH ZE SCHWARZENBERGU: Poslední lancknecht (Pavel Máša)
Moritz CSÁKY: Das Gedächtnis Zentraleuropas. Kulturelle und literarische Projektionen auf eine Region  (Jaroslav Pánek)
Nicholas MULDER: The Economic Weapon. The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War (Daniel Putík)
Zprávy o literatuře

Z vědeckého života | Chronicle
RYCHLÍK Jan: II. kongres polských bohemistických studií a českých polonistických studií 2023

Nekrology
Petr Charvát (12. ledna 1949 Praha – 17. září 2023 Praha)( Josef Žemlička)
Petr Sommer (30. listopadu 1949 Rakovník – 12. srpna 2023 Praha)(Martin Nodl)
Lenka Hlávková (17. 8. 1974 – 21. 12. 2023)( Jan Baťa)

Knihy a časopisy došlé redakci 1257

Výtahy z českých časopisů a sborníků

Historický ústav AV ČR v.v.i, Praha 2023, rozměr 155 x 220 mm, 336 s., ISSN 0862-6111