Dějiny staveb 2016

Dějiny staveb 2016
ISBN: 978-80-87170-48-9
Availability: in stock
including VAT
your price295,00 Kč
ps
Obsah:

Jan Anderle: Ohlédnutí za nečtinskou konferencí
Milena Hauserová a kol.: Kostel a jeho patroni. (Dvě kapitoly ze stavebních dějin rotundy Narození Panny Marie v Holubicích)
Die Kirche und ihre Schutzherren (Zwei Kapitel aus der Baugeschichte der Rotunde der Kirche Mariä Geburt in Holubice)
Vojtěch Černý – Barbora Schmidová: Nástěnné malby v podvěží kostela Narození Panny Marie v Holubicích
Mural paintings in the sub-tower of the church of Nativity in Holubice
Andrej Botek – Róbert Erdélyi – Pavol Pauliny – Barbora Vachová: Výsledky výskumu kostola v Šamoríne
Ergebnisse der Forschung der Kirche in Šamorín
Michaela Kalinová – Karol Ďurian: Ondrejovce, Kaplnka Navštívenia Panny Márie – identifikácia románskeho krovu 
Ondrejovce, Kapelle Mariä Heimsuchung – Identifikation des romanischen Dachstuhls
Jaroslav Špaček – Jiří Varhaník: K románské podobě kostela v Čelákovicích
Zur romanischen Gestalt der Kirche in Čelákovice
Eva Volfová: Kostel sv. Lukáše ve Svárově – poznámky ke stavebnímu vývoji stavby
Die Lukaskirche in Svárov – Anmerkungen zur baulichen Entwicklung der Anlage
Zdeněk Vácha: Několik poznámek ke středověké cihelné architektuře na jižní Moravě
Ein paar Bemerkungen über die mittelalterliche Ziegelarchitektur in Südmähren
Jiří Varhaník: Úloha štítové zdi v opevnění středověkého hradu
Die Aufgabe der Schildmauer in der Befestigung der mittelalterlichen Burg
Miroslava Cejpová – Jana Němcová – Jiří Varhaník: Průzkum dna věže hradu Svojanova 
Die Untersuchung des Turmbodens  auf der Burg Svojanov
Jan Štětina: Hrad Holštejn
Burg Holštejn
Jaroslav Skopec: Kostely druhé třetiny 15. století v severozápadních Čechách
Die Kirchen aus dem 2. Drittel des 15. Jahrhunderts in Nordwestböhmen
Ĺubor Suchý – Dominik Sabol – Ľubica Viničenková – Lenka Ďurčeková – Eva Sendeková: Stročín. Architektonicko-historický výskum a obnova stredovekého kostola sv. Mikuláša 
Stročín. Die architektonisch-historische Untersuchung und Wiederherstellung der mittelalterlichen Nikolaikirche
Lenka Šabatová: Dokumentace budovy sýpky na hradě Pernštejn
Die Dokumentation des Speichers auf der Burg Pernštejn
Tomáš Karel – Alžběta Kratochvílová: „Provizorní“ palác hradu Švihova (Stavebně-historická etuda pro jednu zeď)
Der „provisorische“ Palas der Burg Švihov (Bauhistorische Etüde für eine Wand)
Marie Malivánková Wasková: Co prozradí mořská panna: pozdně středověká graffiti jako svědek zaniklé nápisové výzdoby hradu Bečova
Was eine Meerjungfrau verrät: spätmittelalterliche Graffitis als ein Zeuge der untergegangenen Verzierung der Burg Bečov mit Inschriften 
Jan Štětina: Mlýnská brána v Kroměříži
Das Mühlentor in Kroměříž
Jiří Slavík: Opevnění severní strany Broumova v pozdním středověku
Die Befestigung der Nordseite von Broumov im Spätmittelalter
Radim Vrla: Dům s Tanečním sálem na hradě Buchlově – nové poznatky k jeho stavebním dějinám
Das Haus mit dem Tanzsaal auf der Burg Buchlau – neue Erkenntnisse zur seinem Baugeschichte
Dana Novotná: Morová rána na tělech měst
Die Pestilenz an den Körpern der Städte
Pavel Borský – David Merta – Marek Peška – Antonín Zůbek: Bývalý kanovnický dům Biskupská č. 7 v Brně
Das ehemalige kanonische Haus Biskupská Nr. 7 in Brünn 
Martin Volf – Lubomír Zeman: Krušnohorská architektura a urbanismus  (Nové poznatky k počátkům horního města Jáchymova)
Architektur und Urbanismus im Erzgebirge (Neue Erkenntnisse zu Anfängen der Bergstadt Jáchymov/Sankt Joachimsthal)
Slavomír Kudláček – Václav Medek: Popis a interpretace drobných stavebních úprav kostela P. Marie v Luži v kontextu jeho stavební historie
Die Beschreibung und Interpretierung von kleineren baulichen Anpassungen der Frau-enkirche in Luže im Kontext ihrer Baugeschichte
Petr Rožmberský – Tomáš Karel: Letiny – zámek, který zámkem nikdy nebyl (Nový pohled na vývoj letinských lázní)
Letiny – das Schloss, das niemals ein Schloss war (Eine neue Ansicht über die Entwicklung des Kurorts Letiny)
Zdeněk Procházka: Špitální kostel sv. Antonína Paduánského v Domažlicích
Die Spitalkirche des hl. Antonius von Padua in Domažlice
Eliška Nová – Miroslav Nový: Kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích. Jak se z profánního stalo sakrální aneb o neobyčejném vzniku jednoho obyčejného kostela
Die Dreifaltigkeitskirche in Petrovice (Wie aus Profanem Sakrales wurde oder über die unge-wöhnliche Entstehung einer gewöhnlichen Kirche)
Barbora Fiřtová – Lucie Tlustá – David Tuma: Průzkum a dokumentace zanikající zámecké zahrady a parku v Defurových Lažanech 
Die Untersuchung und Dokumentation der zugrunde gehenden Schlossgarten und Parkanlage in Defurovy Lažany
Pavlína Kutová: Dlouhé nápisy na venkovských stavbách z 19. století v okolí Litomyšle
Lange Aufschriften an dörflichen Bauten aus dem 19. Jahrhundert in der Umgebung von Litomyšl
Maroš Volovár: Drevený skelet v stavebnej tradícii východného Slovenska
Holzskelett in der Bautradition der Ostslowakei
Dana Linhartová: Působení architekta Jiřího Krohy v Mladé Boleslavi a nejbližším okolí
Die Tätigkeit des Architekten Jiří Kroha in Mladá Boleslav und in der nächsten Umgebung
Zdeněk Poloprutský: Webové mapové služby a jejich publikování v odborné literatuře
Web map services and their publishing in specialized publications

Klub Augusta Sedláčka Plzeň a Sdužení pro stavebněhistorický průzkum Plzeň 2016, rozměr 210 x 297 mm, 322 s., čb., česky s krátkými německými resumé, ISBN 978-80-87170-48-9